Verksamhetsplan 2018

 

Detta skall nätverket Basic Skills göra 2018

 

NVL har beslutat att låta PIAAC-undersökningen och dess resultat utgöra en grund för det fortsatta arbetet med grundläggande färdigheter men också adressera behovet av att öka kontakten mellan utbildningssektorn och arbetslivet och ha ett bredare perspektiv när det gäller nyckelkompetenser. Nätverket har valt att 2018 prioritera den grundläggande digitala kompetensen.

En grund för nätverkets arbete finns i MR-U;s samarbetsprogram från 2015. Programmet pekar på behovet av att analysera de centrala utmaningar som finns inom utbildningsområdet för att vuxna medborgare ska få de nödvändiga grundläggande färdigheter som krävs för att Norden ska kunna fortsätta vara en ledande välfärdsregion. Programmet pekar också på behovet av att öka kontakten mellan utbildningssektorn och arbetslivet. Nätverket har beslutat att låta PIAAC undersökningen och dess resultat utgöra en grund för det fortsatta arbetet. En annan viktig utgångspunkt för nätverkets arbete är den kompetensagenda som europeiska kommissionen lanserade i juni 2016. I denna tas vikten av grundläggande färdigheter upp som en av de viktigaste utmaningarna i Europa. I agendan står följande; ”De grundläggande färdigheterna är en utmaning för Europa. Alla behöver vissa grundläggande färdigheter, t.ex. läs- och skrivkunnighet, räknefärdighet och ett minimum av digital kompetens, för att få bra jobb och kunna delta fullt ut i samhällslivet. Dessa färdigheter är även grundstenarna för fortbildning och karriärutveckling. Ungefär en fjärdedel av den vuxna befolkningen i Europa har svårigheter att läsa och skriva, dåliga räknefärdigheter och bristfällig digital kompetens. Mer än 65 miljoner personer i EU saknar kvalifikationer motsvarande gymnasienivå. ”

I den efterföljande rekommendationen antaget av EU;s råd i december 2016 om kompetenshöjningsvägar sägs det att vuxna behöver flexibla möjligheter att förbättra sina läs,skriv-och räknekunskaper samt sin digitala kompetens genom lämpliga inlärningsmiljöer där kvalificerade lärare använder särskild pedagogik anpasad till målgruppen och där man utnyttjar den digitala lärande potentialen.

Nätverket kommer att behöva prioritera inom området och har för 2018 valt att lägga fokus på den grundläggande digitala kompetensen med inriktning både de som deltar i olika utbildningar och program med fokus på vad de behöver av grundläggande digital kompetens samt vad de som undervisar behöver för kompetenser för att klara sitt uppdrag på ett bra sätt.

Nätverket kommer att träffa representanter från arbetsgruppens inom NVL som arbetat med kompetenser inom arbetslivet för att se hur resultaten från denna grupp kan inlämnas in nätverkets fortsatta arbete.

1. NVL skall främja utveckling och implementering av strategier för livslångt lärande och kompetensutveckling inom olika områden av vuxnas lärande i de nordiska länderna.

Även om de nordiska länderna har en rättighetslagstiftning på plats inom området grundläggande färdigheter så utgör nätverket en viktig erfarenhetsarena för att överföra erfarenheter och inspiration inom området grundläggande färdigheter. Inte minst i ljuset av 2015 års stora flyktinginvandring kommer det att krävas nya kreativa insatser inom området för att klara de utmaningar flera länder i Norden står inför.

Under 2018 kommer nätverket att prioritera arbetet med grundläggande digital kompetens. En utgångspunkt för arbetet är att ringa in vad vi idag menar med digital kompetens inom området grundläggande färdigheter. För att klara detta behöver nätverket se över hur det regleras inom varje land och sedan analysera likheter och skillnader mellan de nordiska länderna. På sätt hoppas nätverket kunna avgöra vad som är väl fungerande innehåll och metoder inom området och lyfta fram detta arbete i rekommendationer för både anordnar och systemnivå.

2. NVL skall bidra till personlig utveckling och demokratiskt deltagande genom olika former för vuxnas lärande.

Nätverket har valt att starta sitt arbete inom området grundläggande digitala kompetenser. Nätverket vill göra en kartläggning, se ovan under punkt 1, av vilka digitala utbildningsprogram som idag finns och hur dessa fungerar både för deltagare och undervisare. Nätverket hoppas utifrån denna kartläggning hitta mönster för väl fungerande program och därmed kunna dra generella slutsatser om hur dessa bör anpassas och läggas upp för att nå framgång. Uppmärksamhet bör ges åt frågan om hur utbildning och lärande anpassas för att fungera både för nyanlända och inhemska målgrupper. Nätverket kommer också att uppmärksamma utbildningsprogram för lärare inom området för att kartlägga och få en bild av vad som idag finns och fungerar bra och vad som eventuellt saknas när det gäller utbildning och fortbildning för lärare inom området.

Utbudet av utbildning inom området grundläggande digitala färdigheter för vuxna behöver diskuteras utifrån kompetens inom läs och skrivförmåga vilket gör att digitala färdigheter inte kan se enskilt utan i ett sammanhang där de olika grundläggande färdigheterna samspelar.

3. NVL skall främja samspelet med Nordplus ramprogram med sikte på att bidra till utveckling av de nordiska utbildningssystemen.

Expertnätverket kommer att speciellt bevaka eventuella Nordplusprojekt inom området grundläggande färdigheter för vuxna för att kunna hjälpa till med snabb spridning av resultat och erfarenheter.

4. NVL skall på ett strukturerat och strategiskt sätt informera om erfarenheter och resultat från nordiskt samarbete om vuxnas lärande, i första hand på ett nordiskt och europeiskt plan.

Expertnätverket för grundläggande färdigheter vill ta fram en rapport som speglar vad som idag görs inom området grundläggande digital kompetens och utifrån analys föra fram rekommendationer för det fortsatt arbetet. För att säkerställa relevans behöver nätverket bjuda in till dialogseminarier med olika målgrupper av skolledare och lärare som arbetar med grundläggande färdigheter för vuxna i Norden. Nätverket vill starta i att studera förhållandena inom den formella utbildningen men vill inte begränsa sitt uppdrag enbart till denna sektor utan kommer också att se över vad som görs inom området grundläggande digitala färdigheter inom andra sektorer som tex folkbildningen. Nätverket kommer också ta med de synpunkter arbetslivets företrädare har när det gäller område.

Mötesplan 2018

Januari:    Hang-out / Skype möte

Innehåll: Starta arbetet med digitala grundläggande färdigheter. Vi diskuterar vad som behöver förberedas inför första nätverksmötet i mars för att detta ska bli effektivt.

Mars:        Nätverksmöte i Oslo.  15-16 mars

Innehåll:  Arbetsmöte där vi sammanställer det som gjorts utifrån webbmötet i januari. Rapport upplägg och innehåll. Avgränsningar för rapporten. Vi har förhoppningsvis en skribent med oss på mötet som sedan tar vid och för rapporten framåt utifrån nätverkets planering. Erfarenhetsutbyte via en landrunda där samtliga tar upp viktiga nationella nyheter inom området i respektive land. Omvärldsbevakning av Basic skills utanför Norden. Planering av eventuella seminarier under året. Och hur vi ser att vi vill följa upp rapporten under hösten 2018.   Möte med några från NVL gruppen som arbetat med kompetenser inom arbetslivet.                 

Augusti:    Två dagars arbetsmöte. Reykjavik 29-31 augusti. Samling onsdag 29/8  

Innehåll: Arbetsmöte. Beroende på läget/ status för rapporten så planeras mötet senare under 2018. Viktigt att vi kan planera någon form av möte på Island där erfarenhetsutbyte kan bli möjlig mellan nätverkets deltagare och Islands arbete nationellt. Genom mötets längd hoppas vi också kunna besöka någon lokal verksamhet som opererar inom området grundläggande färdigheter

November:  Nätverksmöte Helsingfors 8-9 november

Innehåll:  Arbetsmöte. Planering av mötets innehåll sker senare under 2018. Fortsatt erfarenhetsutbyte. Planering av nätverkets verksamhet och inriktning 2019.