23/11/2023

- 23/11/2023

12:00

Online,

Svensk, Engelsk

Norden-EU-möte 2023

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) i samarbete med Islands ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet inviterar till årligt möte mellan organisationer som ansvarar för NVL, EU-Agenda och EPALE.

Norden-EU-möte 2023

Norden-EU-möte 2023

Online möte den 23 november, 2023

kl. 12.00 – 16.00 (DK, NO, SE); 11.00 – 15.00 (IS); 13.00 – 17.00 (FI)

Syftet med mötet är

  • att utbyta erfarenheter och diskutera samarbeten mellan organisationer som ansvarar för program som NVL, EU-Agenda och EPALE;
  • diskutera och sätta viktiga frågor på dagordningen och peka på teman som man önskar mer nordiskt samarbete om.

Årets möte skall sätta fokus på inklusion i samhälle, utbildning och arbete. Vi önskar att lyfta fram och diskutera insikter från Islands förmanskapsprojekt 2023. Projektet har haft som mål att utveckla en modell för bättre inklusion för immigranter, en modell som sätter målgruppens engagemang och samarbete mellan stakeholders i centrum.

Material från mötet 2022 hittar du på nvl.org här

Har ni frågor eller funderingar inför och kring mötet så är det bara att skicka oss en e-post.

Varmt välkomna till ett viktigt nordiskt möte!

Fjóla María Lárusdóttir fjola@frae.is Arbetslivets utbildningscenter, National NVL-koordinator, Island

The Nordic Network for Adult Learning (NVL) in cooperation with the Icelandic Presidency of the Nordic Council of Ministers invites you to an annual meeting of organizations responsible for NVL, EU-Agenda and EPALE.

Online meeting on the 23rd of November 2023.

12.00 – 16.00 (DK, NO, SE); 11.00 – 15.00 (IS); 13.00 – 17.00 (FI)

The purpose of the meeting is

to exchange experiences and discuss cooperation between organizations responsible for programmes such as NVL, EU-Agenda and EPALE; discuss and put important issues on the agenda and point to themes calling for more Nordic co-operation.

This year’s meeting will focus on inclusion in society, education and working life. We wish to highlight and discuss insights from the Icelandic presidency project of 2023. The aim of the project is to develop a model for better inclusion for immigrants, a model that puts engagement with the target group and collaboration among stakeholders at the center.

More material can be found on nvl.org here . If you have any questions or concerns about the meeting, just send us an email.

Welcome to an important Nordic meeting!

Fjóla María Lárusdóttir fjola@frae.is Education and training service center NVL Coordinator in Iceland

Share This