Verksamhetsplan 2016

 

Kompetanse sett fra arbeidslivet

 

Kompetanse sett fra arbeidslivet

Nettverket Kompetanse sett fra arbeidslivet bidrar til implementering av MR-U samarbeidsprogram «Kvalitet og relevans i utdannelse og forskning» gjennom å støtte god overgang mellom utdanning og arbeidsliv. Nettverket synliggjor de underliggende nøkkelutfordringene for arbeidslivslang læring og bidrar dermed til at de kan overstiges for en mer effektiv kompetanseutvikling på arbeidsmarkedet og innenfor ulike områder for voksnes læring i de nordiske landene. Nettverket løfter frem mulige modeller for kompetanseutvikling i arbeidslivet.
 

1. NVL skall främja utveckling och implementering av strategier för livslångt lärande och kompetensutveckling inom olika områden av vuxnas lärande i de nordiska länderna.

 
Nettverket har fremmet vitens- og analysesamarbeidet om sentrale utfordringer for arbeids-livslang læring ved å løfte fram kunnskap om nøkkelutfordringene, gjennom att prioritere og analysere årsaker og konsekvenser av disse, samt skapt og spredt rekommandasjoner i Norden.
Förväntade resultat och planerade aktiviteter:
  • Nettverket har hatt 4 nettverksmøter som styringsgruppen har planlagt og har ved 2 anledninger hatt seminarier for at diskutere preliminære resultater og løfte fram nettverkets arbeid. Det ene er et expertseminar og har gjennomførts i samarbeid med Finsk formannskap for Nordisk Ministerråd for å få utdypet kunnskap om kompetanseutvikling på arbeidsmarked i Finland og skape dialog med myndigheter på voksenutdanningsområde i Norden. Det andre seminariet har integrert resultater fra expertseminariet og invitert bredt fra alle nordiske land for å presentere nettverkets arbeid og resultater og få input og tilbakemeldinger på preliminære resultater og rekommandasjoner.
  • Nettverket har løftet fram og analysert systemer og infrastruktur for kunnskaps- og kompetansetilførsel innen for arbeidsliv i Norden og synliggjort de sentrale utfordringene.
  • Nettverket har valgt ut og prioritert utfordringer, analysert konsekvenser og formulert årsaker koplet til nøkkelutfordringene. Nettverket har skrevet forslag på løsninger og rekommandasjoner for utvikling og forbedring av koordinering av kompetanseutvikling mellom det formelle skolesystemet og læring på arbeidsplassen.

2. NVL skall bidra till personlig utveckling och demokratiskt deltagande genom olika former för vuxnas lärande.

 
Förväntade resultat och planerade aktiviteter:
  • Nettverket fokuserer på utvikling av kompetanser på arbeidsplassen både de profesjonelle og personlige kompetanser.
  • Nettverket har skapt en arena for dialog og diskusjon mellom arbeidsgiver-, lønnsmottakerorganisasjoner og utdanningsaktører om kompetanseutvikling for arbeidslivslang læring for å øke kunnskap om ulike strukturer og systemer for utvikling av personlig kompetanse av medarbeidere og utvikling av disse i de nordiske landene. Nettverket har lagt fram preliminære resultat og rekommandasjoner på et mid-term seminar under høsten 2016 til diskusjon og fordypning av analyse. 

4. NVL skall på ett strukturerat och strategiskt sätt informera om erfarenheter och resultat från nordiskt samarbete om vuxnas lärande, i första hand på ett nordiskt och europeiskt plan.

 
Förväntade resultat och planerade aktiviteter:
  • Nettverket har samlet inn informasjon om underliggende nøkkelutfordringene for arbeidslivslang læring fra arbeidslivets parter og eksperter i alle nordiske land og skapt på grunnlag av disse informasjonene en rapport med rekommandasjoner.
  • Nettverket har lagt fram rekommandasjoner med anbefalinger fra nordisk perspektiv med effektive løsninger innenfor kompetanseutvikling for arbeidsliv i forandring. Målet med rekommandasjonene er å skape politisk respons og inspirere til policy utvikling for å overstige hindringene og styrke samarbeide mellom utdanning og arbeidsliv for kompetanseutvikling i arbeidslivet.
  • Målgruppe for rekommandasjoner er policymakers for arbeidslivslang læring, virksomhetsledere, arbeidsmarkedets partnere, politikere, myndigheter og ledere i utdanningsbransjen.
  • Rapport med rekommandasjoner publiseres på www.nvl.org og presenteres gjennom en DialogWeb artikkel, samt distribueres på dissemineringsarrangement i alle nordiske land i 2017.