• |in English
  02-11-2006

  Annual Nordic Council’s Session

  The Nordic Council is meeting for its annual Session from October 29 until November 2 in Copenhagen this year. The Session of the Nordic Council is held once a year.

 • |Island
  02-11-2006

  Finnsk-íslensk orðabók gefin út

  NÝLEGA kom út finnsk-íslensk orðabók í Finnlandi, gefin út af Yliopistopaino- háskólaútgáfunni í Helsinki. Það er Tuomas

 • |Island
  02-11-2006

  Fjórar fræðslumiðstöðvar sameinast í IÐUNNI – fræðslusetri ehf.

  IÐAN - Fræðslusetur ehf. hefur hafið starfsemi. Hlutverk IÐUNNAR er að bæta hæfni fyrirtækja og starfsmanna í byggingar-, málm-, prentiðnaði

 • |Finland
  02-11-2006

  Suomi-Islanti-sanakirja

  Suomi-islanti-sanakirjassa on noin 36 000 hakusanaa. Se on moderni yleissanakirja, joka sisältää runsaasti paitsi eri alojen sanastoa myös

 • |Danmark
  02-11-2006

  Finsk – islandsk ordbok er utkommet

  Nylig utga univeristetuforlaget Yliopistopaino i Helsinki en finsk – islandsk ordbok. Det er Tuomas Järvelä sem bearbeidet

 • |Danmark
  02-11-2006

  Fire opplæringsråd forenes i IDAN – Opplæringssenter a.s

  IDAN – Opplæringssenter er opprettet. Hovedoppgaven for IDAN er å øke kompetansen blandt virksomheter og medarbeidere innenfor, bygge-,

 • |Sverige
  31-10-2006

  Dialog: Lärande i arbetslivet

  Detta nummer av Dialog belyser temat såväl ur forskarens som praktikerns perspektiv, och tillhandahåller en stor variation av exempel från

 • |Danmark
  31-10-2006

  Nordisk forskerkonference om voksnes læring

  Den 17.-19. april 2007 afholdes den anden nordiske konference om voksnes læring ”Meaning, relevance and variation” på Linköping Universitet.

 • |Danmark
  31-10-2006

  Samspil mellem forskning og profession

  Den 21. november 2006 afholder Evalueringsinstituttet en konference om samspillet mellem forskning og profession. Samspillet mellem

 • |Danmark
  31-10-2006

  Ny højskolesangbog

  Den 24. oktober udkom den 18. udgave af højskolesangbogen. Det har medført en fornyet diskussion om hvilke sange der rettelig kan siges at

 • |Danmark
  31-10-2006

  Kommunerne og folkeoplysningen

  En kommunal rundspørge viser at en del af kommunerne vil vælge folkeoplysningsudvalgene fra efter at det ikke længere er lovpligtigt at have

 • |Danmark
  31-10-2006

  Danmark er førstevalg som studieland

  En undersøgelse foretaget af Cirius viser at 73% af de studerende havde Danmark som førstevalg når de skulle vælge studieland. De vigtigste

 • |Norge
  30-10-2006

  Leonardo-besøk hos Vox

  24 gjester fra ti europeiske land var samlet hos Vox 12. – 14. oktober for å jobbe med eksempler fra virksomheter og av enkeltpersoner i forhold til dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse.

 • |Sverige
  30-10-2006

  Økt støtte til studieforbundene!

  Regjeringen vil videreutvikle og styrke studieforbundenes rolle som utdannings- og opplæringsaktører og bidragsytere i det frivillige Norge.

 • |Norge
  30-10-2006

  Økt fleksibilitet i utdanning!

  Kunnskapsdepartementet vil endre reglene for opptak til høyere utdanning slik at søkere med fagbrev kan tas opp til ingeniørstudier.

 • |Norge
  30-10-2006

  10 millioner ekstra til basiskompetanse

  I forslaget til statsbudsjett for 2007 har bevilgningen til Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) blitt økt fra ca. 24,5

 • |Sverige
  30-10-2006

  Man bör satsa på kvalitet och effekt i högskolorna

  Undervisningsminister Antti Kalliomäki konstaterade vid invigningen av Savonmäki campus i Olofsborg, att yrkeshögskolor och

 • |Sverige
  30-10-2006

  Regeringen godkände ett invandrarpolitiskt program

  Den 19 oktober, godkände regeringen det invandrarpolitiska programmet. Regeringen vill aktivt främja sysselsättningsinriktad invandring med

 • |Sverige
  30-10-2006

  Nätverket Äldre i arbetslivet

  Nytt nordiskt nätverk arbetar med frågor som är aktuella för äldre i arbetslivet.

 • |Danmark
  30-10-2006

  Nordisk Tænketank for Fremtidens Kompetencer

  blev nedsat af NVL forår 2006 for inden for området for voksnes læring at følge op på Nordisk Ministerråd og Huset Mandag Morgens rapport

 • |Sverige
  26-10-2006

  Ny regering - nya satsningar

  Här nedan följer huvudparten av de förslag som berör vuxenutbildningen, som den nya, borgerliga regeringen i Sverige lägger fram i sin första budgetproposition. Regeringen betonar att det ska vara kommunerna som ansvarar för omfattning och innehåll i vuxenutbildningen. Vikten av regionalt samarbete mellan kommuner betonas, liksom behovet av yrkesutbildning.

 • |in English
  26-10-2006

  Annual Nordic Council’s Session

  The Nordic Council is meeting for its annual Session from October 29 until November 2 in Copenhagen this year. The Session of the Nordic Council is held once a year.

 • |
  26-10-2006

  11/2006 NVL Frettir

  11/2006 NVL Frettir

 • |
  26-10-2006

  11/2006 NVL Uutisia

  11/2006 NVL Uutisia

 • |
  26-10-2006

  10/2006 NVL Uutisia

  10/2006 NVL Uutisia

 • |
  26-10-2006

  10/2006 NVL Frettir

  10/2006 NVL Frettir

 • |in English
  16-10-2006

  Religious Diversity and Anti-Discrimination Training

  Issues related to religious diversity are becoming increasingly important in European society. CEJI’s work in the field of diversity education and anti-discrimination, in formal and non-formal learning environments, has revealed a real need to prepare educators to deal effectively with religiously diverse populations. For this reason, CEJI has engaged in the development of a new training programme for adult educators and community associati

 • |
  29-09-2006

  7/2006

  7/2006

 • |Finland
  29-09-2006

  Yhteiskuntatietoa maahanmuuttajille

  Ruotsin hallitus on antanut integraatiovirastolle ja koulujen kehityksestä vastaavalle virastolle tehtäväksi tukea kuntia yhteiskuntatiedon

 • |Finland
  29-09-2006

  Raportti etäopiskelusta vapaassa sivistystyössä

  Mitä etäopiskelu merkitsee osanottajalle? Onko joustavuus pelkästään myönteinen asia? Johtaako etäopiskelu eristymiseen vai synnyttääkö se

 • |Finland
  29-09-2006

  140 miljoonaa kruunua urheilukoulutusjärjestölle

  Kansansivistysministeri Lena Hallengren on ehdottanut, että urheilukoulutusjärjestö SISU Idrottsutbildarnan vuosittainen tuki

 • |Finland
  29-09-2006

  Kansalaisyhteiskunta kestävän kehityksen puolesta

  Vofo ja NVL järjestävät Norjassa lokakuussa konferenssin Læring for bærekraft kansalaisyhteiskunnasta kestävän kehityksen

 • |Finland
  29-09-2006

  Oppivat yritykset

  Mitä tiedämme työelämässä oppimisesta? Pohjoismaiden ministerineuvosto järjestää yhdessä Norjan opetusministeriön kanssa Rica Værnesissa

 • |Finland
  29-09-2006

  BKA – työelämän perustaito-ohjelma

  Aloituskonferenssi 14. – 15. syyskuuta

 • |Finland
  29-09-2006

  Elinikäisen oppimisen viikko – kaikille väyliä oppimiseen?

  Kaikilla on mahdollisuus oppimiseen, mutta kaikki eivät hyödynnä näitä mahdollisuuksia. Islannissa 24.–30. syyskuuta järjestettävän elinikäisen oppimisen viikon pääsanoma on: Mikä sinua estää?

 • |Finland
  29-09-2006

  ”Oppimista tapahtuu vaivihkaa”

  Tanskan valtion laadun ja osaamisen kehittämiskeskus on järjestänyt päiväseminaarin oppimisympäristöistä ja osaamisen kehittämisestä.

 • |Finland
  29-09-2006

  Yritykset taistelevat nuorista kyvyistä

  Mandag Morgenin viikottaisen uutislehden tekemä tutkimus ruotii tulevaisuuden työntekijöiden – tämän päivän nuorten – käsityksiä ja

 • |Finland
  29-09-2006

  Miten herätetään matalasti koulutettujen opiskelumotivaatio?

  Aiheesta järjestettiin 27.9. suosittu teemapäivä kouluille, yrityksille ja organisaatioille. Tanskan opetusministeriön, oppilaitosten,

 • |Finland
  29-09-2006

  Yhteisvoimin aikuis- ja jatkokoulutuksen hyväksi

  Tanskan hallitus ja työelämäjärjestöt ovat tällä viikolla kokoontuneet keskustelemaan aikuis- ja jatkokoulutuksen panostuksista. Julkinen

 • |Finland
  29-09-2006

  DialogWeb 6/2006

  on ilmestynyt. Teemana on  Laatu ja opitun tunnustaminen. www.dialogweb.net

 • |Finland
  29-09-2006

  Pohjoismainen ohjausseminaari 11. joulukuuta

  Pohjoismainen ohjausseminaari: Konstruktivismi myötä- ja vastavalossa: seminaari ohjauksen käytännöistä ja metodeista 11. joulukuuta

 • |Finland
  29-09-2006

  Konferenssi opitun tunnustamisesta 7.–8. maaliskuuta 2007

  NVL järjestää konferenssin opitun tunnustamisesta 7.–8. maaliskuuta 2007. Konferenssiin osallistuu myös OECD:n edustajia, jotka esittelevät

 • kvalitetssäkring vuxnas lärande |Danmark
  29-09-2006

  Kvalitet i voksnes læring – spot på professionel identitet og institutionskultur

  På et debatmøde om kvalitet og kvalitetskriterier i voksnes læring med spot på professionel identitet og institutionskultur holdt Jørgen Gleerup, lektor fra Syddansk Universitet et oplæg der satte perspektiv. Mødet fandt sted d. 22. september på Odense Fagskole og var arrangeret af det nationale kvalitetsnetværk under Nordisk Netværk for Voksnes Læring NVL i samarbejde med Odense Fagskole.

 • |Finland
  29-09-2006

  Hyvä lukija!

  Opitun tunnustaminen ja oppimisen laadunvarmennus ovat tällä hetkellä ajankohtaisia aiheita sekä yleisen koulutusjärjestelmän että elinikäisen oppimisen, aikuiskoulutuksen ja yleissivistyksen osalta. Nämä käsitteet ovat myös tämänkertaisen DialogWebin keskiössä.

 • |in English
  29-09-2006

  Dear Reader!

  Validation of learning and quality assurance of learning are very topical issues at the moment, whether it be with regard to the formal education system, lifelong learning, adult education, or general knowledge. They are also the most central concepts of this issue of DialogWeb.

 • realkompetens kortutbildade |Danmark
  29-09-2006

  Pluk fra inspirationsdagen

  - Livslang læring? Nej, livslang underordning og tvang, lyder disse ord i ørerne hos den mest udsatte gruppe af kortuddannede. De husker deres skolegang alt for godt og ved af egen erfaring helt ind på rygmarven, at uddannelse ikke er for dem. Men de hører også kravene overalt i samfundet om, hvor vigtigt det er, at man uddanner sig igennem hele livet.

 • realkompetens kortutbildade |Danmark
  29-09-2006

  Mange flere skal have merit

  Øget fokus på anerkendelse af realkompetencer som et middel til at sikre flere kortuddannede et kompetenceløft. Det var et af temaerne for en inspirationsdag for uddannelsesfolk fra hele Danmark i slutningen af september.

 • |Island
  29-09-2006

  Konstruktivisme i med – og modlys

  Norræn námstefna um ráðgjöf.  Post- konstruktivisme i med – og modlys: Námsstefna um kenningar og aðferðir ráðgjafar þann 11. desember kl.

 • |Island
  29-09-2006

  „Nám fer oft fram óvitandi”

  Það verður að gera ráð fyrir hinu ófyrirséða þegar skapaður er vettvangur fyrir færniþróun á vinnustaðnum. Að „Nám fer oft fram óvitandi”

 • |Island
  29-09-2006

  Baráttan um einvalaliðið

  Samkeppni fyrirtækjanna um ráða til sín besta, mest skapandi og hæfileikaríkasta vinnukraftinn fer sífellt harðnandi. Það fækkar sífellt í

 • |Island
  29-09-2006

  Hvernig er hægt að efla áhuga þeirra sem hafa litla menntun?

  Spurningunni um hvernig sé hægt að efla áhuga þeirra sem hafa litla menntun var varpað fram á vel sóttum, hvatningardegi fyrir skóla,

 • |Island
  29-09-2006

  Sameiginleg ábyrgð á að styrkja fullorðins- og símenntun

  Ríkisstjórnin í Danmörku og samtök launþega og atvinnurekenda héldu í vikunni fund um framlög til fullorðinsfræðslu og símenntunar.

 • |Island
  28-09-2006

  Raunfærnimat og gæðastjórnun

  er þema 6. tölublaðs af DialogWeb. Lesið meira á www.dialogweb.net

 • |Island
  28-09-2006

  „Álit þátttakenda á alþýðufræðslu með fjarkennslu“

  Er nafnið á skýrslu frá alþýðufræðsluráðinu. Hvaða áhrif hefur það á þátttakendur að leggja stund á nám með fjarkennslu. Er sveigjanleikinn

 • |Island
  28-09-2006

  140 milljónir sænskra króna til Samtaka sænskra íþróttafræðsluaðila SISU Idrottsutbildarna

  Ráherra fullorðinsfræðslu Lena Hallengren hefur kynnt frumvarp um að tvöfalda fjárframlög til SISU Samtaka sænskra íþróttafræðsluaðila. Lagt

 • |Island
  28-09-2006

  Samfélagslegar upplýsingar fyrir innflytjendur

  Ríkisstjórnin í Svíþjóð hefur falið stofnunum um málefni innflytjenda og skólaþróun að veita sveitarfélögum stuðning við að upplýsa nýflutta

 • |Island
  28-09-2006

  Nám til sjálfbærni

  Tveir nytsamlegir og andríkir dagar í október

 • |Island
  28-09-2006

  Þekkingarfyrirtæki

  Hvað vitum við um nám á vinnustað?

 • |Island
  28-09-2006

  Áætlun um grunnfærni í atvinnulífinu – BKA (Basiskompetanse i arbeidslivet)

  Upphafsráðstefna 14. – 15. september

 • |Island
  28-09-2006

  Símenntunarvikan – leið til náms fyrir alla?

  Allir hafa tækifæri til þess að bæta við sig þekkingu en margir nýta sér þau tækifæri ekki. Markmið símenntunarvikunnar á Íslandi dagana

 • |Island
  28-09-2006

  Leið innflytjenda frá námi til starfa, viðfangsefni námstefnu

  Þrátt fyrir að reiknað sé með að innflytjendum í leit að vinnu í Finnlandi muni fjölga á næstu árum eru þeir margir með litla eða enga

 • |Island
  28-09-2006

  Ráðstefna um raunfærnimat 7.- 8. mars 2007

  Á ráðstefnu NVL um raunfærnimat dagana 7. og 8. mars 2007 munu fulltrúar frá OECD koma og gera grein fyrir starfi OECD á sviði

 • |Sverige
  28-09-2006

  Validering och kvalitetssäkring

  är tema för nr 6/2006 av DialogWeb. Läs mer i www.dialogweb.net.

 • |Danmark
  28-09-2006

  Konstruktivisme i med – og modlys

  Seminar om vejledningens praksis og metoder

 • kvalitetssäkring kompetensutveckling |Danmark
  28-09-2006

  Kvalitetskriterier for ikke-formelle uddannelser

  Arbejdsmarkedet har i stigende omfang begyndt at fokusere på betydningen af komptenceudvikling og har lagt skærpede krav til en konstant opdatering af arbejsstyrkens færdigheder og tilegnelse af ny faglig kundskab. I forbindelse med det har efterspørgsel for livslang læring steget hurtigt sammen med at flere uddannelsestilbud har kommet på markedet.

 • validering kvalitetssäkring |Danmark
  28-09-2006

  Kære læser!

  Validering af kompetancer og kvalitetsikring af læring er varme emner i dag, om det så gælder almene uddannelsesformer, livslang læring, voksenuddannelse eller generel læring. Disse to emner udgør også temaet for dette nummer af DialogWeb.

 • forskning utbildningspolitik |
  28-09-2006

  Recognition of qualifications from prior learning and work experience in Estonia

  In Estonia prior learning and work experience is accredited in all areas. Never-the-less it is still rather uneven as there is no central state regulations.

 • |Danmark
  28-09-2006

  ”Læring sker i ubevogtede øjeblikke”

  Der skal gøres plads til det uforudsete når der tilrettelægges med henblik på kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Det at læring ”sker i

 • |Danmark
  28-09-2006

  Kampen om eliten

  Virksomhedernes talentkamp om at tiltrække den bedste, mest kreative og talentfulde arbejdskraft er i fuld gang. Ungdomsårgangene er blevet

 • |Danmark
  28-09-2006

  Hvad motiverer de kortuddannede?

  Spørgsmålet om hvad der motiverer de kortuddannede blev stillet på en velbesøgt inspirationsdag for skoler, virksomheder og organisationer

 • |Danmark
  28-09-2006

  Fælles ansvar for en styrket voksen- og efteruddannelsesindsats

  Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i denne uge holdt møde om voksen- og efteruddannelsesindsatsen. Det fælles ansvar er baseret på

 • kvalitetssäkring vuxnas lärande |Sverige
  27-09-2006

  Kvaliteten – fokus i vuxnas lärande

  Under åren 2004- 2006 lades det ner mycket resurser på att kartlägga och systematisera kvalitetsarbetet i vuxenutbildningen i Sverige. Vuxnas lärande äger rum på många arenor och alla dessa omfattas av de tre dokument kring lärande och kvalitet, som nu finns som vägledning och inspiration för kvalitetsarbetet. Men hur stort praktiskt värde har då detta arbete haft för verksamheten?

 • |in English
  27-09-2006

  Low educational attainments continue to penalise people in many OECD countries

  Education is a gateway to employment and in almost all OECD countries educational attainment levels continue to rise, with many countries

 • |in English
  27-09-2006

  Low educational attainments continue to penalise people in many OECD countries

  Education is a gateway to employment and in almost all OECD countries educational attainment levels continue to rise, with many countries

 • |Finland
  27-09-2006

  Maahanmuuttajien tietä opiskelusta työelämään pohdittiin seminaarissa

  Vaikka yhä useamman maahanmuuttajan uskotaan jatkossa muuttavan Suomeen työn perässä, moni saapuu edelleen Suomeen vailla koulutusta tai ei

 • |
  27-09-2006

  9/2006 NVL Frettir

  9/2006 NVL Frettir

 • |
  27-09-2006

  9/2006 NVL Uutisia

  9/2006 NVL Uutisia

 • |Sverige
  27-09-2006

  Invandrarens väg från studier till arbetsliv behandlades vid seminarium

  Trots att man räknar med att allt fler invandrare kommer att flytta till Finland på grund av arbete är det många som fortfarande kommer till

 • |Danmark
  27-09-2006

  Læringsuka - veier til læring for alle?

  Alle har mulighet til å lære men ikke alle benytter seg av mulighetene. Hovedbudskapet i læringsuken, dagene 24.-30. september i Island er hva stopper deg?

 • |in English
  27-09-2006

  Low educational attainments continue to penalise people in many OECD countries

  Education is a gateway to employment and in almost all OECD countries educational attainment levels continue to rise, with many countries

 • |Norge
  27-09-2006

  Læring for bærekraft

  To nyttige og inspirerende dager i oktober Læring for bærekraft, en konferanse om sivilsamfunnet som læringsarena for bærekraftig utvikling.

 • |Norge
  27-09-2006

  Lærende virksomheter

  Hva vet vi om læring på arbeidsplassen?

 • |Norge
  27-09-2006

  Program for basiskompetanse for arbeidslivet - BKA

  Startkonferanse 14. – 15. september

 • yrkesutbildning validering |Sverige
  26-09-2006

  Validering – under utveckling på Åland

  Validering är ett nytt begrepp inom åländsk vuxenutbildning. I det förslag till omstrukturering av såväl gymnasieutbildningen som vuxenutbildningen (se DialogWeb 5/2006 för en närmare beskrivning) som gavs i slutrapporten av kommitté Struktur-07 anges att vuxenutbildningen ska ansvara för validering av enskilda individers yrkeskunskaper och studieprestationer inom olika yrkesområden.

 • |Norge
  26-09-2006

  Fakta om realkompetanseprosjektet i Norge

  Realkompetanseprosjektet er et nasjonalt system for å vurdere og verdsette voksnes realkompetanse.

 • realkompetens validering |Norge
  26-09-2006

  Realkompetanse blir vurdert

  Det har alltid vært slik at man må vise til formell kompetanse i forbindelse med jobbsøking og opptakskrav til videre studier. Nå ønsker man i tillegg at realkompetansen skal kvalifisere.

 • kvalitetssäkring vägledning |Sverige
  26-09-2006

  Små steg och enkla verktyg behövs i kvalitetsarbetet

  Ett enhetligt och enkelt sätt att mäta kvalitet efterlyser Sari Summanen som är rektor för medborgarinstitutet i Nilsiä i Norra Savolax. I en vetenskaplig studie har hon undersökt kvalitetsarbetet i sexton medborgar- och arbetarinstitut i samma region.

 • |Sverige
  25-09-2006

  Nyhet 2

  ingress... ingress... ingress... ingress... ingress... ingress... ingress... ingress...

 • |Sverige
  25-09-2006

  Nyhet 1

  ingress... ingress... ingress... ingress... ingress... ingress... ingress... ingress...

 • validering kvalitetssäkring |
  25-09-2006

  6/2006: Validering och kvalitetssäkring

  6/2006: Validering och kvalitetssäkring

 • |Sverige
  25-09-2006

  Valideringskonferens 7-8 mars 2007

  Vid NVL:s valideringskonferens den 7-8 mars 2007 kommer även  OECD att medverka för att redovisa OECD:s arbete med validering.

 • |Sverige
  25-09-2006

  ”Deltagarröster om folkbildning på distans”

  Så heter en rapport från Folkbildningsrådet.  Vad innebär det för deltagaren att  studera på distans. Är flexibiliteten enbart positiv?

 • |Sverige
  25-09-2006

  140 miljoner kronor till SISU Idrottsutbildarna

  Folkbildningsminister Lena Hallengren presenterar nu ett förslag som innebär en fördubbling av anslaget till SISU Idrottsutbildarna.  SISU

 • |Sverige
  25-09-2006

  Samhällsinformation till invandrare

  Regeringen har gett Integrationsverket och Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att stödja kommunerna när det gäller

 • |Danmark
  11-09-2006

  Nyhetstest

  Ingress...

 • glesbygd vuxenutbildning |
  04-09-2006

  5/2006: Självstyrande områden

  5/2006: Självstyrande områden