Bæredygtig læring

 

Præsentationen vil belyse erfaringer fra det svenske arbejde med uddannelse i bæredygtig udvikling og drøfte spørgsmålet: På hvilken måde kan uddannelse og læring bidrage til at styrke de transformative kræfter mod omstillingen til et mere bæredygtigt samfund?

 

Presentationen kommer att belysa lärdomar från och utmaningar i det Svenska arbetet med Utbildning för Hållbar Utveckling (UHU) före och under FN-programmet ”Global Action Programme on ESD”. Specifikt så belyses den Svenska tolkningen av UHU i utbildningspolitik, forskning och undervisningspraktik. Arbetet med UHU kontextualiseras mot bakgrunden av den allmänna utbildnings- och skoldebatten såväl som det internationella arbetet med de globala hållbarhetsmålen (SDGs). Presentationen kopplar an till morgonens interaktiva Warm data lab sessionen genom att belysa frågan: På vilket sätt utbildning och lärande kan bidra till att stärka transformative krafter mot omställningen till ett mera hållbar samhälle? 

Stefan Bengtsson är projekt koordinator och forskare vid Swedesd, Uppsala Universitet. Tidigare har jag arbetad med koordinering av Svenska arbetet med UNESCOs globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (2014-2019) och bedrivit utbildningsvetenskaplig forskning kring hur hållbarhet relaterar till undervisning och lärande.