Övergången mellan fängelse och det öppna samhället

 

Open space

 

Intagna har generellt lägre utbildningsnivå än befolkningen i övrigt och svag eller ingen anknytning till arbetslivet. Övergången mellan fängelse och det öppna samhället innebär en sårbar fas när det gäller jobb, utbildning, bostad och socialt nätverk. Förutsättningar för egen försörjning är ett verktyg för integrering i det civila samhället, en nyckel för ett hållbart samhälle. Nordisk nätverk för utbildning i fängelse vill presentera sitt arbete med karriärvägledning för att stödja intagna inför och under utbildning i fängelse, samt insatser för utveckling av utbildningsrelaterad användning av IKT och utveckling av digitala färdigheter i fängelse.

Nätverket bidrar till kvalitetsutveckling inom fängelseutbildningen med syfte att öka intagnas utbyte av lärande genom att skapa bättre sammanhang mellan utbildningsaktiviteter och arbetsrelaterad verksamhet i fängelser, genom IKT stöd till lärande, och utveckling av andra stödtjänster som t.ex. vägledning. Nätverket består av centrala aktörer med ansvar för utveckling av utbildning inom Kriminalvården från alla nordiska länder och sörjer för kontinuerligt erfarenhetsutbyte i Norden.