Utbildningsstyrelsens ställning, roll och uppgifter samt styrningen av utbildningssektorn i en föränderlig omvärld

 
Nivåerna för normativ styrning minskas och styrningen utvecklas kvalitativt så att regleringen förenklas och preciseras. I fråga om finansieringsstyrningen slopas kommunernas finansieringsandel till gymnasier, yrkesutbildning och yrkeshögskoleundervisning och kommunernas ansvar för finansieringen av den grundläggande utbildningen utvidgas. Andelen resultatbaserad finansiering utökas i all utbildning efter den grundläggande utbildningen.
Systemet för utvärdering av utbildningssektorn reformeras. Skyldigheterna när det gäller utbildningsanordnarnas självvärdering och den externa utvärderingen preciseras. Den externa utbildningsutvärderingen förstärks och den nationella verksamheten koncentreras till en ny statlig inrättning, ett center för utbildningsutvärdering (Finnish Centre for Evaluation of Education).
En översyn av processerna, elektroniska system och inrättandet av ett center för utbildningsinformation ger produktivitetsnytta för utbildningsanordnarna och möjliggör en förenklad centralförvaltning inom utbildningssektorn och en fokusering på kärnfrågorna.
De ändringar som de föreslagna ändringarna fordrar i budgeten bereds inom ramen för budgeten för 2009.
Läs mer: www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2007/Opetushallituksen.html?lang=sv
1266