En rettferdig og inkluderende utdanning for voksne nyankomne med liten skolebakgrunn?

 

Kategori: research

dato: 2021-11-01

Rettferdig og inkluderende kvalitetsutdanning for voksne nyankomne

På verdensbasis lever mange hundre millioner voksne mennesker uten grunnleggende lese- og skriveferdigheter, noe som bidrar til marginalisering og fattigdom (UNESCO, 2018; UNESCO, 2021). FNs bærekraftsmål for utdanning løfter fram målet om å sikre rettferdig, inkluderende kvalitetsutdanning for alle innen 2030 (UNESCO, 2015). Andrespråks- og litterasitetsundervisning for voksne nyankomne med liten skolebakgrunn i Norden kan ses som del av denne globale målsettingen og visjonen, men hva kan en rettferdig og inkluderende kvalitetsutdanning bety på dette området?

Voksne nyankomne med liten tilgang til andrespråkslæringen

«Hvordan kan vi kommunisere hvis ingen kan hverandres språk?», sier Semira fra Eritrea som kom som flyktning til Norge for få år siden. Hun fikk ikke mulighet til å gå på skole som barn, og hun kan derfor ikke bruke ordbøker som hjelp når hun skal lære andrespråket. Semira har heller ikke noe felles språk med læreren sin. For henne og mange voksne nyankomne i Norden med liten skolebakgrunn kan tilgangen til undervisningspraksisene i klasserommet være svært begrenset.

Språkhjelpere - «brobyggere mellom kulturer og språk»

Ved læringssenteret der Semira er deltaker fikk hun etter hvert hjelp av en språkhjelper noen timer hver dag, en flerspråklig assistent som hadde samme morsmål som Semira, og som også hadde gode ferdigheter i norsk. En slik språkhjelper kan bedre tilgjengeligheten til lærestoffet ved å bidra med oversettelser og forklaringer på morsmålet. Språkhjelperen gjør det også mulig å sammenligne førstespråket og andrespråket når det gjelder språkets betydning, språkets system og hvordan språket skal brukes i ulike situasjoner. En lærer framhever at språkhjelpere fungerer som «brobyggere mellom kulturer og språk».

Trygghet i den nye tilværelsen

Rettferdighet i utdanning handler ikke bare om å få tilgang til lærestoffet, men også om å kunne kjenne seg trygg. Semira var urolig og stresset den første tiden på norskkurset, men forteller at språkhjelperen gjør at hun «senker skuldrene» og «blir rolig». Abbas kom alene til Norge som flyktning, mens resten av familien var igjen i en flyktningeleir i Libanon. Han omtaler seg selv som «en gammel mann som ikke kan snakke språket de snakker i dette landet», og forteller at språkhjelperne bidro til at han ikke trengte å føle seg så forvirret og stresset.

Delaktighet i læringspraksisene

Rettferdig og inkluderende utdanning handler dessuten om muligheter til å være en aktiv deltaker, og ikke bare en passiv mottaker i klasserommet (Freire, 1972). Lila fra Syria uttrykker at hun «forsvinner» uten språkhjelper, mens Semira forteller at «situasjonen kan beskrives som at vi er noen dukker som er her og som læreren snakker med, men som ikke forstår». Med språkhjelpere til stede har Semira, Abbas og Lila større muligheter til å ta aktivt del i læringspraksisene i klasserommet. Dette innebærer erfaringer av synlighet og anerkjennelse.

En utfordring til aktuelle aktører

Erfaringene over er hentet fra doktorgradsundersøkelsen Språkhjelpere, investering og sosial rettferdighet – En undersøkelse av bruk av språkhjelpere i norskopplæringen for voksne nyankomne med liten skolebakgrunn (Eek, 2021). Undersøkelsen belyser at språkhjelpere kan bidra til en mer rettferdig og inkluderende utdanning for voksne nyankomne med liten skolebakgrunn, og at det dermed er en flerspråklig undervisningspraksis som bidrar til å nå bærekraftsmålene for utdanning. Det er fortsatt et fåtall læringssentre som gir tilbud om andrespråksundervisning med bruk av språkhjelpere for voksne nyankomne med liten skolebakgrunn. Ulike aktører på utdanningsfeltet andrespråkslæring for voksne nyankomne kan imidlertid bidra til at flere får nyte godt av slike ordninger.

Referanser:

Eek, M. (2021). Språkhjelpere, identitet og investering – En undersøkelse av bruk av språkhjelpere i norskopplæringen for voksne nyankomne med liten skolebakgrunn. (Doktoravhandling, Høgskolen i Innlandet). Hentet fra https://brage.inn.no/inn-xmlui/handle/11250/2738680

Freire, P. (1972). The Pedagogy of the Oppressed. London: Trowbridge and Esher.

UNESCO. (2015). The 17 Sustainable Development Goals.  Hentet 24.01.21 fra https://sdgs.un.org/goals

UNESCO. (2018). Global Education Monitoring Report: Migration, displacement and education. Hentet fra https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265866

UNESCO. (2021). Leading SDG 4 - Education 2030.  Hentet 24.01.21 fra https://en.unesco.org/themes/education2030-sdg4