Arbeidsplassen som læringsarena. Trepartssamarbeid for kompetanseutvikling i arbeidslivet

 

Open space

 

Den kontinuerlige utviklingen i samfunns- og arbeidsliv medfører at virksomheter, bedrifter og deres ansatte omstiller seg gjennom kompetanseutvikling og livslang læring. Arbeidslivet er i høy grad en arena for læring.

  • Hvordan kan myndighetene bidra med forutsetninger som styrker mulighetene for livslang læring for et konkurransedyktig, sosialt og miljømessig bæredyktig arbeidsliv i de nordiske land?
  • Hva motiverer organisasjoner og individer til kompetanseutvikling (digital, teknologisk, grunnleggende og når det gjelder generiske tema som samarbeidskompetanse, mv).
  • Lønner det seg?
  • Hvordan bør og kan kompetanseutvikling foregå?

Nettverket for kompetanseutviking i og for arbeidslivet byr på praksiseksempler, anbefalinger og refleksjoner omkring dette. Nettverket består av representanter for arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I de nordiske land står trepartssamarbeidet sterkt, og arbeidslivets organisasjoner (de sosiale partene) er viktige aktører når det gjelder kompetanseutvikling i og for arbeidslivet. Nettverket tar utgangspunkt i det som ofte kalles Den nordiske modellen. Den bygger på den store graden av tillit som foreligger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, borgere og myndigheter – i de nordiske land. Dette er et godt utgangspunkt for refleksjon omkring hvordan de nordiske land kan være foregangsland for et arbeidsliv som er konkurransedyktig uten at det går på bekostning av hensynet til sosial og grønn bærekraft.