19/04/2023

- 21/04/2023

12:00

Fysisk,

Halmstad

Engelsk, Svensk, Finsk

Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang – konferanse

The 15th Nordic conference on basic literacy for adult immigrants.

Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - konferanse

Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - konferanse

Konferens för lärare och ledare, lärarutbildare och forskare som arbetar med språkutbildning och grundläggande läs- och skrivkunnighet för vuxna invandrare med kort eller ingen skolgång.

Konferensen kommer att bygga på plenarföreläsningar och workshoppar med gott om tid för reflektion, diskussion och erfarenhetsutbyte i grupper.

Ramverket för konferensen 2023 är FN:s hållbarhetsmål nr 4: “Bra utbildning, säkerställande av inkluderande, rättvis och kvalitativ utbildning och främjande av livslångt lärande för alla” med transspråkliga och digitala färdigheter som huvudteman.

Syftet med konferensens föreläsningar och grupparbeten är att öka lärarnas kompetens när det gäller att använda flerspråkiga strategier och resurser samt digitala verktyg för att förbättra lärandet.

Plats: Gullbrannagården – strax söder om Halmstad.

Praktisk information

Registreringen är stängd. Kontaktperson är Elisabet Mörnerud Elisabet.Mornerud@hylliepark.se

Program 19. april – 21.april 2023

Sted: Gullbrannagården, Halmstad

Dag 1: 19. april

Sted: Bryggan

Från Till Beskrivning
11.00 11.30 Registrering
11.30 12.30 Lunsj
12.30 12.40 Åpning

v/ Elisabet Mörnerud, leder av Alfarådet

12.40 13.05 FN´s bærekraftsmål – tilgang til rettferdig og inkluderende kvalitetsutdanning for alle innen 2030. Hvor er vi?

v/ Marianne Eek, førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet

Presentation (PDF)

13.05 13.30 Samtaler ved bordene
13.30 14.05 Om opplæringstilbudet i grunnleggende literasitet for voksne innvandrere i Norden

v/Alfarådet, Anna Winlund, universitetslektor i svenska som andraspråk, Göteborgs universitet (in English)

Presentation (PDF)

14.05 14.35 Fika

TEMA DIGITAL KOMPETANSE OG DIGITAL DIDAKTIKK

14.35 15.35 Digital Literacy Skills and Second Language Acquisition Learners: Focus on Equity

v/ Jen Vanek, director of digital learning and research, World Education, USA (in English)

Presentation (PDF)

15.35 16.05 Fika og finn din workshop
16.05 17.15 Workshop

Steder: Restauranten/Bryggan/Ankeret

Workshop 1

Instructional Practices to Support an Equity in Classroom Technology Integration and Digital Literacy Instruction

v/ Jen Vanek, director of digital learning and research, World Education, USA (in English)

Presentation (PDF)

Workshop 2

Dette kan alle klare på iPad. Digital teknologi i klasserommet

v/ Jon Olav Ringheim og Ingrid A Buanes, lærere, Bergen Læringssenter for norsk og samfunnskunnskap, Bergen

Presentation (PDF)

Workshop 3

Det digitale pas – en vej til it-opkvalificering af kursister i danskundervisningen

v/ Rasmus Ulsøe Klargård og Ditte Meinhardt Eskildsen, lærere og udviklere av IT-pædagogik, Sprogcenter SPEAK

Presentation (PDF)

17.15 18.00 Walk and talk til stranden
19.00 Middag

Dag 2: 20. april

Sted: Bryggan

Från Till Beskrivning
08.30 08.45 Møde i plenum: Kort om dagens program og mål
08.45 09.45 Digitalizing social practices

v/ Louise Tranekjær, Associate Professor at Department of Communication and Arts at Roskilde University (in English)

Presentation (PDF)

09.45 10.00 Samtale ved bordene
10.00 10.15 Fika
10.15 11.00 The Laslliam’s referensguide (pre- A1)

v/ Dr. Fernanda Minuz, coordinator of the authoring group of LASLLIAM and LESLLA researcher (in English)

Presentation (PDF)

11.00 12.00 Samtale ved bordene og i plenum
12.00 13.00 Lunsj i restauranten

TEMA FLERSPRÅKLIGHET OG TRANSLANGUAGING

13.00 13.30 Andrespråkslæring, motivasjon og investering

v/ Marianne Eek, førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet

Presentation (PDF)

13.30 14.30 Metalinguistic leverage for emergent adult bilinguals learning an additional language (sfi)

v/ Oliver St John, universitetslektor, Örebro universitet (in English)

14.30 15.00 Samtaler ved bordene
15.00 15.30 Fika – finn din workshop
15.30 16.10 Workshop

Steder: Bryggan 1&2, Mysstugan, Bäckasalen, Ankeret

Workshop1

Språkhjelperen som tolk, brobygger og gruppeleder

v/ Elena Tkachenko, dosent, OsloMet

Presentation (PDF)

Presentation (DOCX)

Workshop2

Språkhjelperes stillasbygging i klasserommet – arbeid med språkets mening, språkets form og språket i bruk

v/ Marianne Eek, førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet

Presentation (PDF)

Workshop3

Lifting adult migrants to learn Swedish through translingual assistance

v/ Oliver St John, universitetslektor, Örebro universitet (in English)

Presentation (PDF)

Workshop4

Erfarenheter av att använda flera språk i läs- och skrivinlärningen

v/ Abdulkhadir Mohamed, biträdande verksamhetsledare Hyllie Parks folkhögskola i Malmö

Presentation (PDF)

Workshop5

Språkstöd för vuxna nybörjarläsare. Att bli ägare av sitt egna lärande

v/ Pernilla Gren Edvardsson och Emma Lanäs, SFI komvux i Karlstad

Presentation (PDF)

16.10 16.20 Pause – finn din workshop. NB raskt bytte!
16.20 17.00 Workshop
Workshop1

Språkhjelperen som tolk, brobygger og gruppeleder

v/ Elena Tkachenko, dosent, OsloMet (in English)

Presentation (PDF)

Presentation (DOCX)

Workshop2

Språkhjelperes stillasbygging i klasserommet – arbeid med språkets mening, språkets form og språket i bruk

v/ Marianne Eek, førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet

Presentation (PDF)

Workshop3

Lifting adult migrants to learn Swedish through translingual assistance

v/ Oliver St John, universitetslektor, Örebro universitet (in English)

Presentation (PDF)

Workshop4

Erfarenheter av att använda flera språk i läs- och skrivinlärningen

v/ Abdulkhadir Mohamed, biträdande verksamhetsledare Hyllie Parks folkhögskola i Malmö

Presentation (PDF)

Workshop5

Språkstöd för vuxna nybörjarläsare. Att bli ägare av sitt egna lärande

v/ Pernilla Gren Edvardsson och Emma Lanäs, SFI komvux i Karlstad

Presentation (PDF)

19.00 Festmiddag

Dag 3: 21. april

Sted: Bryggan

Från Till Beskrivning
08.30 09.15 Pedagogical translanguaging: theory and implementation in second language classrooms

v/ Elena Tkachenko, dosent, OsloMet (in English)

Presentation (PDF)

09.15 09.30 Utsjekk – lever nøkkel
09.30 10.15 Transspråkande och multimodalitet i grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi

v/ Åsa Wedin, fil dr i tvåspråkighetsforskning och professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Presentation (PDF)

10.15 10.35 Kort om nordisk forskning

v/ Ana Winlund og Sigridur Vilhjalmssdottir (in English)

Presentation (PDF)

10.35 11.20 Oppsummerende samtale i grupper og veien videre
11.20 11.30 Avslutning v/Elisabet Mörnerud
11.30 12.30 Lunsj

The 15th Nordic conference on basic literacy for adult immigrants

Conference for teachers and leaders, teacher-educators and researchers working with language training and basic reading and writing for adult immigrants with little or no schooling.

The conference offers plenary lectures and work in workshops with time for reflections, discussions and experience exchange in groups.

The framework for the 2023 conference is the UN’s sustainability goal number 4: «Good education, ensure inclusive, fair and god quality education and promote opportunities for lifelong learning for all” with translanguaging and digital literacy as the main themes.

The conference’s lectures and work in groups aim to increase the teachers’ competence in using multilingual strategies and resources and digital working methods for a better education.

Time and place

Date: 19th – 21st April 2023, from lunch to lunch

Place: Gullbrannagården | kurs-och lägergård, vandrarhem (gullbrannagarden.se), just south of Halmstad.

Preliminary overview of the contentPlenary lecture

Marianne Eek, Associate Professor at Høgskolen i Innlandet: UN´s sustainability goals – access to fair and inclusive quality education for all by 2030. Where are we?

Alfarådet: New Nordic report on the training offer in basic literacy for adults in the Nordics

Jen Vanek, director of digital learning and research, Minnesota, i plenum: Digital Literacy Skills and Second Language Acquisition Learners: Focus on Equity

Louise Tranekjær, Associate Professor at Department of Communication and Arts at Roskilde University, in plenary: Digitalizing social practices / Game-based digital resources in second language teaching

Marianne Eek, Associate Professor at Høgskolen i Innlandet: Second language learning, motivation and investment

Oliver St John, university lecturer at Örebro University: Multilingual support for adult newcomers in training in Swedish for immigrants (sfi)

Åsa Wedin, fil dr. in bilingualism research and professor in pedagogical work, Högskolan Dalarna: Translanguage and multimodality in basic written language teaching within sfi.

Elena Tkachenko, docent OsloMet: Pedagogical translanguaging: theory and implementation in second language classrooms.

Parallel lectures/ workshops

Jen Vanek, director of digital learning and research, Minnesota, USA: Instructional Practices to Support an Equity in Classroom Technology Integration and Digital Literacy Instruction

Jon Olav Ringheim and Ingrid Alnes Buanes teachers at Nygård school in Bergen: Everyone can do this on their iPad: Digital technology in the classroom

Elena Tkachenko, docent OsloMet: The language assistant as interpreter, bridge-builder and group leader

Marianne Eek, Associate Professor at Høgskolen i Innlandet: Language assistants’ scaffolding in the classroom – working with the meaning of the language, and the form of the language in use

Oliver St John, university lecturer at Örebro University: ”For lifting the judgment to learn Swedish”. Multilingual support in Swedish for immigrants

Abdulkhadir Mohamed, deputy operations manager and teacher at Hyllie Parks folkhögskola in Malmö: Experiences of using several languages in learning to read and write

Sigridur Vilhjalmsdottir, Senior adviser at NAFO: Experiences from a language pilot project with language assistants

More presenters and workshops are planned!

The program will also include plenty of time for Nordic discussions and work in groups.

Practical information

The registration for the event is closed. For more information, please contact Elisabet Mörnerud, Elisabet.Mornerud@hylliepark.se

Program 19. april – 21.april 2023

Location: Gullbrannagården, Halmstad

Dag 1: 19th April

From To Description
11.00 11.30 Registration
11.30 12.30 Lunch
12.30 12.40 Opening with Elisabeth Mörnerud, leader of Alfarådet
12.40 13.05 UN´s sustainability goals – access to fair and inclusive quality education for all by 2030. Where are we? Marianne Eek, Associate Professor at Høgskolen i Innlandet
13.05 13.30 Nordic discussions in tables: Say hi to your nordic colleagues and discuss
13.30 14.05 Education provision in basic literacy for adult immigrants in the Nordic Countries, Alfarådet
14.05 14.35 Break
14.35 15.35 Digital Literacy Skills and Second Language Acquisition Learners: Focus on Equity v/ Jen Vanek, director of digital learning and research, Minnesota (in English)
15.35 16.05 Break and find your workshop

TEMA DIGITAL KOMPETANSE OG DIGITAL DIDAKTIKK

16.05 17.15 Workshops

 1. Instructional Practices to Support an Equity in Classroom Technology Integration and Digital Literacy Instruction, Jen Vanek, director of digital learning and research, Minnesota (in English)
 2. Everyone can do this on their iPad. Digital technology in the classroom, Jon Olav Ringheim and Ingrid Alnes Buanes, teachers, Nygård school in Bergen
 3. The digital passport – a path to digital upskilling of students in Danish language education, Rasmus Ulsøe Klargård and Ditte Meinhardt Eskildsen, teachers and developers of IT-pedagogy, Language Center (Sprogcenter) SPEAK
17.15 18.00 Nordic conversations, walk and talk.
19.00 Dinner

Dag 2: 20th April

From To Description
08.30 08.45 Meeting together: Short information on today’s programme and goals
08.45 09.45 Digitalizing social practices / Game-based digital resources in second language teaching, Louise Tranekjær, Associate Professor at the Department of Communication and Arts at Roskilde University (in english)
09.45 10.00 Summary of the presentations – discussions in tables
10.00 10.15 Break
10.15 11.00 The Laslliam’s reference guide (pre- A1), Dr. Fernanda Minuz, coordinator of the authoring group of LASLLIAM and LESLLA researcher (in english)
11.00 12.00 Discussion in groups and together
12.00 13.00 Lunch

THEME MULTILINGUALISM AND TRANSLANGUAGING

13.00 13.30 Second language learning, motivation and investment, Marianne Eek, Associate Professor at Høgskolen i Innlandet
13.30 14.30 Metalinguistic leverage for emergent adult bilinguals learning an additional language (sfi), Oliver St John, university lecturer at Örebro University
14.30 15.00 Discussions in tables
15.00 15.30 Break – find your workshop
15.30 16.10 Workshops

 1. The language assistant as interpreter, bridge-builder and group leader, Elena Tkachenko, docent OsloMet
 2. Language assistants’ scaffolding in the classroom – working with the meaning of the language, and the form of the language in use, Marianne Eek, Associate Professor at Høgskolen i Innlandet
 3. Lifting adult migrants to learn Swedish through translingual assistance, Oliver St John, university lecturer at Örebro university (in English)
 4. Experiences of using several languages in learning to read and write, Abdulkhadir Mohamed, deputy operations manager and teacher at Hyllie Parks folkhögskola in Malmö
 5. Language support for adult beginners in reading. To become an owner of one’s own learning, Pernilla Gren Edvardsson and Emma Lanäs, SFI komvux in Karlstad
16.10 16.20 Break – find your workshop
16.20 17.00
 1. The language assistant as interpreter, bridge-builder and group leader, Elena Tkachenko, docent OsloMet
 2. Language assistants’ scaffolding in the classroom – working with the meaning of the language, and the form of the language in use, Marianne Eek, Associate Professor at Høgskolen i Innlandet
 3. Lifting adult migrants to learn Swedish through translingual assistance, Oliver St John, university lecturer at Örebro university (in English)
 4. Experiences of using several languages in learning to read and write, Abdulkhadir Mohamed, deputy operations manager and teacher at Hyllie Parks folkhögskola in Malmö
 5. Language support for adult beginners in reading. To become an owner of one’s own learning, Pernilla Gren Edvardsson and Emma Lanäs, SFI komvux in Karlstad
19.00 Festive dinner

Dag 3: 21th April

From To Description
08.30 09.15 Pedagogical translanguaging: theory and implementation in second language classrooms v/ Elena Tkachenko, docent, OsloMet (in English)
09.15 09.30 Short facts about new nordic research
09.30 10.15 Group work
10.15 10.35 Break
10.35 11.20 Translanguaging and multimodality in basic written language teaching within sfi, Åsa Wedin, fil dr. in bilingualism research and professor in pedagogical work, Högskolan Dalarna
11.20 11.30 Closing of the event, Alfarådet
11.30 12.30 Lunch
EPALE Finland

Alla tiedot suomeksi

Viidestoista pohjoismainen aikuisten maahanmuuttajien peruslukutaitoa käsittelevä konferenssi

Konferenssi on tarkoitettu opettajille, johtajille, opettajankouluttajille ja tutkijoille, jotka työskentelevät vähän tai ei lainkaan koulua käyneiden aikuisten maahanmuuttajien kielenopetuksen ja perusluku- ja -kirjoitustaidon opetuksen parissa.

Ohjelmaan kuuluu esitelmiä ja työpajoja, jotka tarjoavat tilaisuuden keskusteluun, pohdintaan ja kokemustenvaihtoon ryhmissä.

Vuonna 2023 järjestettävän konferenssin puitteina toimii YK:n kestävän kehityksen tavoite 4 Hyvä koulutus – taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet ja sen pääteemoja ovat limittäiskieleily (translanguaging) ja digitaalinen lukutaito.

Konferenssin esitelmien ja ryhmätyöskentelyn tavoitteena on lisätä opettajien valmiuksia käyttää monikielisiä strategioita ja resursseja ja digitaalisia työskentelytapoja opetuksen parantamiseksi.

Paikka: Gullbrannagården – Halmstadista hieman etelään.

Alustava yhteenveto sisällöstäEsitelmät

Marianne Eek, apulaisprofessori, Høgskolen i Innlandet: FN´s bærekraftsmål – tilgang til rettferdig og inkluderende kvalitetsutdanning for alle innen 2030. Hvor er vi? (YK:n kestävän kehityksen tavoite – kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus vuoteen 2030 mennessä. Missä olemme nyt?)

Alfarådet: Ny nordisk rapport om opplæringstilbudet i grunnleggende literasitet for voksne i Norden (Uusi pohjoismainen raportti aikuisten lukutaitokoulutuksen tarjonnasta Pohjoismaissa)

Jen Vanek, johtaja, digitaalinen oppiminen ja tutkimus, Minnesota – esitelmä: Digital Literacy Skills and Second Language Acquisition Learners: Focus on Equity (Digitaalinen lukutaito ja toisen kielen oppijat: painopisteenä yhdenvertaisuus)

Louise Tranekjær, apulaisprofessori, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet – esitelmä: Digitalizing social practices / Spilbaserte digitale ressurser i andrespråksundervisningen (Sosiaalisten käytäntöjen digitalisointi / Pelipohjaiset digitaaliset resurssit toisen kielen opetuksessa)

Marianne Eek, apulaisprofessori, Høgskolen i Innlandet: Andrespråkslæring, motivasjon og investering (Toisen kielen oppiminen, motivaatio ja panostus)

Oliver St John, yliopistonlehtori, Örebro universitet: Flerspråklig støtte for voksne nyankomne i opplæring i svensk for innvandrere (sfi) (Äskettäin maahan muuttaneiden aikuisten monikielinen tuki maahanmuuttajien ruotsinopetuksessa)

Åsa Wedin, fil. tri (kaksikielisyystutkimus), kasvatustyön professori, Högskolan Dalarna: Transspråkande och multimodalitet i grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi (Limittäiskieleily ja multimodaalisuus maahanmuuttajien ruotsinopetukseen sisältyvässä lukutaitokoulutuksessa)

Elena Tkachenko, dosentti, OsloMet: Pedagogical translanguaging: theory and implementation in second language classrooms (Pedagoginen limittäiskieleily: teoria ja toteutus toisen kielen opetuksessa)

Rinnakkaiset luennot / työpajat

Jen Vanek, johtaja, digitaalinen oppiminen ja tutkimus, Minnesota, Yhdysvallat: Instructional Practices to Support an Equity in Classroom Technology Integration and Digital Literacy Instruction (Yhdenvertaisuutta tukevat opetuskäytännöt teknologian yhdistämisessä luokkaopetukseen ja digitaalisen lukutaidon opetuksessa)

Jon Olav Ringheim ja Ingrid Alnes Buanes, opettajia, Nygård skole, Bergen: Dette kan alle klare på iPad: Digital teknologi i klasserommet (Tämän kaikki osaavat iPadilla: digitaaliteknologia luokassa)

Elena Tkachenko, dosentti, OsloMet: Språkhjelperen som tolk, brobygger og gruppeleder (Kieliavustaja tulkkina, sillanrakentajana ja ryhmänjohtajana)

Marianne Eek, apulaisprofessori, Høgskolen i Innlandet: Språkhjelperes stillasbygging i klasserommet – arbeid med språkets mening, språkets form og språket i bruk (Kieliavustaja oppimisen tukena luokassa – työskentely kielen merkityksen, muodon ja käytön parissa)

Oliver St John, yliopistonlehtori, Örebro universitet: ”För att lyfta dom att lära sig svenska”. Flerspråkigt stöd i Svenska för invandrare (”Auttaa heitä oppimaan ruotsia”. Monikielinen tuki maahanmuuttajien ruotsinopetuksessa)

Abdulkhadir Mohamed, avustava toiminnanjohtaja ja opettaja, Hyllie Park Folkhögskola, Malmö: Erfarenheter av att använda flera språk i läs- och skrivinlärningen (Kokemuksia usean kielen käytöstä lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa)

Sigridur Vilhjalmsdottir, vanhempi neuvonantaja, NAFO: Erfaringer fra pilotering av norskopplæring med flerspråklig støtte (Kokemuksia monikieliseen tukeen yhdistettyä norjanopetusta koskevasta pilottihankkeesta)

Lisää alustuksia ja työpajoja on tulossa!

Ohjelmaan sisältyy myös runsaasti aikaa pohjoismaisiin keskusteluihin ja ryhmätyöskentelyyn.

Ohjelma 19. huhtikuuta – 21. huhtikuuta 2023

Paikka: Gullbrannagården, Halmstad

Päivä 1: 19. huhtikuuta

From To Kuvaus
11.00 11.30 Rekisteröityminen
11.30 12.30 Lounas
12.30 12.40 Tilaisuuden avaus, Elisabeth Mörnerud, Alfarådetin johtaja
12.40 13.05 YK:n kestävän kehityksen tavoite – kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus vuoteen 2030 mennessä. Missä olemme nyt? Marianne Eek, apulaisprofessori, Høgskolen i Innlandet
13.05 13.30 Pohjoismaiset pöytäkeskustelut: Tervehdi pohjoismaisia kollegoitasi ja keskustele
13.30 14.05 Aikuisten maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksen tarjonta Pohjoismaissa, Alfarådet
14.05 14.35 Tauko
14.35 15.35 Digitaalinen lukutaito ja toisen kielen oppijat: painopisteenä yhdenvertaisuus, Jen Vanek, johtaja, digitaalinen oppiminen ja tutkimus, Minnesota (englanniksi)
15.35 16.05 Tauko ja työpajoihin siirtyminen

TEEMA: DIGITAALINEN OSAAMINEN JA DIGITAALINEN DIDAKTIIKKA

16.05 17.15 Työpajat

 1. Yhdenvertaisuutta tukevat opetuskäytännöt teknologian yhdistämisessä luokkaopetukseen ja digitaalisen lukutaidon opetuksessa, johtaja, digitaalinen oppiminen ja tutkimus, Minnesota, Yhdysvallat (englanniksi)
 2. Tämän kaikki osaavat iPadilla: digitaalinen teknologia luokassa, Jon Olav Ringheim ja Ingrid Alnes Buanes, opettajat, Bergenin norjan kielen ja yhteiskuntataitojen oppimiskeskus
 3. Digitaalinen passi – polku opiskelijoiden digitaitojen parantamiseen tanskan kielen opetuksessa, Rasmus Ulsøe Klargård ja Ditte Meinhardt Eskildsen, opettajat ja IT-pedagogiikan kehittäjät, Kielikeskus (Sprogcenter) SPEAK
17.15 18.00 Yhteispohjoismaiset keskustelut, walk and talk.
19.00 Päivällinen

Päivä 2: 20. huhtikuuta

From To Kuvaus
08.30 08.45 Kokoontuminen yhteen: Lyhyesti päivän ohjelmasta ja tavoitteista
08.45 09.45 Sosiaalisten käytäntöjen digitalisointi / Pelipohjaiset digitaaliset resurssit toisen kielen opetuksessa, Louise Tranekjær, apulaisprofessori, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet (englanniksi)
09.45 10.00 Yhteenveto esityksistä – keskustelu pöydissä
10.00 10.15 Tauko
10.15 11.00 Laslliamin referenssiopas (<A1), Dr. Fernanda Minuz, LASLLIAMin tekijäryhmän koordinaattori ja LESLLA-tutkija (englanniksi)
11.00 12.00 Keskustelu ryhmissä ja yhdessä
12.00 13.00 Lounas

TEEMA MONIKIELISYYS JA LIMITTÄISKIELEILY

13.00 13.30 Toisen kielen oppiminen, motivaatio ja panostus, Marianne Eek, apulaisprofessori, Høgskolen i Innlandet
13.30 14.30 Metalinqvistinen tuki tuleville kaksikielisille aikuisille, jotka opiskelevat vierasta kieltä, Oliver St John, yliopistonlehtori, Örebron yliopisto
14.30 15.00 Keskustelut pöydissä
15.00 15.30 Tauko –työpajoihin siirtyminen
15.30 16.10 Työpajat

  1. Kieliavustaja tulkkina, sillanrakentajana ja ryhmänjohtajana, Elena Tkachenko, dosentti, OsloMet

>

 1. Kieliavustaja oppimisen tukena luokassa – työskentely kielen merkityksen, muodon ja käytön parissa, Marianne Eek, apulaisprofessori, Høgskolen i Innlandet
 2. Aikuisten maahanmuuttajien ruotsin kielen oppimisen tukeminen limittäiskieleilyn avulla, Oliver St John, yliopistonlehtori, Örebron yliopisto (englanniksi)
 3. Kokemuksia usean kielen käytöstä lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa, Abdulkhadir Mohamed, avustava toiminnanjohtaja ja opettaja, Hyllie Park Folkhögskola, Malmö
 4. Kielitukea aikuisille lukemisen aloittajille. Oman oppimisensa omistajaksi tuleminen, Pernilla Gren Edvardsson ja Emma Lanäs, SFI komvux, Karlstad
16.10 16.20 Tauko – työpajoihin siirtyminen
16.20 17.00
 1. Kieliavustaja tulkkina, sillanrakentajana ja ryhmänjohtajana, Elena Tkachenko, dosentti, OsloMet
 2. Kieliavustaja oppimisen tukena luokassa – työskentely kielen merkityksen, muodon ja käytön parissa, Marianne Eek, apulaisprofessori, Høgskolen i Innlandet
 3. Aikuisten maahanmuuttajien ruotsin kielen oppimisen tukeminen limittäiskieleilyn avulla, Oliver St John, yliopistonlehtori, Örebron yliopisto (englanniksi)
 4. Kokemuksia usean kielen käytöstä lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa, Abdulkhadir Mohamed, avustava toiminnanjohtaja ja opettaja, Hyllie Park Folkhögskola, Malmö
 5. Kielitukea aikuisille lukemisen aloittajille. Oman oppimisensa omistajaksi tuleminen, Pernilla Gren Edvardsson ja Emma Lanäs, SFI komvux, Karlstad
19.00 Juhlaillallinen

Päivä 3: 21. huhtikuuta

From To Kuvaus
08.30 09.15 Pedagoginen limittäiskieleily: teoria ja toteutus toisen kielen opetuksessa, Elena Tkachenko, dosentti, OsloMet (englanniksi)
09.15 09.30 Lyhyesti uudesta pohjoismaisesta tutkimuksesta
09.30 10.15 Työskentely ryhmissä
10.15 10.35 Tauko
10.35 11.20 Limittäiskieleily ja multimodaalisuus maahanmuuttajien ruotsinopetukseen sisältyvässä lukutaitokoulutuksessa, Åsa Wedin, fil. tri (kaksikielisyystutkimus), kasvatustyön professori, Högskolan Dalarna
11.20 11.30 Päätössanat, Alfarådet
11.30 12.30 Lounas
EPALE Finland

Læs interview med konference-deltagere ’Vi sår noen frø og håper på god vekst’ her.

Presentasjon av bidragsytere

Marianne Eek

Marianne Eek

Marianne Eek er utdannet lærer, og har tidligere jobbet i grunnskolen og i voksenopplæringen. Våren 2021 fullførte hun doktoravhandlingen Språkhjelpere, identitet og investering – En undersøkelse av bruk av språkhjelpere for voksne nyankomne med liten skolebakgrunn. Hun er ansatt som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Høgskolen i Innlandet.

Hennes forskningsinteresser er på fagfeltene andrespråksdidaktikk og sosiolingvistikk, og retter seg mot flerspråklighet og språkideologi, sosial rettferdighet i utdanning, deltakerperspektiver i andrespråkslæring, identitet og investering i andrespråkslæring, bruk av førstespråket i andrespråkslæring, læring av fag på andrespråket, arbeidsrett norskopplæring og litterasitet og numerasitet i en andrespråksdidaktisk kontekst.

Læs om “Investering i andrespråkslæring” her

Lenker:

https://brage.inn.no/inn-xmlui/handle/11250/2457408

https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Metodisk-veiledning/

https://brage.inn.no/inn-xmlui/handle/11250/2738680

Jen Vanek

Jen Vanek

Jen Vanek (World Education, Inc.), PhD, in Education and Applied Linguistics, brings more than 15 years of experience supporting teachers in the areas of digital literacy, online learning, classroom technology integration, and English literacy and language learning. As Director of Digital Learning and Research at the EdTech Center at World Education, Dr. Vanek leads a diverse portfolio of initiatives. She conducts field studies of educational technologies in settings that support adult language, literacy, and basic skill learners. Dr. Vanek also develops and implements professional learning for educators and administrators who serve these learners. This work includes facilitating communities of practice for education leaders in the US working to enhance online learning options in adult English language programs. Dr. Vanek’s international experience includes leading the development of blended learning strategies for STEM and English secondary teachers from 15 Egyptian government STEM schools as part of the USAID-funded project STEM Teacher Education and School Strengthening Activity (STESSA). Dr. Vanek’s past work includes research on integration of social media into English language learning for refugee learners in the US, foundational contributions that shaped the Northstar Digital Literacy Assessment project at Literacy Minnesota and establishing the TESOL Minor and Certificate program in the College of Education and Human Development at the University of Minnesota. Dr. Vanek has published both research and practitioner-focused manuscripts; including The What, Why, Who, and How of Blended Learning for Adult Basic Skills Learners and the IDEAL Distance Education and Blended Learning Handbook.

Oliver St John

Oliver St John

Oliver St John (PhD) is senior lecturer, teacher educator and researcher at Örebro University, Sweden. He has taught and initiated research within the fields of second language acquisition and pedagogy. The action research he has most recently coordinated with language teachers focuses on second language teaching-learning among newly arrived adult migrants with the support of multilingual language assistants. Within this context, key research questions include, “What kind of work procedures and cooperation between language teachers (who don’t know their students’ home languages) and multilingual language assistants (who do know their students’ home languages) are essential to achieve a common mindset/approach in the task of enabling newly arrived adults to learn Swedish as a second language? “When and how can the students’ home languages be used as learning assets for understanding and adapting to the surrounding target language?” “How can teachers enable students to transfer the language skills and situations they encounter in their institutional learning environments to daily-life contexts beyond the classroom to extend their communicative range and procedural learning opportunities?”

Publications, 2021

St John, O. & Liubinienè, V. (2021). “This is not my world”. Essential support strategies for newly arrived adult immigrants. Sustainable Multilingualism, May issue, 85-110.

http://uki.vdu.lt/sm/index.php/sm/index

St John, O. (2021). Doing Multilingual Language Assistance in Swedish for Immigrants Classrooms. In P. Juvonen & M. Källkvist (Eds.), Pedagogical Translanguaging. Theoretical and Empirical Perspectives (Ch. 11). Bristol: Multilingual Matters.

https://www.multilingual-matters.com/page/detail/?K=9781788927369

St John, O. (Forthcoming, Nov. 2021). Flerspråkigt stöd i Svenska för invandrare utbildningen. I I. Eriksson & A. Öhman Sandberg (Red.), Utveckling, Lärande och Forskning. Dilemma, utmaningar och möjligheter i olika utbildningskontexter. Lund: Nordic Academic Press.

Louise Tranekjær

Louise Tranekjær

Louise Tranekjær is Associate Professor at Department of Communication and Arts at Roskilde University. Her research presents an interactional approach to second language learning and multilingual/multicultural interactions within work-places and educational settings. Recently she has worked with various companies within the production and service industry on developing an interaction and practice-oriented digital language learning game for Danish as a second language. She is the editor of the journal Sprogforum.

Læs om “Når arbeidsplassen dukker opp i et spill, blir språklæringen lettere” her

Elena Tkachenko

Elena Tkachenko

Elena Tkachenko er dosent i norsk på lærerutdanningen ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun har norsk som andrespråk og flerspråklighet som sine faglige interesseområder, blant annet språkutvikling og språkbruk hos flerspråklige barn og voksne, flerspråklige praksiser i klasserommet, språkutviklende undervisning, arbeidsrettet norskopplæring og betydningen av språkmiljø i andrespråkslæring. Hun underviser og veileder i språklige emner og har bred erfaring fra etter- og videreutdanningskurs og skolebaserte kompetanseutviklingsprosjekter.

Åsa Wedin

Åsa Wedin

Åsa Wedin är fil dr i tvåspråkighetsforskning och professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. Hon arbetar med lärarutbildning och forskning med inriktning mot flerspråkighet och litteracitet med särskilt intresse för yngre barn och vuxna. Hon arbetar för närvarande med ett projekt om sfi och ett om modersmålsundervisning, och har publicerat flera böcker inom dessa områden.

Fernanda Minuz

Dr. Fernanda Minuz, independent Researcher – Italian Language lecturer at the Johns Hopkins University SAIS Europe. She is presently Vice-President of the LESLLA (Literacy Education and Second Langauge Learning for Adults) International Association and was the coordinator of the authoring group of LASLLIAM and LESLLA researcher: The Laslliam’s referensguide (pre- A1).

Abdulkhadir Mohamed

Abdulkhadir Mohamed

Abdulkhadir Mohamed works at Hyllie Park Folk High School in Malmö. For the past 10 years, he has worked with the Nordic Alpha Council’s target group as both coordinator for the target group and mother tongue teacher.

Læs om “Morsmålet bygger ei bru over til det nye språket” her

Inger Alnæs BuanesJon Olav Ringheim

Inger Alnæs Buanes og Jon Olav Ringheim

Ingrid og Jon Olav har jobbet på Nygård skole i Bergen i Norge siden hhv 2000 og 2005. De er engasjerte spor 1-lærere som bl.a. har skrevet lærebok for norskkursdeltakere som både er nybegynnere i norsk og i lesing og skriving.

De er bl.a. opptatt av at deltakerne må forstå undervisningen, at de må få et muntlig grunnlag før leseopplæringen starter, og at de må få gode og effektive læringsredskaper både på skolen og hjemme. I denne tiden har det skjedd stor utvikling i spor 1-undervisningen på Nygård skole, og for ca 15 år side var Ingrid og Jon Olav, sammen med andre kollegaer, med på å starte opp og utvikle ulike former for morsmålsstøttet norskundervisning.

De siste årene har også alle spor 1-deltakerne på Nygård skole fått låne iPad. Deltakerne har brukt iPaden både i undervisningen på skolen og til å gjøre lekser med hjemme. I koronaåret var det hjemmeskole på Google-Meet store deler av tiden, og de digitale ferdighetene ble utfordret og utviklet hos både lærere og deltakere.

Ingrid og Jon Olav tilhører ikke den heldigitaliserte generasjonen, men har lært seg nyttige grep som de fleste kan klare med en iPad og noen smarte apper.

Pernilla Gren EdvardssonEmma Lanäs

Pernilla Gren Edvardsson och Emma Lanäs

Pernilla Gren Edvardsson och Emma Lanäs arbetar som SFI-lärare på SFI komvux i Karlstad. De har sedan våren 2020 varit del i ett skolforskningsprojekt, finansierat av Skolforskningsinstitutet, där de tillsammans med forskare från tre lärosäten i Sverige utvecklat undervisningen gällande litteracitet hos elever på studieväg 1.

Forskningen har handlat om att pröva olika arbetsformer som vi lärare tillsammans med forskare utvecklat. I vårt fall har arbetet kommit att handla om språkstödjare som stöd i den tidiga läs- och skrivinlärningen, där avsikten har varit att eleverna ska bli ägare av sitt eget lärande. Resultaten från detta projekt presenterades på en forskarkonferens i Falun i juni 2022 där verksamma lärare, skolledare, huvudmän och forskare från Sverige och Norden deltog.

De har sedan 2021 arbetat med 3 språkstödjare som kan stötta eleverna på 6 olika språk.

Språkstödjarna har olika erfarenhet, vilket är en tillgång, men de måste få kännedom om målgruppen på studieväg 1 samt lämplig metodik för att kunna möta elevernas behov. Språkstödjarna behöver således utbildning, vilket bäst ges av oss, verksamma lärare på studieväg 1. De har därför valt att utbilda och handleda våra språkstödjare.

Utbildningen innehåller metodik för studieväg 1, läs- och skrivinlärning för vuxna nybörjarläsare, studieteknik samt kännedom om ett transspråkande förhållningssätt i undervisningen. En viktig del i utbildningen av språkstödjarna är reflektionssamtal och rollspel kring olika undervisningsmoment som exempelvis studieteknik eller flytläsning.

Ditte Meinhardt Eskildsen

Ditte Meinhardt Eskildsen

Ditte Meinhardt Eskildsen er uddannet cand.mag. i Dansk og Historie samt Underviser i Dansk som Andetsprog fra Københavns Universitet i 2016. Hun har siden da arbejdet som lærer på sprogskolen SPEAK nord for København, hvor hun har undervist kursister på alle niveauer. Dog har hun altid haft en særlig interesse for arbejdet med analfabeter og kursister med kort eller ingen uddannelsesbaggrund (Danskuddannelse 1) samt for særligt svage eller traumatiserede, der går på specialhold, som hun også underviser på. Desuden har hun løbende gennem årene udviklet forskelligt, digitalt materiale til skolens egen it-platform.

Igennem de sidste par år har hun været en del af et projekt i et lille lærerteam, som har haft fokus på it-opkvalificering af DU1-kursister og undervisere på SPEAK. Her har de arbejdet målrettet med at systematisere brugen af mobil og it i undervisningen – både som et værktøj til at understøtte sprogindlæringen og som middel til at styrke kursisternes deltagelse i vores digitaliserede samfund.

Læs om “Det digitale passet – språk og digital ferdighet hånd i hånd” her

Rasmus Ulsøe Klargård

Rasmus Ulsøe Klargård

Rasmus Ulsøe Klargård blev uddannet som cand. mag. i dansk fra Københavns universitet i 2010 og har siden da arbejdet som underviser i dansk som andetsprog og med pædagogisk it på sprogskolen Speak, hvor han også siden 2018 har været platformsansvarlig for vores Moodle platform mit.speakspeak.dk.

Han har gennem sit arbejde med pædagogisk it gennem årene afholdt en lang række workshops for både lærere og undervisere i alt fra vores egen platform til brugen af forskellige devices i undervisningen. Han har lavet en lang række vejledninger, både skriftlige og video, om brugen af vores platform.

Danskuddannelsen er opdelt i 3 niveauer, hvor han har bred erfaring på alle 3, hvor han har også har en grundig erfaring med at undervise online.

Han har siden 2021 arbejdet med udviklingen af værktøjet Det digitale pas i et lærerteam, som er en vej til it-opkvalificering af kursister og undervisere i danskundervisningen.

Læs om “Det digitale passet – språk og digital ferdighet hånd i hånd” her

Omtaler av plenum og workshop

Plenum

Marianne Eek, førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap, Høgskolen i Innlandet: FN´s bærekraftsmål – tilgang til rettferdig og inkluderende kvalitetsutdanning for alle innen 2030. Hvor er vi?

FNs bærekraftsmål for utdanning sikter mot «å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle», og andrespråks- og litterasitetsundervisning for voksne nyankomne med liten eller ingen skolebakgrunn i Norden kan ses i lys av denne globale målsettingen. I dette innlegget retter jeg blikket mot hva en slik målsetting kan handle om for dette området av undervisning, og jeg vil blant annet løfte fram perspektiver fra kritisk pedagogikk.

Jen Vanek, director of digital learning and research, World Education, USA: Digital Literacy Skills and Second Language Acquisition Learners: Focus on Equity

Digital literacy skills and technology integration go hand-in-had when teaching adult SLA-learners. With little or no home language schooling or literacy, these learners are sometimes reading and writing for the first time in a new language and using digital resources to do so. Because of these challenges, language instruction for these learners requires an equity-mindset with attention to learner skills, needs, and barriers faced both in and beyond the classroom. This session provides an overview of what it means to integrate equity consciousness into digital literacy and language instruction.)

Louise Tranekjær, Associate Professor at Department of Communication and Arts at Roskilde University: Digitalizing social practices / Spilbaserte digitale ressurser i andrespråksundervisningen

Foreign workers make up around 80% of employees in ‘unskilled’ sectors such as production, transport and service. The majority of these workers have little or no schooling from their home country and speak and read only very little Danish. Several have not received Danish language training or have undergone training that is only to a limited extent linked to their workplace reality and needs. Taking a point of departure in research on word learning, practice-oriented language learning and digital learning I will present a spectrum of language learning situations, that are more or less formal and teacher driven. I will show how a digital learning game is particularly useful as a tool for teaching adult literacy learners, because it presents a familiar and relevant context of learning and facilitates didactic support that is not available in the daily language practice at work.

Oliver St John, universitetslektor, Örebro universitet: “Metalinguistic leverage for emergent adult bilinguals learning an additional language”

One of the characteristics of additional language (AL) adult learners is that they have gained various levels of metalinguistic awareness (MLA) from learning their first language (L1) that can be used advantageously to orient to and understand how the new language works. However, a lack of first language literacy and fundamental alphabetic and script differences between their L1 and the AL can limit the usefulness of first language MLA for AL learning. Despite these difficulties, the importance of transferring MLA to AL learning is evidenced by empirical data showing emergent adult bilinguals making use of their metalinguistic knowledge to make sense of AL form and use. Pedagogic space and opportunity to use the students’ strongest languages is an important condition for being able to talk and think about the AL. However metalinguistic tasks need to be complemented by using the AL communicatively for fuller development of the AL language skills.

Marianne Eek, førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet: Andrespråkslæring, motivasjon og investering

Betydningen av motivasjon har vært et sentralt område i andrespråksforskningen, og de siste tiårene har også begrepet investering blitt et aktuelt begrep når det gjelder å undersøke prosesser av andrespråkslæring for ulike grupper. I dette innlegget ser jeg nærmere på nettopp begrepene motivasjon og investering, og illustrerer poengene mine med utdrag fra doktoravhandlingen Språkhjelpere, investering og sosial rettferdighet. En undersøkelse av bruk av språkhjelpere i norskopplæringen for voksne nyankomne med liten skolebakgrunn.

Elena Tkachenko, dosent OsloMet: Pedagogical translanguaging: theory and implementation in second language classrooms v/ Elena Tkachenko, dosent, OsloMet (in English)

In this talk I will discuss what opportunities pedagogical translanguaging provides in second language classrooms. Pedagogical translanguaging focuses on the teacher’s strategies for using the participants’ multilingual resources to maximize learning. Research shows that actively using learners’ previous experiences, knowledge and multilingual resources is of great importance for second language learning. Using multilingualism as a resource in second language learning is also emphasized in in the revised version of the Common European Framework of Reference for Languages, and also highlighted in the new curriculum in Norwegian as a second language for adult immigrants.

Based on practical examples from several R&D projects that draw on the principles of pedagogical translanguaging, the talk will provide insights into the following questions:

– What opportunities can pedagogical translanguaging provide in Norwegian as a second language classrooms for adult immigrants?

– How can pedagogical translanguaging be implemented in second language teaching?

– How can teachers plan for pedagogical translanguaging in second language classrooms?

Åsa Wedin, fil dr i tvåspråkighetsforskning och professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna: Transspråkande och multimodalitet i grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi

Vuxna invandrare som inte hade möjlighet till mer än grundläggande skolutbildning, eller kanske inte ens det, och som inte hade möjlighet att lära sig att läsa och skriva innan de kom till Sverige ställs inför en utmanande uppgift. I ett aktionsforskningsprojekt som riktades mot denna elevgrupp, utvecklade lärare och forskare tillsammans undervisning som skulle stödja elevernas skriftspråksutveckling. Resultat från dessa studier kommer att presenteras som visar hur transspråkande och digitala verktyg kan användas för att stödja utvecklingen av både muntliga och skriftspråkliga färdigheter på grundläggande nivå. Vidare kommer frågan att diskuteras om vilken kunskap som krävs för lärare som undervisar grundläggande litteracitet för vuxna andraspråkselever.

Workshops, tema digital literacy/digital didaktikk

Jen Vanek, director of digital learning and research, World Education, USA: Instructional Practices to Support an Equity in Classroom Technology Integration and Digital Literacy Instruction

Language teachers working with adult second language learners likely need to consider more than just language acquisition as they teach. Our technologically-rich societies require adults to employ digital devices and resources daily; this means that teachers must attend to digital literacy skill building AND careful integration of technology into their instruction so that learners have ample opportunities to build digital literacy skills as they learn a language. This suggests instructional strategies and resources to support such instruction.

Jon Olav Ringheim og Ingrid Alnes Buanes, Læringssenter for norskopplæring og samfunnskunnskap, Bergen: Dette kan alle klare på iPad: Digital teknologi i klasserommet

På Bergen læringssenter bruker alle deltakere med lite eller ingen skolebakgrunn iPad i norskopplæringen. I denne workshopen skal vi vise hvordan vi bruker appene Book creator og Showbie. Bookcreator gjør det mulig å drive effektiv språkopplæring både med og uten skrift. I Book Creator kan vi enkelt lage digitale bøker med bilde, lyd og ev. skrift.Læringsplattformen Showbie er enkel å bruke uavhengig av skriftkompetanse. Den gjør det lett for læreren å kommunisere med deltakerne og å organisere lærestoffet.

For størst mulig utbytte av denne workshoppen anbefaler vi at du:

1) har med deg ipad
2) har lastet ned appene Book Creator og Showbie
3) har laget deg en lærer-bruker på Showbie https://my.showbie.com/signin
4) ber om tilgang til Showbie-klassen “Halmstad 2023”:

Trykk på skiftenøkkelen → “Bli med i en klasse” → kode 26TB4, (Du må så vente på at vi godkjenner deg).

Du vil få utbytte av kurset også uten iPad. Sett deg da helst sammen med noen som har med seg iPad.

Rasmus Ulsøe Klargård og Ditte Meinhardt Eskildsen, lærere og udviklere av IT-pædagogik, Sprogcenter SPEAK : Det digitale pas – en vej til it-opkvalificering af kursister i danskundervisningen

På Sprogskolen Speak i Danmark har vi arbejdet med at systematisere arbejdet med mobiltelefon og it i undervisningen for vores Danskuddannelse 1-kursister og lærere.

Dertil har vi udviklet “Det digitale pas”, der fungerer som et overblik og rettesnor for kursistens progression.

Vi vil på workshoppen vise og fortælle om “Det digitale pas” og give eksempler på både de lærervejledninger og kursistopgaver, vi har lavet, samt dele vores praktiske erfaringer fra klasseværelset. Deltagerne i workshoppen vil få mulighed for afprøve opgaver fra projektet og komme med nye input og spørgsmål.

Workshops, tema flerspråklighet

Elena Tkachenko, dosent OsloMet: Språkhjelperen som tolk, brobygger og gruppeleder

På workshopen skal vi se på ulike roller språkhjelperen kan ha i klasserommet – som tolk, brobygger og gruppeleder. Vi ser på noen praktiske eksempler fra klasseromssituasjoner og deltakerne vil oppfordres til å tenke videre til hvordan disse rollene kan overføres til egen praksis.

Marianne Eek, førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet: Språkhjelperes stillasbygging i klasserommet – arbeid med språkets mening, språkets form og språket i bruk

Betydningen av motivasjon har vært et sentralt område i andrespråksforskningen, og de siste tiårene har også begrepet investering blitt et aktuelt begrep når det gjelder å undersøke prosesser av andrespråkslæring for ulike grupper. I dette innlegget ser jeg nærmere på nettopp begrepene motivasjon og investering, og illustrerer poengene mine med utdrag fra doktoravhandlingen Språkhjelpere, investering og sosial rettferdighet. En undersøkelse av bruk av språkhjelpere i norskopplæringen for voksne nyankomne med liten skolebakgrunn.

Oliver St John, universitetslektor Örebro universitet: Lifting adult migrants to learn Swedish through translingual assistance.

This workshop draws on a research project in which bilingual language assistants (BLAs) were employed to provide first language support for adult additional language (AL) learners on the beginner path of a “Swedish for immigrants” programme. In the project, BLAs, without a teaching qualification, were engaged in extending the pedagogical range of the language teachers. What issues does this AL language education raise?

This workshop seeks to engage participants in evaluating the kind of classroom work models the teachers used with BLAs for creating accessible learning environments in which students can develop their AL proficiency. By showing some “initial practice” and “developed practice” clips of BLA-mediated classroom interaction, participants can reflect on some of the pedagogical changes the teachers made and assess the effectiveness of their strategies. Participants are invited to share and discuss their thinking about using students’ L1 in AL teaching-learning, working with BLAs as well as possible ways of working with students’ strong languages without BLAs.

Abdulkhadir Mohamed, biträdande verksamhetsledare og lärare, Hyllie Parks folkhögskola i Malmö: Erfaringer med å bruke flere språk i lese- og skriveinnlæringen

Under konferensen kommer jag att dela med mig mina erfarenheter av att använda flera språk i läs- och skrivinlärningen, samt vad som är utmärkande för det somaliska språket och att arbeta med vuxna somalier som har en begränsad eller ingen skolbakgrund.

Pernilla Gren Edvardsson och Emma Lanäs, lärare på SFI komvux i Karlstad: Språkstöd för vuxna nybörjarläsare. Att bli ägare av sitt egna lärande

Vi kommer att berätta om hur språkstöd på elevernas starkaste språk gynnar språkutvecklingen på målspråket för elever med kort eller ingen skolbakgrund, samt visa material från den webbsida som bygger på deras arbetssätt.

Find vej

Gullbrannagården – strax söder om Halmstad.

Gullbrannagården

Share This