09/05/2023

14:00

Online,

Norsk

Læring og innovasjon i arbeidslivet

Nordisk modell for erfaringsdeling og samskapelse av ny kunnskap.

Personer med VR-headsets på en arbejdsplads

Læring og innovasjon i arbeidslivet

I en tid med økt global konkurranse i en raskt skiftende verden der teknologisk og digital utvikling akselereres, er det nødvendig med innovative modeller for kompetanseutvikling i arbeidet. Utfordringene på arbeidsplassene utfolder seg i form av mangel på riktig kompetanse og tilstrekkelig arbeidsstyrke. For å kunne holde ansatte i jobb og for å få et aktivt engasjement må medarbeidere, ledere og bedrifter utvikle seg gjennom et kontinuerlig samarbeid.

Deltakerne vil få mer innsikt i og kunnskap om hvordan læring kan foregå på arbeidsplassen – og hvordan læring kan forstås som en «samskapende prosess» der både ledere og de tilsatte har en viktig rolle. Nordisk nettverk for voksnes læring har gjennom en rekke år prøvet ut og videreutviklet det som nå står fram som en nordisk modell for samskapende læring. Ved å ta modellen i bruk tilpasset egen virksomhets behov kan

  • innovasjonspotensialet økes ved at læring er innvevet i oppgaveløsning og produksjon
  • læring og innovasjon skje hånd i hånd med at virksomhetens kjerneoppgaver utføres

Modellen kan benyttes på flere ulike typer arbeidsplasser – private som offentlige. Den kan tilpasses både produksjonsvirksomheter og tjenesteytende virksomheter i tillegg til kunnskaps- og forvaltningsvirksomheter.

Det synet på arbeidsplassbasert og samskapende læring som presenteres, bygger voksenpedagogiske og -didaktiske metoder. En av forutsetningene for å ta modellen i bruk, ligger innvevet i «Den nordiske arbeidslivmodellen», der arbeidslivet er preget av at forskjellene mellom leder og ansatt er relativt små, både i små og mellomstore virksomheter. Når avstanden mellom arbeidsgiver og arbeidstaker er liten, er det enklere å samarbeide om kompetanseutvikling på arbeidsplassen.

Dato og tid

Webinaret arrangeres i Zoom den 9.mai 2023, klokken:
14:00-15:00 (Denmark, Sweden and Norway)
12:00-13:00 (Iceland)
15:00-16:00 (Finland)
13:00-14:00 (Faroe Islands)
10:00-11:00 (Greenland)

Frist for å melde seg på er mandag 8. mai 2023. Bruk registreringsskjemaet nedenfor.

Målgrupper

Webinaret retter seg mot ledere med ansvar for å følge opp ansattes faglige utvikling og arbeidsutøvelse, ansatte som er opptatt av kompetanseutvikling i arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og mot lokale tillitsvalgte. Det vil også være relevant og interessant for ansatte og ledere i forvaltningsinstanser med ansvar for kompetanseutvikling og strategier for voksnes livslange læring (både formell og ikke-formell læring) og utdanningsmuligheter.

Take-aways / Udbytte/ Hvorfor skal man deltage i arrangementet?

Delta på webinaret – lær mer om hvordan det er mulig å legge til rette for læring og innovasjon – uten at det går utover virksomhetenes kjerneoppgaver og effektivitet. Deltakerne vil få mer innsikt i og kunnskap om hvordan læring kan foregå på arbeidsplassen. Læring kan forstås som en «samskapende prosess» der ledere og tilsatte har en viktig rolle. Nordisk nettverk for voksnes læring har gjennom en rekke år prøvet ut og videreutviklet det som nå står fram som en nordisk modell for samskapende læring.

Innlederne på byr på teoretisk kunnskap, praktiske erfaringer og inspirasjon basert på voksenpedagogiske og -didaktisk kunnskap: Hvordan kan læring kan fasiliteres på arbeidsplassen uten at det går utover bedriftens kjernevirksomhet og effektivitet? Hvordan kan en slik form for læring på arbeidsplassen fremme innovasjon og nyskaping?

Modellen som ligger til grunn kan benyttes på flere ulike typer arbeidsplasser – private som offentlige. Den kan tilpasses produksjonsvirksomheter og tjenesteytende virksomheter i tillegg til kunnskaps- og forvaltningsvirksomheter.
Etter å ha deltatt på webinaret vil du vite mer om:

  • Hvordan avdelings-, seksjons- og gruppeledere kan legge til rette for at læring foregår parallelt med at virksomhetens oppgaver utføres
  • Hvordan innovasjonspotensialet til bedrifter og virksomheter kan økes nettopp ved at læring er innvevet i oppgaveløsning og produksjon

Det syn på arbeidsplassbasert og samskapende læring som presenteres på webinaret kan med fordel ses i sammenheng med «Den nordiske arbeidslivmodellen», som beskriver de nordiske lands arbeidsliv, et arbeidsliv preget av at forskjellene mellom leder og ansatt er små. Når avstanden mellom arbeidsgivere og arbeidstakere er liten, er det enklere å samarbeide om kompetanseutvikling på arbeidsplassen.

Program og innledere

Tidspunktene er angitt på dansk, svensk og norsk tid. Det tas forbehold om mindre endringer i programmet.

14.00 14.10 Introduksjon ved Maria Marquard, spesialkonsulent ved Danmarks institutt for Pædagogik og Uddannelse (DPU) ved Aarhus Universitet, NVL. marq@edu.au.dk
Maria er nasjonal koordinator for Nordisk nettverk for voksnes læring i Danmark og er prosjektleder for prosjektet ”Læringssirkler”, der samme læringsmodell er testet ut.
14.10 14.20 Samskapende læring på arbeidsplassen – teori og resultater fra forskningsprosjektet Building Innovation Capacity (BIC) ved Ulrik Brandi, PhD, lektor og forskningsprogramleder, DPU/Aarhus universitet. brandi@edu.au.dk (Danmark)

Ulrik skal presentere resultater fra Building Innovation Capacity-prosjektet (BIC) med fokus på voksenlæring/pedagogikk, samskapende (collaborative) læring og innovasjon koblet til organisatorisk læring. Her ble den samskapende læringsmodell “Learning Labs” testet i to ulike bedrifter – Husqvarna og Easyfood. Både ansatte og ledere var involvert. Resultatene ble evaluert av forskere fra Lund og Århus universitet. Ulrik er prosjektleder og forsker I BIC-prosjektet

14.20 14.30 Erfaringer frå arbeidslivet ved Maria Jönsson, Learning Development Manager, Husqvarna Group (Sverige) maria.jonsson@husqvarnagroup.com

Maria jobber med læring og utvikling hos Husqvarna. Hun vil fortelle om hvordan BIC-modellen ble tatt i bruk hos Huskvarna og i Easyfood, samt om det videre arbeidet med å innovativ læring på arbeidsplassen

14.30 14.55 Panelsamtale mellom innlederne – mulighet for spørsmål og kommentarer fra deltakerne.
14.55 15.00 Avslutning ved Andreas Gravdahl, nasjonal koordinator for NVL i Norge og rådgiver i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Hk-dir)

Sprog

Webinaret gjennomføres på svensk, norsk og dansk, men noe av presentasjonsmaterialet er på engelsk. Deltakere kan stille spørsmål og kommentere på svensk, norsk, dansk og engelsk.

Kontaktperson

Andreas Gravdahl: andreas.gravdahl@hkdir.no

Info om registrering

Siste frist for å registrere seg som deltaker er 8. mai.

Share This