Elevteamet Komvux` arbete med ungdomar för fullföljd gymnasialutbildning

 

Kategori: other ideas

dato: 2021-10-11

Möt individen där den befinner sig

Elevteamet komvux är en verksamhet inom vuxenutbildningen Stockholm stad vid Arbetsmarknadsförvaltningen. Elevteamet startade sin verksamhet som ett projekt under 2018–2020 med uppdrag att erbjuda stöd i studier till kortutbildade och skapa struktur för samverkan mellan utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen kring vidaregångar från språkintroduktionsprogram på gymnasieskolor till vuxenutbildningen.

Studieresultaten för ungdomarna som fått stöd av Elevteamet visar att 89 procent får godkända betyg och avhoppen är nära obefintligt.

Ungdomen motiveras att påbörja och fullfölja sin utbildning

Teamet arbetar med individnära stöd och vägledning för att fler ungdomar som avslutar språkintrointroduktion på gymnasiet ska fullfölja sina studier inom Komvux. Många av ungdomarna som Elevteamet arbetar med är i en socialt utsatt situation, exempelvis är hemlöshet och psykisk ohälsa ett stort problem inom gruppen.

Vi som arbetar inom teamet är projektledare, studie- och yrkesvägledare, kurator och studiehandledare.

Genom vårt arbete har vi utvecklat modeller för att motivera och stödja ungdomar, för att de ska fullfölja sina studier. Vår målgrupp under projekttiden har varit/är ensamkommande elever med migrationsbakgrund som har varit i Sverige sedan 2015 dock är arbetsmodellen är applicerbar till komvuxelever i största allmänhet.

Målgruppsanpassad arbetsmodell

Elevteamet komvux arbetar nära eleverna, vi följer eleverna från övergången från gymnasieskolan och genom hela utbildningen på komvux.

Detta görs genom

 • Nya ingångsvägar till utbildning samt informationsspridning på elevgruppens respektive modersmål eller anpassad svenska.
 • Anpassningar och skräddarsydd utbildning utifrån målgruppens förutsättningar/förkunskaper.
 • Stöd i utbildning, såsom insatser som berör försörjning, hälsa samt den pedagogiska studiehandledningen i studier i nära samverkan med lärare och andra parter under hela utbildningens gång.

Rätt till utbildning och hälsa, även vuxna elever ska räkna med personalen

Elevteamet erbjuder även kuratorsstöd för att elever med hög frånvaro, trauma, migrationsbakgrund och osäkra uppehållstillstånd ska fungera så bra som möjligt inom ”skolans värld” – i undervisning och arbetsplatslärande. Elevteamet komvux kurator, arbetar med elever som har trauma-och migrationsbakgrund genom samverkan med lärare samt att vara närvarande vid basutredningar inom vårdens specialist-och psykiatrimottagningar. Elevteamet komvux har genom konkreta åtgärder i samverkan med övriga parter/instanser påvisat att det finns en självklar plats i skolan för elever med trauma-och migrationsbakgrund. Med rätt stöd och åtgärder under utredning, medicinering, uppföljning och behandling har eleverna visat god närvaro och skolresultat. Teamets arbete påvisar att mångsidigt stöd i skolan, samverkan, anpassning och bra behandling via vården skapar förutsättningar för elever att vara närvarande i skolan. Elevteamets ledord i detta arbete är bättre levnadsvillkor för fler på längre sikt.

Ingen hållbar inkludering utan tillgänglighet

Elevteamets studiehandledare finns tillgängligt för att eleverna ska fullfölja sina studier på vuxenutbildningen och uppnå kursmålen.

Förutom det pedagogiska stödet till eleven jobbar studiehandledaren med att förklara, på elevens strakaste språk, vikten och innebörden av gymnasial utbildning som det lägsta kravet för etablering i samhället i dag. Det i sin tur innebär att beskriva det svenska skolsystemet för ungdomar utan utbildningsbakgrund eller med kort tidigare utbildningsbakgrund från andra samhällen än det svenska. Syftet är att göra utbildningen tillgänglig för ungdomen och få ungdomen att komma till insikt om utbildningens positiva effekter på längre sikt.

komvux 2.png

Elevteamets olika funktioner är till för att skapa förutsättningar för eleven att påbörja och fullfölja sin utbildning på komvux

Studie- och yrkesvägledning

Samverkan för att säkra och underlätta elevers övergång mellan Utbildningsförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen:

 • identifiera målgrupp, informera om komvux utbud och ansökan samt antagningsprocess
 • samverka med antagningen på Vuxenutbildningscentrum

Studie- och yrkesvägledning riktad till eleverna:

 • information och vägledning till målgruppen, upprätta en individuell studieplan
 • stötta elever i ansökan och kontakt med CSN för att skapa en finansiell trygghet under studietiden.
 • erbjuda elever individuell studievägledning om utbildning, yrke och arbetsmarknad

Kuratorsrollen

 • Ha barnkonventionen som utgångspunkt i arbetet med målgruppen ensamkommande barn och unga-vuxna och se frågan utifrån de rättigheter som varje individ har.
 • Att arbeta nära individen i hens livssammanhang:
  • Psykisk-och fysisk hälsa
  • Utveckling
  • Psykosociala beteende
  • Skolgång
  • Sociala relationer och andra närstående
  • Klargöra regler, lagar och förordningar

Studiehandledning

Verktyg för att använda elevernas starkaste språk i syfte att ge eleven förutsättningar att nå kunskapskraven i kursen.

En studiehandledningsmodell anpassad till vuxna genom att:

 • utgå ifrån elevens behov, kursmålen och utbildningens krav
 • anpassa till elevgrupp och kurs
 • öka elevens möjligheter att nå kunskapskraven och fatta målinriktade beslut om sin framtid
 • stimulera elevens språkutveckling
 • omfatta studieteknik/IKT
 • kombinera stöd i grupp och enskilt
 • erbjudas eleven möjlighet till inflytande över sin utbildning

Modellen är skapad för behov hos komvuxelever. Närmare information om Elevteamet studiehandlednings modell kan läsas på, här.