Verksamhetsplan 2016

Vägledningsnätverkets verksamhet

 

Nordiskt nätverk för vägledning

 
Nordiskt nätverk för vägledning vill bidra till implementeringen av MR-U program «Kvalitet og relevans i uddannelse og forskning» genom att stödja god övergång mellan utbildning och arbetsliv. Nätverket lyfter fram aktuella frågor kring koordineringen och samordningen av vägledningen mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen i de nordiska länderna och självstyrande områdena. Nätverket fortsätter samarbeta med valideringsnätverket för att synliggöra vägledningens roll inom valideringen i Norden.
 

1 NVL skall främja utveckling och implementering av strategier för livslångt lärande och kompetensutveckling inom olika områden av vuxnas lärande i de nordiska länderna.

 
  • Nätverket har färdigställt en utredning om koordineringen och samordningen av vägledningen mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen i de nordiska länderna och självstyrande områdena. Utredningen har publicerats på NVL:s webb och står som grund för nätverkets fortsatta arbete att främja ett sammanhängande vägledningssystem inom Norden.
  • Nätverket har arbetat vidare med karriärkompetenser och karriärlärande utgående från rekommendationerna i rapporten "Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning" (2014) med speciellt fokus på vad som är viktigast ur de vuxnas perspektiv inom utbildning och arbetsliv. Nätverket har bidragit till en fortsatt diskussion om temat genom att förmedla rapporten nordiskt och nationellt i samarbete med relevanta nationella organisationer.
  • Nätverket har presenterat och förmedlat rapporten "Guidance in validation within the Nordic region" (2015) nordiskt och nationellt i samarbete med valideringsnätverket. Syftet med rapporten är att skapa en gemensam nordisk grund för att diskutera och utveckla vägledning inom validering samt att bidra till att höja kvaliteten inom de nordiska valideringssystemen.
  • NVL:s arbetsgrupp för IKT & vägledning har som uppgift att främja kunskapsutvecklingen om IKT inom vägledningstjänsterna. Arbetsgruppen består av representanter för de själstyrande områdena, distans- och vägledningsnätverket. Nätverket har följt upp och bidragit till utvecklingsarbetet samt medverkat på ett seminarium som är planerat att arrangeras på Åland under hösten 2016.
 

2. NVL skall bidra till personlig utveckling och demokratiskt deltagande genom olika former för vuxnas lärande.

 
  • Nätverket har bidragit till ökad kunskap om karriärkompetens och karriärlärande genom att förmedla rapporterna "Ett nordiskt perspektiv på karriärkompetens och vägledning" och ”Guidance in validation within the Nordic region”. Utredningen om koordineringen och samordningen av vägledningen mellan utbildnings- arbetsförvaltningen samt kunskaper om IKT som en integrerad del av vägledningstjänsterna har lyft fram frågor om tillgänglighet till vägledningstjänster.

4. NVL skall på ett strukturerat och strategiskt sätt informera om erfarenheter och resultat från nordiskt samarbete om vuxnas lärande, i första hand på ett nordiskt och europeiskt plan.

 
  • NVLs webbsidor om vägledning har reviderats och innehåller aktuell information om nätverkets verksamhet och resultat samt om vägledning i Norden.
  • Nätverket har påbörjat planering för en nordisk konferens som skall synliggöra resultat och främja erfarenhetsutbyte kring aktuella utmaningar inom vägledning och validering i Norden. Planeringen genomförs i samarbete med andra nordiska och europeiska nätverk.