Virksomhetsplan 2019

Detta skall alfarådet göra 2019

 

Grundläggande läs- och skrivundervisning för vuxna

Målgruppen för det nordiska Alfarådet är vuxna med kort eller ingen formell skolbakgrund och de personer som inte har något av de nordiska språken som modersmål. Detta görs genom att nätverket kommunicerar, diskuterar och utvecklar underlag för at öka kunskapen om målgruppens förutsättningar och de nödvändiga didaktiska verktyg som lärare och institutioner behöver och önskar. Konkret utvecklas stöd för vidareutbildning av alfalärare inom teman: matematik i vardagen; digital literacitet, kommunikation utan skriftligt stöd.

Förväntat resultat i 2019

Alfarådet genomför den fjortonde nordiska konferensen om grundläggande litteracitet den 3-5 april 2019. Konferensen skall utvidga det nordiska kunskapsunderlaget om modeller och metoder inom litteracitetsundervisning. Konferensen lyfter fram olika tillvägagångssätt för att utveckla de studerandes grundläggande litteracitet och stärka deras språkmedvetenhet samt digitala färdigheter, talförmåga och muntliga färdigheter.

Digital literacitet skall utvecklas med hjälp av Alfagodigital. Stödmaterialet används i vidareutbildning för lärare i hela Norden genom Alfarådets nationella nätverk, seminarier och en nordisk konferens. 
 

494