Monitoring och indikatorer

Arbetsgruppen har samlat in befintliga uppgifter och sammanställd statistik i Norden kring vuxnas lärande huvudsakligen för två målgrupper: vuxna med kort utbildningsbakgrund och vuxna invandrare. Resultaten av arbete presenterades den 10 april i Oslo på ett nordisk expertseminarium med 37 deltagare. Företrädare för nationella institutioner, medlemmarna i SVL (2012) och företrädare för de nationella utbildningsmyndigheterna, samt forskningsmiljöer var representerade. Arbetsgruppen rekommenderar att man fortsätter arbetet med att etablera permanent nordiskt samarbete kring följande uppgifter:

 

 
 

• årligt offentliggörande av viktiga nordiska statistiktal inom vuxenutbildning;

• utvecklingen av flera gemensamma nordiska indikatorer inom området vuxnas lärande;

• etablering av ett nordiskt nätverk på ”Statistik och analys av området vuxnas lärande”.

Arbete har avslutats i 2013