13/11/2017

- 14/11/2017

00:00

Fysisk,

Bergen, Norway

Svensk

Voksnes læring og inkludering i arbeids- og samfunnsliv 2017

Norsk formannskap i Nordisk ministerråd 2017. Konferanse i Bergen 13 – 14 november 2017

Voksnes læring og inkludering i arbeids- og samfunnsliv 2017

Voksnes læring og inkludering i arbeids- og samfunnsliv 2017

Dialog 2017 - Integration och inklusion

Detta temanummer av Dialog handlar om nordiska erfarenheter kring integration och inklusion inom vuxnas lärande.

Konferansen i Bergen ble en suksess. Det viser evalueringen og de mange tilbakemeldingene vi har fått. Denne websiden er en dokumentasjon fra konferansen. Presentasjoner og innlegg er publisert på websiden der de hører til. Vi kan anbefale intervjuene med deltakere som svarer på spørsmål om hva som er utfordrende med inkludering og hva de tar med seg hjem fra konferansen. Samtalen med Lisa Kings er en utfyllende forlengelse av hennes innlegg og innleggene til Jan-Paul Brekke og Karen Lund gjengis i sin helhet. Lysbildepresentasjonene til key-notes er gjengitt i deres presentasjon. Presentasjoner og rapportering fra alle sesjonene og er gjengitt i vedkommende sesjon.

På konferansen i Bergen stilte vi noen av deltakerne spørsmål om hvilke utfordringer de så når det gjelder inkludering og vi spurte også om hva de tok med seg hjem fra konferansen.

Intervjuer

Video: Pernian Shafiei Ranjbar og Johanni Larjanko

Marcello Marrone från Skolverket Marcello Marrone er Chef på utbildningsenheten i Skolverket i Sverige
Bhanumathi Natarajan och Åse Møller Hansen från NAV Bhanumathi Natarajan og Åse Møller-Hansen arbeider med integreringsoppgaver i NAV i Hordaland
Henrika Nordin Henrika Nordin er Verksamhetsledare i Bildningsalliansen i Finland
David Im David Im er innvandrer på Færøyene og arbeider med å assistere andre innvandrere
Tina Bøgehave Tina Bøgehave Christiansen er Enhetsleder i Uddannelsesforbundet i Danmark
Kirsten Lotze Kirsten Lotze er Chefkonsulent i Kompetencesekretariatet i Danmark
Jan-Paul Brekke Jan-Paul Brekke: Dr.polit., Forsker II ved Institutt for Samfunnsforskning i Norge
Karen Lund Karen Lund: Lektor ph.d. – DPU/Århus Universitet, Danmark.
Pernian Shafici og Lisa Kings Dr. Lisa Kings, lektor ved Institutt för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola i Sverige i samtale med Pernian Shafiei Ranjbar
Musikkinslag Bækkalokket kor

Voksnes læring og inkludering i arbeids- og samfunnsliv

Takk Integrering og inkluderingsspørsmål har vært høyt oppe på den nordiske agendaen i 2017. NVL arrangerte konferansen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) som en del av Norges formannskapsprogram i Nordisk ministerråd i 2017. Arbeidet innen forskjellige nordiske program og organisasjoner ble sammenfattet og flere faglige nettverk bidro. Konferansen representerer ogaså starten på implementering og videreformidling av mange gode løsninger som ble løftet frem av deltakere og bidragsytere på arrangementet.
NVL takker alle organisasjoner og personer som har vært involvert for deres innsats og engasjement i Programkomiteen

NVL organiserte konferansen i samarbeid med:

 • Roskilde Universitet
 • Kompetenscentrum Gotland
 • Hillerød Sprogskole
 • Voksenopplæringsforbundet, VOFO
 • Kompetanse Norge
 • Avdeling for analyse, internasjonalt samarbeid og kompetansepolitikk, KD

Hilsen fra Nordisk ministerråd

Dagfinn Høybråten Dagfinn Høybråten

Key notes – hovedinnlegg

Jan-Paul Brekke

Jan-Paul Brekke: Dr. polit., Forsker II ved Institutt for Samfunnsforskning i Norge.

Hva mener vi med Inkludering og hva innebærer det?

Inkludering – ekskludering

De nordiske velferdsstatene utmerker seg med en høy grad av tillitt og samhold. Samfunnsmodellen forutsetter at innbyggerne opplever seg inkludert i fellesskapet og deltar aktivt i utdanning, arbeid og fritid.

Forskning på integrering av innvandrere skiller gjerne mellom tre hovedtyper integrering: Systemintegrering (bolig, deltakelse i arbeid, utdanning mv), sosial integrering (nettverk, sosial deltakelse) og verdi-integrering (oppslutning om felles verdier).

Med stadige endringer i arbeidsmarkedet, økende internasjonalisering og varierende innvandringstall blir spørsmål knyttet til inkluderings- og ekskluderingsprosesser satt på spissen. I dette foredraget spørres det blant annet: Hva er myndighetenes oppgave for å sikre inkludering?

Mer om Jan-Paul Brekke

Jan-Paul Brekke – innledning: Inclusion – exclusion

Karen Lund

Karen Lund: Lektor ph.d. – DPU/Århus Universitet, Danmark

Sproget som adgang til – eller barriere for – arbejde og uddannelse

I min præsentation har jeg fokus på nogle af de kritiske sproglige barrierer der kan stille sig i vejen for at man kan blive en del af arbejdsmarkedet og fastholde job eller være i stand til at gennemgøre en uddannelse. Jeg vil herunder også komme med eksempler på hvordan de samme sproglige barrierer kan stille sig afgørende i vejen  for fortsat faglige læring og opbygning af de nødvendige faglige kompetencer. At sprog kan være barriereskabende gælder ikke mindst for andetsprogsbrugere, men også i høj grad for medborgere som kommer på arbejde og uddannelse med deres nordisk som modersmål. Hvis man ikke i sit grundskoleforløb har fået opbygget et tilstrækkeligt skole- og uddannelsesfagligt sprog, risikerer man at komme sidst i køen, droppe ud af uddannelserne og være blandt de første der mister arbejde når krisen kradser.

Mer om Karen Lund

Karen Lund – innledning: Sproget som adgang til – eller barriere for – arbejde og uddannelse

Lisa Kings

Dr. Lisa Kings: Lektor, Institutt för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, Sverige

Lisa Kings, vid Södertörns högskola

Förening med förhinder – utlandsfödda i det civila samhället

“Trots en lång och förankrad föreningstradition är civilsamhället i Sverige ännu en relativt osynlig och slumrande resurs i integrationsarbetet.”

Rapport av Lisa Kings

Mera om Dr. Lisa Kings

Lisa Kings innledning: Vuxnas lärande och inkludering i civilsamhället

Sesjon

Sesjon 1: Arbeidsplassen som læringsarena for folk som står i faresonen for utenforskap.

Download Dokumentasjon fra sesjon 1 (PDF)

Margrethe Marstrøm Svensrud

Margrethe Marstrøm Svensrud, leder for Seksjon for arbeidsliv og realkompetanse i Kompetanse Norge

Påfyll av kompetanse og tetting av kompetansehull er avgjørende for få folk inn i jobb og holde dem der. Det er behov for at flere ufaglærte får fagbrev. Samtidig har flere voksne motstand mot å ta mer utdanning, blant annet på grunn av dårlige skoleopplevelser eller manglende selvtillit. Arbeidslivet er en viktig læringsarena, og det er avgjørende med gode opplæringstilbud på arbeidsplassen slik at de som er i arbeidslivet blir der. Undersøkelser av voksnes ferdigheter i lesing, regning og ikt viser at det er store grupper som skårer lavt på disse ferdighetene. Denne sesjonen presenterer erfaringer fra tiltak rettet mot voksne arbeidstakere med behov for å styrke sine grunnleggende ferdigheter og språkferdigheter.

Norge har et godt system med praksisbaserte fagbrevløp, men for mange voksne arbeidstakere med svak grunnkompetanse og dårlig skoleerfaring, er den teoretiske fagprøven ofte en uoverstigelig utfordring. Mange arbeidstakere har derfor stor nytte av å få styrket sine grunnleggende ferdigheter eller bli bedre i norsk, slik de lettere kan bli i stand til å følge et fagopplæringsløp. Kompetansepluss arbeid er en ordning der virksomheter kan søke om tilskudd til opplæring i grunnleggende ferdigheter og norsk til sine ansatte. For ansatte som er ufaglærte kan det virke motiverende å delta i opplæring som på lengre sikt er rettet mot fagbrev. Fønix har omfattende erfaring med opplæring i grunnleggende ferdigheter og norskopplæring innenfor kompetansepluss. De har også jobbet mye med bedriftsintern fagopplæring. Gjennom noen utvalgte eksempler fra norske virksomheter vil de vise sette søkelys på hvorfor og hvordan denne opplæringen kan kombineres og tilrettelegges for ansatte på en best mulig måte.

1.032.000 danskere mellem 16 og 67 år har utilstrækkelige IT- færdigheder og nogenlunde samme antal har svært ved at læse simple tekster. Gennem cases fortælles om Netværkslokomotivets tilgang med at gøre ledere, tillidsvalgte og HR opmærksom på denne udfordring. Ofte er denne viden ikke er kendt for virksomheden, fordi medarbejderen er bange for at miste anseelse hvis det kommer frem, at man har svært ved at læse eller dokumentere opgaver på jobbet. En af Netværkslokomotivets modeller er at klæde ledelsen på til at være tydelige om morgendagens krav til medarbejderne. En forudsætning for at skabe en positiv uddannelsesspiral. Undervisningsministeriet fortæller om trepartsforhandlinger mellem Regeringen, arbejdsgiverne og fagbevægelsen, der har fokus på at højne uddannelsesniveauet og bl.a. gøre det attraktivt for unge, at vælge en erhvervsuddannelse.

Download “Tid for å plusse på kompetansen?” presentasjon.

Jan Evensen

Jan Evensen

Leder Bedriftsavdelingen i Fønix som er en norsk arbeids- og inkluderingsbedrift. Avdelingen Jan leder har fokus på omstilling og kompetanseheving i arbeidslivet. De har lang erfaring som tilbydere innenfor Kompetansepluss. Gjennom sitt arbeid skal Fønix AS forhindre utstøting, fremme integrering og rekruttering, samt bidra til økt trygghet for utsatte arbeidstakere gjennom styrking av formell kompetanse.

Download “Arbeidslivets kompetansepartner” presentasjon

Hans Kærgaard

Hans Kærgaard

arbeider som konsulent for Netværkslokomotivet. De bidrar til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv for den enkelte ved å jobbe for at danske arbeidstakere skal få utviklet sine grunnleggende ferdigheter. Nettverkskomotivet gir råd til virksomheter om mulighetene de har for å oppgradere sine ansatte. Opplæringen blir basert på oppgavene de ansatte jobber med til daglig.

Download “Netværkslokomotivet” presentasjon

Lars Lindahl

Lars Lindahl

Er pedagogisk konsulent ved Undervisningsministeriet i Danmark, hvor han arbeider ved Kontor for Voksenuddannelse og Overgange. Lars blant annet lang erfaring med den danske ordningen Forberedende voksenundervisning (FVU).

Download “Trepartsforhandlinger – Nye tilbud til voksne med svage basale færdigheder” presentasjon

Sesjon 2: Modeller for samarbeid mellom skole, virksomhet, flyktninger og innvandrere.

Denne workshop præsenterer modeller for samarbejde mellem sprogundervisning, virksomhed og nyankomne. Eksemplerne kommer fra Norge, Finland og Sverige. Workshoppen veksler mellem 10 minutters oplæg og fælles refleksion. Deltagerne inviteres til at udveksle erfaringer og sætte de præsenterede modeller i relation til egne kontekster.

Download dokumentasjon fra sesjon 2

Download alle presentasjonene fra sesjon 2

Anne Rasmussen

Sesjonen ledes av Anne Rasmussen, Hillerød Sprogskole, Danmark

Jenny Lennhammar

Sesjonen ledes av Jenny Lennhammar, Kompetenscentrum Gotland

Aud Blaker

Aud Blaker, Bærum kommune, Voksenopplæringssenteret

Aud er avdelingsleder for Voksenopplæringssenteret i Bærum. Sentret er en kommunal virksomhet som omfatter grunnskoleopplæring for voksne, spesialundervisning og undervisning av voksne flyktninger og innvandrere. Sistnevnte er den største gruppen. Gjennom avdeling Praksis arbeider senteret for å gjøre voksne minoritetsspråklige ansettbare. I programmet legges det vekt på arbeidslivskunnskap og kultur samt praksis ute i bedrifter, i tillegg til bransjenorsk og ordinær språkopplæring.

Mohamed Abouhafs

Mohamed Abouhafs, Kompetenscentrum Gotland

Mohamed är projektledare för projektet IpA, Integration på Arbetsplatsen, finansierat av Europeiska socialfonden. Projektet har sin utgångspunkt ur Region Gotlands arbetsmarknadspolitiska strategi. Den säger att de arbetsmarknadsinsatser som Region Gotland ansvarar för ska utformas med ett inkluderande förhållningssätt så att olika människors kunskaper, erfarenheter och talanger tas till vara för öka mångfalden på våra arbetsplatser. Till skillnad mot många andra projekt som handlar om inkludering, har man i detta projekt flyttat fokus från individen till arbetsplatsen.

Virva Muotka

Virva Muotka, Axxell Utbildning Ab

Virva arbetar på Axxell Utbildning AB som utbildningsledare på enheten för nyanlända och andra studerande vuxna med utländsk bakgrund. Hon brinner för att främja invandrares möjlighet till arbete med hjälp av utbildning och identifiering av yrkeskompetens. Virva ansvarar för yrkesutbildningar i samarbete med arbetslivet, både vid utbildningen som under praktikperioderna. Virva deltar i flera projekt där fokus är identifieringen av yrkeskompetens av nyanlända. Aktuellt just nu är en byggnadsutbildning för nyanlända analfabeter. I början av sina studier har de språkkunskaper som motsvarar nivå A1.2, och målet med utbildningen är att de kan kommunicera och arbeta på bygget, samt få ett jobb inom 6 månader.

Sesjon 3: Validering – en viktig vei til inkludering i arbeidslivet.

Download dokumentasjon fra sesjon 3

Svante Sandell

Sesjonen ledes av Svante Sandell, Undervisningsråd, Skolverket, Sverige

Den här workshopen fokuserar på valideringens betydelse för inkludering. Workshopen har tre inspiratörer med lång erfarenhet av valideringsarbete från Finland, Sverige och Danmark. Varje inspiratör ger ett 10-15 minuters inlägg som varvas med tid för diskussion och reflektion.

Anni Karttunen

Inspiratör 1. Anni Karttunen, Centre for International Mobility Finland

Anni har en lång erfarenhet av valideringsarbete både i Norden och internationellt. Anni har varit ledamot i NVL;s expertnätverk för validering i över 10 år och kommer att ge en bild av vilken infrastruktur som behövs i ett land eller region för att valideringen ska bli ett fruktsamt verktyg för inkludering i arbetslivet. Anni kommer att utgå från en rapport som NVL;s expertnätverk för validering har utarbetat där man lyfter fram de centrala delar som behöver vara på plats för att få ett välfungerade och effektivt system för validering med individen i centrum. ( ”Validation and the value of competences – Roadmap 2018” EN / SV ,2015) Rapporten kan användas som en checklista för att belysa var ett land, region eller utbildningssektor är i sin utveckling inom valderingsområdet.

Download “Roadmap 2018 and the value of competences” presentasjon.

Pär Sellberg

Inspiratör 2. Pär Sellberg. Myndigheten för yrkeshögskolan, Sverige.

Pär har varit nationell samordnare för validering i Sverige under flera år. Idag samordnar han valideringsarbetet inom myndigheten för yrkeshögskolan. Pär kommer att tala om den viktiga roll som arbetslivet kan och bör ta i arbetet med att skapa möjligheter för validering. Pär har lett ett uppdrag som myndigheten för yrkeshögskolan har haft att skapa en standard för branschernas valideringsarbete. Pär kommer att ta upp vilken betydelse branschvalidering har för individens möjligheter att få del av valideringsinsatser. Bakgrunden till arbetet med branschvalidering finns bland annat i den rådande situationen med många nyanlända som kommit till Sverige. Samtidigt behöver en mängd branscher göra betydande nyrekryteringar för att klara sin kompetensförsörjning.

Download “Sector validation in Adult Education” presentasjon

Ulla Nistrup

Inspiratör 3. Ulla Nistrup. Pedagogisk konsulent. VIA University College

Ulla har arbetat i många år med realkompetensvärdering eller validering inom olika projekt och på det nationella centret för realkompetensvärdering i Danmark. Ulla kommer att utifrån ett pågående nordiskt projekt fokusera på hur man kan arbeta med att identifiera och bekräfta individers kompetens när det saknas papper och dokument som styrker detta. Hon kommer också att ta upp hur broar kan byggas mellan olika myndigheter för att individer inte ska behöva kartläggas gång på gång.

I projektet Yggdrasil försöker man hitta verktyg i valideringsprocessen som kan leda till bekräftelse och dokumentation av individers kompetens. Projektet är ett utvecklingsprojekt inom EU / Interreg /Öresundsregionen där målgruppen är människor som saknar dokumentation på de kompetenser man förvärvat i arbetslivet och i fritidsaktiviteter. Ett syfte med projektet är att arbeta fram ett ”kompetensbevis” som blir ett verktyg inom valideringsarbetet och som identifierar, beskriver och ger legitimitet åt de faktiska kompetenser en individ besitter.

Download “Temaer til nedlasting” presentasjon

Download “Yggdrasil (A5 4s)” presentasjon

Download “Project Yggdrasil” presentasjon

Sesjon 4: Inkludering av flyktninger gjennom ikke-formell opplæring – hva er god praksis i Norden?

David Samuelsson

Sesjonen ledes av David Samuelsson, Generalsekreterare i Studieförbunden, Sverige

Gro Holstad

Sesjonen ledes av Gro Holstad, Generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet, Norge

I et nyIig avsluttet prosjekt støttet av Nordisk ministerråd og i samarbeid med NVL, har de fem nordiske voksenopplæringsorganisasjonene delt erfaringer om hvordan studieforbund og folkehøgskoler arbeider med inkludering av innvandrere på arbeidsmarkedet og i samfunnet. MIMER har ledet prosjektet og deltakere fra forskningsmiljøer alle fem land har arbeidet med å samle inn og analysere konkrete eksempler.

Prosjektets resultater og konklusjoner blir presentert og diskutert av prosjektets deltakere fra studieforbund og forskningsmilø. Konkrete case fra studien blir lagt fram for læring og diskusjon. Et av flere viktige spørsmål er hvordan rollefordelingen mellom det offentlige og sivilsamfunnet bør være.

I tillegg vil deltakerne diskutere:

 • Hvilke hindringer står i veien for å lære av de beste metoder på tvers av landegrenser, og hvordan overvinner vi dem?
 • Hvordan kan vi oppnå at gode erfaringer fra nordisk inkluderingsarbeid med nyankomne innvandrere blir anvendt i praksis?

Konklusjoner fra diskusjoner rundt bordene vil bli tatt med i det videre arbeidet.

Sesjon 5: Digitale veier til inkludering

Sessionen kommer att lyfta fram flera innovativa projekt som använder digitala verktyg och miljöer för att erbjuda nya vägar till lärande för olika språkgrupper. Dels fokuserar vi på integrationsprojekt för flyktingar både inom Norden och resten av Europa och dels hur mobila appar ger ny kraft i grönländska skolor med en flexibel och individanpassad studentmiljö på grönländska.

Under sessionen kommer du att lyssna på erfarenheter från fyra spännande projekt samt delta i en diskussion med projektrepresentanterna.

Alastair Creelman

Sesjonen ledes av Alastair Creelman, E-læringsspesialist ved Linnaeus Universitetsbibliotek, Kalmar, Sverige, medlem av NVL-nettverket Distans.

Gunilla Lundberg

Gunilla Lundberg

Case-presentasjon 1: Gunilla Lundberg, gründer og leder for prosjektet «IT Guide» i Sverige som nå er aktivt i 12 svenske kommuner. Unge innvandrere blir lært opp til å guide seniorer inn i den digitale verden. Dobbel gevinst ved digital inkludering av seniorer og språktrening med sosial og kulturell inkludering av unge nyankomne. Se video her

Khaled Ksibe

Khaled Ksibe

Case-presentasjon 2: Khaled Ksibe, syrisk flyktning og student ved Aarhus Universitet. Har bygget opp prosjektet «Dansk på Arabisk med Khaled» med Youtube som læringskanal. Prisbelønnet med Den den Europæiske Sprogpris 2016.

Read more about Khaled Ksibe

Se også hans facebook-side der kursene er presentert

Kaaka Lund

Kaaka Lund

Case-presentasjon 3.: Kaaka Lund, utdannet lærer og er ansatt i Piareersarfik på vestkysten av Grønland. Hun har jobbet mye med IT design og har sertifikat som futurist fra Future Navigator. Hun har ledet utvikling av den nye skoleappen hun skal presentere.

Sesjon 6: Deltagerinvolvering og praksisnær samskabende læring – en vej til inklusion?

I et stadigt mere komplekst samfunds- og arbejdsliv præget af hurtige forandringer og øget diversitet er samarbejde mellem forskellige aktører nødvendigt for at udvikle nye bæredygtige løsninger på aktuelle udfordringer. Samskabende, collaborative og co-creerende læreprocesser kan medvirke til at fremme et samarbejde mellem forskellige faggrupper på arbejdspladser, myndigheder og aktører i lokal- og civilsamfundet.

Der i hele Norden initiativer og udviklingsprojekter, hvor kommuner, arbejdspladser og NGO’er søger at samle forskellige perspektiver og i fællesskab udvikle og give plads til deltagernes entreprenørielle mindset og nye helhedsorienterede ideer og handlinger. Mange steder i Norden arbejdes med at udvikle arbejds- og læringsformer, der kan skabe sammenhæng mellem konkrete udfordringer i praksis, ny læring og udvikling af nye handlinger.

Overordnede politiske og organisatoriske rammer kan fremme eller hæmme muligheder for samskabende, praksisnær læring og kompetenceudvikling. På denne workshop sættes der med afsæt i nordiske og internationale viden og erfaringer fokus på, hvordan man på et politisk organisatorisk niveau kan støtte en konstruktiv udvikling.

Download dokumentasjon fra sesjon 6

Marianne Sempler

SesjonMarianne Sempleren ledes av Marianne Sempler, Utviklingspedagogisk seniorkonsulent ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, Norge.

«Hvordan kan Nordiske og nasjonale system skape gode rammer for bruk av Transformative læringssirkler, og dermed bidra til at metoden fører til at flere mennesker inkluderes i arbeidslivet? Vi inviterer til felles refleksjon om mulighetsrom og bruk av metoden for å møte fremtidens komplekse velferdsutfordringer innenfor voksnes læring og inkludering i arbeid. Med afsæt i resultater og innsikt fra en forskningsrapport (med datagrunnlag fra de tre Nordiske læringssirklene) og erfaringer og resultat fra arbeidet i den Norske læringssirkelen og organiseringen og kompetanseoverføringen fra det Nordiske, via det nasjonale og til det lokale utviklingsarbeidet. I Workshopen forteller vi om hvordan kunnskap og erfaringer fra et Nordisk pilotprosjekt i regi av NVL, ble videreutviklet i en nasjonal norsk læringssirkel, som resulterte i å støtte lokalt utviklingsarbeid med fokus på inkludering i arbeidslivet. Fokus vært på å prøve ut modellen i fasilitert samskaping mellom mange forskjellige aktører (forskere, tjenesteleverandører, tjenestebrukere og myndighetspersoner), ta læring ut av deltakernes eget utviklingsarbeid og støtte implementering.

Download “Transformative Learning Circles” presentasjon

Vellykket Inklusion: Strukturelle forhold som katalysator eller hæmsko for vellykket inklusion

Shahamak Rezaei

Oplægsholder : Shahamak Rezaei, økonom, PhD, lektor på Roskilde Universitet, Institut for samfundsvidenskab og Erhverv

I et internationalt og europæisk perspektiv ses det ofte, at migranter med samme nationale-, etniske-, uddannelsesmæssige- og socioøkonomiske-baggrund kan opnå succesfuld erhvervsmæssig-, arbejdsmæssig- og socialinklusion i et modtagerland, mens for selv samme gruppe kan inklusionsprocessen opleves som en fiasko med dertilhørende økonomisk belastning for værtsamfundet. Et kendt eksempel for ovenstående påstand er den somaliske migrant gruppe, som har oplevet en stor succesful erhvervsmæssig-, økonomisk- og socialinklusion i det amerikanske strukturelle forhold i Minnesota samt i det britiske strukturelle forhold i London, hvorimod selvsamme etniske gruppe med samme opholdslængde i de Nordiske lande har haft overordentlig svært med at opleve en vellykket inklusion og er ofte blevet henvist til passiv forsørgelse og bliver i de nordiske lande betragtet for en økonomisk belastning for de nordiske velfærdsstater.

Download Voksnes læring og inkludering i samfunns- og arbeidsliv presentasjon

Nordiska integrationsprogrammet – hurtigere integration på arbejdsmarkedet – erfaringer med stedbunden læring.

I forsøget på at fremskynde integrationsprocesserne for flygtninge i Skandinavien, efter den støre bølge i 2015 – har man indført redskaber som skal gøre flygtninge bedre rustet til at være aktivt arbejdssøgende og mere selvstændige i den process. Vi ser på hvilke redskaber der er tale om og hvilke virkninger og udfordringer er forbundet med dem. En af delkonklusionerne i en nordisk vidensoversigt over integration på arbejdsmarkedet viser at der er behov for yderlige fokus på arbejdsmarkedsinformations-arbejde i denne process og også se på alternativer i læringsformerne som skal hjælpe til at gøre flygtininge til aktive skandinaviske medborgere og arbejdskraft.

Hjördis Rut Sigurjonsdottir

Oplægsholder: Hjördis Rut Sigurjonsdottir Junior Research Fellow, Nordregio, Stockholm, Sweden

Download “Snabbare integration på arbetsmarknaden” presentasjon

Anna Karlsdottir

Oplægsholder: Anna Karlsdottir, Senior Research Fellow, Nordic Centre for Spatial Development (Nordregio), Stockholm, Sweden

Sesjon 7: Vejledning og karrierelæring for bedre inkludering

Er det nødvendigt med et tydeligere fokus på læringsdimensionen i vejledning af voksne? Hvordan vil et fokus på karrierelæring og udvikling af karrierekompetence bidrage til at udvikle eksisterende aktiviteter i vejledningen? Karrierelæring udvikler ”komptence til at forstå og udvikle sig selv, udforske livet, læring og arbejde samt håndtere liv, læring og arbejde i forandringer og overgange. Det er en opmærksomhed på, hvad man gør, men også hvad man kan gøre, og at den enkelte formes via sin livsførelse og sine handlinger og samtidig påvirker egne fremtidsmuligheder.” Oplægget drøfter mulighederne i et perspektivskifte fra fokus på valg og afklaring til fokus på læring i vejledningen af voksne.

Hensigten med oplægget er at diskutere hvilke muligheder der opstår hvis vejledningen går fra at være knyttet an til valg og afklaring til i højere grad at rette fokus mod den proces der skal sikre, at deltagerne over tid udvikler kompetencer og viden til at håndtere valg og overgange gennem deres uddannelses-, arbejds- og livsforløb. Sådan at disse udvikler sig sådan om det enkelte menneske gerne vil det i forskellige faser af livet. Denne forståelse ligger på mange måder i forlængelse af grundtankerne i folkeoplysningen og voksenvejledningen generelt, men det er også en grundtanke som presses af effektivisering, fokus på at få voksne hurtigt tilbage i beskæftigelse og reducering af mulighederne for at deltage på arbejdsmarkedet på særlige vilkår.

Download dokumentasjon fra sesjon 7

Rie Thomsen

Rie Thomsen, PhD og lektor ved Aarhus Universitet

Download “Presentasjon, Bergen” her

Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv

I rapporten ”Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv” indkredser Rie Thomsen, PhD og lektor ved Aarhus Universitet, begrebet karriere-kompetence og ser nærmere på karrierelæring og karrievejledning i de nordiske lande. Hun stiller spørgsmålet: ”Hvorledes udvikles karriekompetence?” og kommer med eksempler på analyser, vejledningspraksisser og aktiviteter i de nordiske lande. Island har bidraget med to eksempler på praksis, mens Norge, Sverige, Finland og Danmark bidrager med eksempler på politiske initiativer og processer. Formålet med rapporten er at bidrage til en fælles nordisk forståelsesramme for karrierekompetence, som kan bruges i den videre udvikling af vejledning i de nordiske lande.

Read more here

Karrierekompetence og vejledning i et nordisk perspektiv

Vejledning i validering i norden

I denne rapport udforsker og diskuterer en NVL-arbejdsgruppe, der repræsenterer Norden, herunder Åland, Færøerne og Grønland, vejledning i realkompetencevurdering (RKV). I rapporten anvendes akronymet RKV. Rapportens indhold er baseret på oplysninger, der er indsamlet gennem et kortlægningsskema, en SWOT-analyse og cases indhentet med en samlet indsats fra repræsentanterne i arbejdsgruppen. Read more here
Vejledning i validering i Norden
Tonje Gravås

Tonje Gravås: Seniorrådgiver Kompetanse Norge

Karriereveiledning for integrering

Tonje Gravås jobber i Seksjon for karriereveiledning i Kompetanse Norge og skal presentere et prosjekt som har til hensikt å bidra til raskere og bedre integrering av flyktninger.

Kompetanse Norge har de siste to årene utviklet et tilbud om karriereveiledning for nyankomne flyktninger som bor på asylmottak. Dette er et helt nytt tilbud i norsk sammenheng. Karriereveiledning tilbys til asylsøkere ved fem såkalte Integeringsmottak og ved tre ordinære mottak. Karriereveiledere fra karrieresentrene i fylkene og veiledere fra Nav samarbeider om å gi flyktningene veiledning. Formålet er at de skal komme raskere i gang med integreringsprosessen og være bedre forberedt når de etter hvert blir bosatt i en kommune og starter opp i Introduksjonsprogrammet.

Flyktninger og innvandrere er en gruppe som har stort behov for å tilegne seg karrierekompetanse, den kompetansen som trengs for å se muligheter, ta gode valg og håndtere overgangen inn i norsk arbeidsliv. Kompetanse Norge har derfor jobbet med å utforske hvordan karrierelæring kan tilpasses flyktninger og innvandrere. Vi har stilt spørsmålet: Kan karriere læres? og ser på hvordan både veiledere og andre kan jobbe mer og bedre med karrierelæring for flyktninger.

Download “Karrierelæring for voksne innvandrere” presentasjon

Paneldiskusjon

Inkludering gjennom arbeidslivet – Hvordan kan læring på arbeidsplassen bidra til inkludering? Fasilitert samtale mellom paneldeltakere fra arbeidsmarkedets parter.

Mette Høgh

Mette Høgh: Formand i HK Handel i Hovedstaden, Danmark

Mette Høgh formand i HK Handel i Hovedstaden, Danmark. HK/Danmark het opprinnelig Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, og er med sine ca. 280.000 medlemmer (2013) Danmarks neststørste fagforbund.

Sveinn Aðalsteinnson

Sveinn Aðalsteinnson: Direktør, Arbeidslivets utdanningssenter, Island

Sveinn Aðalsteinsson er direktør for Arbeidslivets utdanningssenter i Reykjavik. Han har de siste 10 årene være direktør for utdanningsfondet Starfsafl og før det rektor for Gartnerskolen ved Reykir, senere Islands Landbrukshøyskole. Sveinn har MS grad i siviløkonomi fra Islands Universitet og Ph.D. i biologi fra Lunds Universitet.

Helen Rönnholm

Helen Rönnholm: Näringspolitisk expert på Svensk Handel

Helen Rönnholm är näringspolitisk expert på Svensk Handel, en arbetsgivarorganisation för parti- och detaljhandel i Sverige. Hennes ansvarsområde är kompetensförsörjningsfrågor där hon verkar för att säkerställa ett starkt utbud av populära och relevanta utbildningar som möter branschens kompetensbehov.

Helen har tidigare arbetet som informationsansvarig på Svensk Handel och som utredare på Handelns utredningsinstitut.

Roger Bjørnstad

Roger Bjørnstad: Sjeføkonom, LO Norge

Roger Bjørnstad er ny sjeføkonom i LO fra 15. mars 2017. Bjørnstad er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han har bred forskererfaring fra Statistisk sentralbyrå via ECON, etableringen av Samfunnsøkonomisk analyse og etter hvert samarbeid med Fafo i Senter for lønnsdannelse.

Mer om Roger Bjørnstad

Anna Kahlson

Anna Kahlson: Lede paneldebatten på dag 1 på konferansen

Kommittésekreterare för Valideringsdelegationen 2015 – 2019 i Sverige.

Henrik Asheim

Henrik Asheim: Kunnskapsminister

Marte Mjøs Persen

Marte Mjøs Persen: Ordfører i Bergen

Tone Horne Sollien

Tone Horne Sollien: Avdelingsdirektør i Kunnskaps-departementet

Gina Lund

Gina Lund: Direktør i Kompetanse Norge

Om konferansens tema

Program

Download Program – Voksnes læring og inkludering

Ressurs

Denne siden inneholder bakgrunnsmateriell som er relevant for Voksnes læring og integrering i samfunns- og arbeidsliv. Dokumentene er sortert etter land og Norden om dokumenter involverer flere enn ett av landene. Vi tar gjerne i mot henvisninger til dokumenter og linker som er relevante for konferansens tema.

Nordregio policy brief: Fler flyktingar fortare i arbete: Åtgärder för snabbare etablering på arbetsmarknaden Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som Nordregio tagit fram på uppdrag av projektet “Nordisk samverkan om integration”.

Inclusion of refugees through non-formal education 2017: – Nordic best practice The project report presents a research study of good cases on inclusion from the Nordic countries, and tries to answer the question: What is required for new arrivals to become part of a new society and working life?

Språktrening helt uten skrift – et Nordplus voksen prosjekt

Rapport ”Röster från immigranter i Norden – Om att bli en del av samhället”

 • Clearingcentralen: nyheter, goda exempel, fakta och forskning om integration och inkludering.

Uddannelse, arbejde og integrering i Norden – Kortlægning af godkendelsesordninger for udenlandske uddannelser, erhvervskvalifikationer og komplementerende uddannelser.

Nordregio news/2016Om migrasjon og integrasjon i Norden

Forskning i Norden om:

Om Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en 3-årig forsøgsordning, som skal sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

NVIE – NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION

Videncenter gennemfører i dag projekter og uddannelsesforløb i mange af landets kommuner og er desuden tilknyttet en række centrale styregrupper og netværk.

Ekspertise med inklusion på voksenområdet

NVIE har stor ekspertise med inklusion på voksenområdet. NVIE arbejder med forskellige grupper af fagprofessionelle alt efter, hvilken form for inklusion, der er på tale og i hvilke sammenhænge. Tre hovedområder ”Hverdagsliv, Organiserede fællesskaber, Offentlige indsatser”.

Viden og værktøjer om Inklusion og specialpædagogik DPU/AU

”Cursiv” DPU/AU tema nr. 2015: ”Perspektiver på inklusion”

Om socialøkonomiske virksomheder

NOU 2017: 2 – Integrasjon og tillit— Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Stortingsmelding 16 – 2015-2016: Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for voksnes læring

Frisch-senteret/2017: Immigrant labor market integration across admission classes

Ny utbildningsmodell för invandrare – Lagen om fritt bildningsarbete ändras

Inrikesministeriet – Framtidens invandring 2020 kommer att bedöma invandringen till Finland och vikten av mobilitet för samhället. Strategin granskar frågor som rör invandring, rörlighet och integration och definierar trender och mål för finländsk invandringspolitik.

ELM MAGASINE

Polarisation is the opposite of social inclusion” Elm (European Lifelong Learning Magazine) is a free online magazine on lifelong learning and adult education.

Podcast

Voksnes læring og inkludering i arbeids- og samfunnsliv logo

Podcast: Vem avgör när DU är inkluderad?

Ett samtal med Jenny, John och Hjördis om hur vi integrerar nyanlända i Norden

Evaluering av konferansen

120 av 240 deltakere har svart på evelueringen. Resultatet er tydelig, går entydig i en retning – at arrangementet var vellykket og til nytte for de aller fleste. At nordiske arrangement er ettertraktet bekreftes ved at nesten alle som svarer mener nordiske møteplasser er nyttige (97,5%). Her følger en oppsummering av evalueringen.

Hovedinntrykk: Evalueringen viser at konferansen var et vellykket arrangement. På spørsmål om hovedinntrykk etter konferansen svarer alle at konferansen var god eller meget god. (52 % meget god og 48 % god)

Hovedinntrykk

Studiebesøk

Tilbakemeldinger og evaluering viser at alle studiebesøkene var vellykket. Rundt 130 deltakere ønsket å deta i studiebesøk. Selv om ikke alle så anledning til å komme var oppmøte på studiebesøk bra. De som svarer på evalueringen og som deltok i studiebesøk bekrefter alle at studiebesøket var godt (23%) eller meget godt (77%).

Vurdering av hovedinnledere – keynotes

Mellom 75 og 90 prosent av deltakerne mener hovedinnlederne, Jan-Paul Brekke, Karen Lund og Lisa Kings var meget gode eller gode.

Paneldiskusjon: Nesten 80% av våre deltakere mener paneldiskusjonen var god (60%) eller meget god (18%). Bare 10% mener diskusjonen var dårlig.

Paneldiskusjon

Vurdering av arbeidet i sesjonene

Det er tydelig at deltakerne er godt fornøyde med arbeidet i sesjonene.
60% sier at de fikk godt utbytte arbeidet i sesjonene de deltok i. 63% mente at innlederne var godt forberedt og flinke til å formidle.

Hva ville du gjort bedre – hva fikk du med deg hjem?

«Svar på spørsmålene “hva ville du gjort bedre – hva fikk du med deg hjem?” gir oss mange gode råd om hva som kan gjøres bedre. De tar NVL med seg til fremtidige arrangement.

Noen av kommentarene:

Flere sesjoner-workshop på konferansen for alle de praktiske erfaringene fra forskjellige land var det som gav meg mest, mer enn key-not (selv om de var gode)

 • “Mer tid til diskusjon i grupper og plenum”
 • “Inspiration og opmuntring med hjem til mit videre arbejde med voksenlære spørgsmål”
 • “Burde ikke vært så mange innledere og diskusjoner pr sesjon, da det ble veldig raskt og overflatisk. Hadde vært bedre å kunne gå litt mer i dybden og få lengre og bedre diskusjoner”
 • “Danskan var svår att förstå. :-)”
 • “helt perfekt- venter spent på neste konferanse og nye temaer!”
 • “Jeg fik indblik, viden og masser af inspiration.”
 • “Jag saknade de nyanländas eget perspektiv. Vilka erfarenheter har flyktingarna själva? de saknades både i publiken och på scenen.”
 • “Kanskje inkludering i et mer vidt perspektiv, gikk veldig mye på innvandring her. Utenforskap handler om mer enn det.Jeg manglet perspektiven av folk som er migranter selv og hva de syns om integrering/ inkludering i arbeidslivet og i samfunnet. Det virket litt mye at vi snakket om dem men ikke særlig med dem.”
 • “Misvisende tittel på konferansen. Tror 80-90% av innholdet omhandlet migrasjon . Voksnes læring og inkludering er mye mye mer enn migrasjon, men dette ble veldig lite omtalt. Tittel på konferanse, innhold i invitasjon og all forhåndsinfo tilsa ikke at det var så sterk overvekt av migrasjon. Migrasjon er viktig, men her var det “alt”. Hvorfor ikke kalle konferansen “Inkludering og opplæring av innvandrere”? Det hadde vært en mer ærlig tittel! Slikt skaper irritasjon! Unødvendig!”
 • Kanskje inkludering i et mer vidt perspektiv, gikk veldig mye på innvandring her. Utenforskap handler om mer enn det.

Nordiske møteplasser: Det er tydelig at mange mener at nordiske møteplasser er nyttige, at det å delta nordisk gir en ekstra nytte i arbeidet nasjonalt. Hele 97,5% mener dette. Og med konferansen “Voksnes læring og inkludering i samfunns- og arbeidsliv” i tankene er 98,3% av de som deltok i evalueringen interessert i å delta i flere nordiske konferanser. Dette er meget inspirerende for NVL som legger ned et stort arbeid i å skape nordiske møteplasser.

Nordiske møteplasser

Nordiske møteplasser

Temaer som deltakerne kunne tenke seg å få tatt opp i nordiske møter og konferanser:

 • “Voksnes læring og kompetenceudvikling i arbejdslivet, formelle kompetencer og relation til arbejdslivet, partspolitik ift kompetenceudvikling, forskning og praksis”
 • “Flere konferanser med fokus på integrering av flyktninger, hvor det er lagt godt tilrette for erfaringsutveksling vil være interessant.”
 • “Voksenpedagogikk mot utenforskap, voksnes læring for reell samfunnsutvikling”
 • “Metodikk i språkopplæring, for funksjonelt språk. Arbeidsretting.”
 • “:-) Hvad forstår vi ved “velfærd” og “demokrati” -hvordan praktiserer vi det? Hvordan kan nordiske lande arbejde sammen om kompetence-afklaring i praksis?”
 • “De frivilliges innsats på feltet”
 • “Kvinnors etablering på arbetsmarknaden”
 • “Kulturforståelse, fremtidens arbeidsmarkedet, kommunikasjon”
 • “Virtuell mobilitet i Norden. Ett sätt att stärka nordiskt samarbete.”
 • “Pedagogiske metoder i voksenopplæring, demokratiopplæring og medborgerskap, funksjonshemning og utenforskap (fordi dette er en gruppe hvor svært mange havner i utenforskapet på samme måte som flyktninger og innvandrere, men som blir litt i skyggen) mer om arbeidsgiveres rolle og og ikke minst ansvar i inkludering av ulike grupper i arbeidslivet, samarbeid mellom offentlige myndigheter og arbeidsliv på dette området, digitalt utenforskap ( spesielt når det gjelder eldre – men her forsterker utenforskapet seg også for grupper som langtidsledige, flyktninger/innvandrere og andre sårbare grupper)”
 • “Hälsa och välfärd”
 • “Samarbete mellan stat, kommun och organisationer inom det civila samhället”

Takk!: NVL takker alle som deltok i evalueringen – den er av stor nytte for oss i det fremtidige arbeidet.

Find vej

Scandic Ørnen hotell. Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen.

Bergen, Norway

Share This