Filter Nyheter • |Island
  28-04-2014

  Bertel Haarder fyrrverandi mennta- og menningarmálaráðherra verðlaunaður af Alþingi

  Verðlaun Jóns Sigurðssonar voru veitt í Jónshúsi í Kaupmannahöfn á hátíð Jóns Sigurðssonar á sumardaginn fyrsta. Þau hlaut Bertel Haarder sem nú er fyrsti varaforseti danska þingsins.

 • |Island
  28-04-2014

  Nýr kjarasamningur samþykktur

  Tæplega þriggja vikna verkfalli kennara lauk þann 4. apríl og hófst kennsla í framhaldsskólum strax mánudaginn 7. apríl. Skrifað var undir nýjan kjarasamning við framhaldsskólakennara 4. apríl og hann hefur verið kynntur og samþykktur með atkvæðagreiðslum kennara.

 • |Island
  28-04-2014

  Fræðslumiðstöð atvinnulífsins fær viðurkenningu vegna raunfærnimats

  Verkefnið Þróun raunfærnimats til að efla starfshæfni fullorðinna með litla formlega menntun, sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins stýrir, fékk viðurkenningu á alþjóðlegri ráðstefnu um raunfærnimat sem haldin var í Rotterdam 9. -11. apríl.

 • |Island
  28-04-2014

  Bertel Haarder forhenværende utdannings- og kulturminister i Danmark belønnet av Althinget

  Jóns Sigurdssons pris ble tildelt på Jons Sigurdssons høytid, islendingens første sommerdag. Prisen ble tildelt Bertel Haarder som nå er første visepresident på det danske folketinget.

 • |Island
  28-04-2014

  Ny overenskomst vedtatt

  Lærernes knapp tre ukers streik ble avblåst den 4. april og undervisning i den videregående skolen startet igjen mandag den 7. april. Overenskomsten ble undertegnet den 4. april etter at den var presentert og vedtatt med lærernes avstemning.

 • |Island
  28-04-2014

  Arbeidslivets opplæringssenter får en utmerkelse for valideringsinnsats

  Prosjektet, «Utvikling av realkompetansevurdering for å styrke arbeidsdyktigheten til voksne med kort formell utdanning» som Arbeidslivets opplæringssenter leder, fikk en utmerkelse på en internasjonal konferanse i Rotterdam 9. -11. april.

 • |Norden
  25-04-2014

  Webinar: YES!Greenland: Co-creating an education

  YES! is a new education in Greenland, co-created with the youth and business community. Though still ‘in the making’ the intention of YES! is to nurture a generation of creative people, who will contribute to the social, environmental, cultural and commercial development of society.

 • |Sverige
  25-04-2014

  Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar

  Regeringen har tillsatt en kommitté för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar. Kommitténs uppdrag är att främja arbetsmarknadens parters arbete med att bygga upp långsiktigt hållbara strukturer för ett strukturerat lärande på arbetsplatserna. Den ska också bidra till att utveckla förutsättningarna för sådant lärande.

 • |Sverige
  25-04-2014

  Kraftig ökning av sökande till lärarutbildningar

  Antalet förstahandssökande till lärarutbildningar ökar kraftigt för tredje året i rad. Det visar ny statistik från Universitets- och högskolerådet som presenteras idag.

 • |in English
  25-04-2014

  Webinar: YES!Greenland: Co-creating an education

  Tuesday May 13th at 10.00-11.00 CET

 • |Norge
  25-04-2014

  Skal utrede tilskuddet til studieforbundene

  Vox har utlyst et konsulentoppdrag for å lære mer om effekten av voksenopplæringstilskuddet til studieforbundene.

 • |Norge
  25-04-2014

  Ny stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

  Regjeringen vil utvikle en ny og helhetlig politikk for voksne som har svake grunnleggende ferdigheter. Tre departementer, Kunnskapsdepartementet, Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet, skal nå samarbeide om en ny stortingsmelding om livslang læring og utenforskap.

 • |Norden
  25-04-2014

  Nuuk dannede rammerne for NVL- konference

  NVL inviterede til konferencen 'Vejledning i Arbejdslivet' i Nuuk den 18.-19. marts 2014, hvor det tilbagevendende tema var at etablere samarbejde på tværs af landegrænser.

 • |Grønland
  25-04-2014

  Antallet af jobsøgende stiger

  I Grønland er antallet af arbejdssøgende steget markant det seneste år.

 • |Finland
  25-04-2014

  Ändringar i finansieringen av utbildningen

  Regeringen har kommit överens om budgetramarna och planen för de offentliga finanserna för 2015 - 2018. Under ramperioden kommer utbildningssektorn beviljas ca 140 miljoner euro till för åtgärder som stöder tillväxt, men på vissa andra punkter skärs finansieringen av.

 • |Finland
  25-04-2014

  Kompetenta lärare i de finländska skolorna

  Mer än 95 procent av klasslärarna inom den grundläggande utbildningen och 97 procent av gymnasielektorerna var formellt behöriga för sin uppgift under vårterminen 2013. Inom yrkesutbildningen och folkbildningen var andelen något lägre.

 • |Danmark
  25-04-2014

  Jobsøgningskurser og afklaringsforløb kan fastholde ledige i ledighed

  KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har udarbejdet en litteraturoversigt for Styrelsen for Arbejdsmarked og Fastholdelse, der giver et overblik over, danske og udenlandske analyser af effekten af at give ledige vejledning og korte kurser.

 • |Danmark
  25-04-2014

  Fokus på udvikling af lærernes kompetencer til at arbejde med differentieret kursistgruppe

  Regeringen har afsat 64 millioner kroner til efteruddannelse af lærerne på ungdoms- og voksenuddannelsesområdet i 2014-2015. Partsudvalget for kompetenceudvikling på området har identificeret fem pejlemærker, som skal danne ramme for fordelingen af midlerne.

 • |Norden
  28-03-2014

  Konferens målar upp framtiden för morgondagens utbildning

  Hvordan møter nordisk utdanning samfunnsutfordringene i dag, og hvordan vil det bli i framtiden? Hvilke finansieringsmuligheter er tilgjengelige for nordisk utdanningsforskning under Horisont 2020? Dette er tema for konferansen "Shaping the future of Nordic education" i Reykjavik 19. mai 2014.

 • |Grönland
  25-03-2014

  Stærke nordiske kræfter samlet i Nuuk

  Under konferencen ”Vejledning i Voksenlivet” var en stor vidensbank af nordiske forskere og praktikere samlet i Nuuk 18.-19. marts

 • |Norden
  21-03-2014

  Nordens dag - 23. mars

  Norden er et begrep som omfatter både land, språk og kultur. De fleste innbyggere i Noren liker å se på seg som slike – det gir en fordel å være nordisk. Vi erfarer at mange utenfra Norden ser på de nordiske landene som en «familie» ...

 • vuxnas lärande |Norden
  13-03-2014

  Resultat av PIAAC-undersökningen i Norden

  Läs om PIAACs (OECD:s undersökning om vuxnas lärande) resultat i fyra nordiska länder.

 • |Island
  06-03-2014

  „Frodig – livskraft“ - Islands formannskapsplan i NMR i 2014

  Utdannings- og kulturdepartementet har offentliggjort sitt Sektorprogram – kultur, utdanning, vitenskap og ungdom – i Islands formannskapsår i Nordisk Ministerråd (NMR).

  Island tok over formannskapet i Nordiske Ministerråd ved årsskiftet 2014.

 • |Island
  05-03-2014

  Den første kunst-folkehøyskolen på Island

  Folkehøyskolen bærer navnet LungA Skolen og er lokalisert i Seyðisfjörður på Øst-Island.
  LungA skolen definerer seg som en internasjonal utdanningsinstitusjon med vekt på selvrealisering ved bruk av kunst og kreativitet.

 • |Danmark
  25-02-2014

  Ambitiøs erhvervs­uddannelsesreform på plads

  Med en ny aftale, ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”, er der et stort kvalitetsløft på vej til erhvervsskolerne. Danmark har brug for, at mange flere unge tager en erhvervsuddannelse for at dække behovet for dygtige faglærte i fremtiden. Reformen baner vejen for attraktive erhvervsuddannelser for unge, og voksne får langt bedre muligheder for at uddanne sig fra ufaglært til faglært.

 • |
  20-02-2014

  Tre nya Nordic Masters-utbildningar startar

  Tre nya Nordic Master Program har tilldelats cirka en miljon danska kronor var – Nordic Master in Cold Climate Engineering, Glass Design och Joint Nordic Master in Cultural Leadership.

 • Den danska barn- och undervisningsministern, Christine Antorini deltar i den nordiska skolkonferensen på Bella Center i Köpenhamn.
  |Norden
  19-01-2014

  Stor konferens om den nordiska skolan

  Norden visar vägen med en stor konferens i Köpenhamn om utmaningar och styrkor i de nordiska utbildningarna.

 • |Finland
  03-01-2014

  Finland: Fyra miljoner euro till kompetensprogrammet för unga vuxna

  Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat fyra miljoner euro i statsunderstöd till 56 anordnare av utbildning till så kallad uppsökande och stödande verksamhet, med vilken man vill nå ut till unga vuxna och understöda avläggandet av examen.

 • |Norden
  03-01-2014

  Lär om lärande på arbetsplatser

  Norden behöver säkra kvaliteten på lärlings- och praktikplatser och öka andelen elever som fullföljer utbildningen på gymnasienivå. Därför startar ett treårigt projekt som ska stimulera erfarenhetsutbyte och dialog om kvalitet i lärande på arbetsplatser. Projektet arrangerar Mötesplatser i Norden och det första hölls 13-14 november 2014 i Stockholm.

 • |Grønland
  18-12-2013

  Grønland får repræsentation i Washington

  Grønland har fået en repræsentationschef for Grønlands Repræsentation i Washington D.C., som skal blandt andet styrke samarbejdet mellem Grønland og USA om uddannelse og forbindelserne til arbejdsmarkedet.

 • |Grønland
  18-12-2013

  Tværatlantisk seminar om uddannelsesmuligheder i Vestnorden

  I Sisimiut var der den 10. og 11. december et tværatlantisk seminar ”Arctic Region Oil & Gas Seminar in Training and Education” med fokus på uddannelsesmuligheder for indbyggere i Vestnorden, afholdt af FING.

 • |Norden
  13-12-2013

  Program - Nordiske broer for livslang læring

  Nordiske broer for livslang læring.
  Konferanse om tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging
  mellom forskjellige sektorer innenfor voksnes læring.
  10. – 11. juni, Reykjavik 2014

 • |Norden
  15-11-2013

  Webinar on open democracy

  NVL Distans is about to explore the topic “Social and digital media, democracy and learning”. You are now invited to join us in this webinar on “Open democracy” with Antti Poikola. At: Wednesday December 4th at 14.00 – 15.00 CET

 • sustainable development |in English
  17-10-2013

  PIAAC results published

  The Survey of Adult Skills, implemented in 24 countries, and the Education and Skills Online Assessment for individuals are part of the package of tools available to support countries develop, implement and evaluate policies that foster both the development of skills and the optimal use of existing skills.

 • tungumál |
  17-06-2013

  Demodag1

  Vera tester

 • Marit Nybakk
  |Norden
  03-03-2013

  Marit Nybakk, Nordisk Råds præsident 2013

  Jeg vil vektlegge og styrke Nordisk råds arbeid med nordområdene og videreføre det viktige arbeidet for å fjerne grensehindre i Norden

 • |Norden
  17-01-2013

  Sverige ny ordförande i Nordiska ministerrådet

  Vid årsskiftet tog Sverige över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Den nordiska modellen i en ny tid, är huvudtemat för det svenska ordförandeskapsåret, och syftar på hur samarbetet mellan de nordiska länderna kan utvecklas i en tid med stora förändringar i omvärlden.