Inspirasjon for arbeid med FNs bærekraftmål - test av SDG impact assessment tool

 

Open space

 

Utdanningsorganisasjoner har en viktig rolle i å hjelpe alle nordiske medborgere til å delta i den grønne omstillingen. Fremtenkt inviterer til en diskusjon om verktøy og strategier som kan bidra til å øke bevisstheten om hvordan bærekraftmålene aktivt kan forsterkes i det enkelte nettverket eller organisasjon – både i arbeidsform og i de prosjektene du arbeider med. Dette med utgangspunkt i et kartleggingsprosjekt, som ledes av NVL-nettverket for Hållbar Utveckling. Oppdraget utføres av Fremtenkt, en sosial entreprenør med base i Bergen (NO).

I tillegg til å styrke NVL-nettverkenes bevissthet rundt og arbeid med FNs bærekraftmål, er hensikten med kartleggingen å inspirere andre organisasjoner til å lære mer om og se nærmere på hvordan deres arbeid allerede i dag påvirker bærekraftmålene, og hvordan dette arbeidet best kan innrettes for å styrke organisasjonens positive påvirkning.

Med veiledning fra Fremtenkt har NVL-nettverkene i løpet av 2020 gjennomført en kartlegging av hvordan deres eget arbeid bidrar positivt, negativt, eller ikke bidrar til hvert av FNs 17 bærekraftmål gjennom bruk av «SDG impact assessment tool». Dette er et fritt tilgjengelig online verktøy utviklet av blant andre Gothenburg Centre for Sustainable Development. Verktøyet har til hensikt å sette i gang en dynamisk læringsprosess hvor man som organisasjon eller nettverk reflekterer over sitt arbeid i lys av bærekraftmålene, og blir inspirert til å styrke sin positive påvirkning på disse. Som en del av kartleggingen ble nettverkene også oppfordret til å konkretisere hvordan de vil bidra til å oppnå Nordisk Ministerråds visjon for 2030.