Verksamhetsplan 2022 - Fengselsundervisning

Detta skall fängelsenätverket göra 2022

 

Kort om nätverket

Nätverket bidrar till kvalitetsutveckling inom fängelseutbildningen med syfte att öka intagnas utbyte av lärande genom att skapa bättre sammanhang mellan utbildningsaktiviteter och arbetsrelaterad verksamhet i fängelser, genom IKT stöd till lärande, och utveckling av andra stödtjänster som t.ex. vägledning. Tillgång till teknikstöd för intagna i fängelse är ett växande behov utifrån den snabba teknikutvecklingen i samhället, för att undvika att målgruppen hamnar i ett digitalt utanförskap.

Förväntade resultat i 2022

Nätverket har överblick över utbildningsverksamheten i fängelse i respektive land och över vilka behov och utvecklingsområden som är aktuella i den speciella kontext som kriminalvården utgör. Nätverket har en viktig roll för informations-, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, samt för kunskapsutveckling som kan bidra till utvecklingen av utbildningsverksamheten i respektive land.

Under 2022 sätter nätverket fokus på intagnas möjlighet till lärande i arbetsdriften genom att stärka förutsättningarna för samarbete mellan arbetsdrift och utbildning. Nätverket bidrar till fortsatt utveckling genom ett uppdrag till en arbetsgrupp att undersöka och redovisa konkreta exempel på hur man kan skapa flera möjligheter till yrkesutbildning genom samarbete mellan utbildning och arbetsdrift och hur arbetsdriften kan stärkas som arena för lärande.