Program

Dag 1
09.45 10.15 Registrering og let forplejning
10.15 10.30 Velkomst v. Poul Christensen, 3F
10.30 10.45 Introduktion til Padlet
v. Charlotte Arkenback, speciallærer i matematik og og ph.d‐studerende ved Göteborgs universitet
10.45 11.30

En didaktisk model for demokrati og matematikundervisning
v. Lena Lindenskov, lektor ved DPU ‐ Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Undervisning med matematik kan både styrke autoritære tendenser og understøtte demokratisk deltagelse og demokratiske beslutninger. Dette vil Lena Lindenskov fortælle om i lyset af hvorfor, hvad, hvordan og for hvem, der er matematikundervisning for voksne.   

11.30 12.15

Livslang læring ‐ ingen enkel ligning
v. Cecilia Bjursell, docent og leder for Encell – Nationalt centrum for livslang læring, Jönköping Universitet.

Hvad betyder livslang læring egentlig og hvordan kan man forstå voksen læring ud fra teorier om livslang læring? Forelæsningen giver en gennemgang af begrebet livslang læring, om det svenske formelle system for voksenuddannelse, og præsenterer nogle centrale teorier om voksnes læring i et livslangt perspektiv.

12.15 13.00

Aktuelle udviklingstendenser i almen matematikundervisning
v. Morten Blomhøj, lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet

Indførsel af kompetencebaserede læringsmål, brug af it‐værktøjer til dynamiske geometri, grafiske repræsentation og CAS, øget fokus på matematisk modellering og på undersøgende matematikundervisning præger den aktuelle udvikling i almen matematikundervisning. Tendenserne har forskellig baggrund og spiller på forskellige måde sammen med begrundelserne for almen matematikundervisning. Samtidig former de i forskellig grad vilkårene for matematikvisning. Disse forhold belyses i oplægget med særlig fokus på almen matematikundervisning for voksne.

13.00 14.00 Frokost / lunch
14.00 15.30

Workshops  

Undersøgende matematik for voksne ‐ hvad er det og hvad gør det godt for?
Morten Blomhøj, lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet.

Der gives en kort introduktion til en pædagogisk begrundelse for undersøgende matematikundervisning baseret på Deweys uddannelses‐  filosofi. Herefter præsenteres en didaktisk model for tilrettelæggelse af  undersøgende aktiviteter og forløb. Deltagerne får lejlighed til selv at arbejde med eksempler på undersøgelser i og ved hjælp af matematik, og  på grundlag heraf at reflektere over, hvordan man som lærer kan støtte læring gennem undersøgende forløb. Til sidst diskuteres hvordan man kan karakterisere forskellige typer forløb inden for undersøgende matematik‐undervisning, og hvilke læringspotentiale disse typer kan  have.

Digital kommunikation i matematikundervisningen
Charlotte Arkenback er speciallærer i matematik og og ph.d‐studerende ved Göteborgs universitet.

I denne workshop kommer vi til at arbejde med videorefleksioner   for at kommunikere matematik verbalt, visuelt og i skrift. Tag egen computer og/eller smartphone med.

Regne med sprog  
Ann‐Charlotte Vennberg, forfatter og lærer, Luleå gymnasieskola

I voksenuddannelse i Luleå anvendes en undersøgende metode til matematikundervisning på grundlæggende niveau. Dette er for at udvikle elevernes kommunikative evne og sprog. I denne workshop prøver du nogle konkrete eksempler på, hvordan dette arbejde kan udføres.

Arbejdslivet ind i matematikken  
Jens Arne Meistad, universitetslektor, Matematikksenteret, Norge.

I workshoppen vil Jens Arne Meistad belyse, hvordan praktiske elementer fra arbejdslivet kan inddrages i matematikundervisningen.

15.30 16.15 Pause
16.15 17.00 Paneldebat: Hvilken matematik har voksne brug for?
17.00 Netværk og let forplejning

Dag 2
08.30 09.15

IT i matematikundervisningen – mirakel eller katastrofe
v. Mogens Niss, professor emeritus, Roskilde Universitet, Danmark

Siden fremkomsten i 1970'rne af den elektroniske lommeregner og senere af diverse typer af computere har digitale teknologier udøvet en kolossal indflydelse på matematikundervisningen, på godt og ondt. De seneste fire årtiers erfaringer og forskning har vist, at anvendelsen af ét og det samme it-produkt kan føre til såvel mirakler som katastrofer for matematikundervisningen. Om det er et mirakel eller en katastrofe, der indtræder, afhænger ikke først og fremmest af it-produkterne, men af en stor mængde matematikdidaktiske og -pædagogiske faktorer. Især afhænger det af de overordnede hensigter og de specifikke formål og mål med inddragelsen af it i matematikundervisningen. Skal IT virke som kapacitetsforstærker eller som kompetenceerstatning? Oplægget tilbyder en analyse og diskussion af disse spørgsmål.

09.15 10.00 Regne med sprog
Ann-Charlotte Vennberg. En af forfatterne til bogen ”Räkna med språk” beskriver hvordan projektet ”Matematik + språk = sant” resulterede i en ændring i undervisningen i matematik på det grundlæggende niveau på voksenuddannelsen i Luleå. Fra en traditionel måde at arbejde med stille regning i en bog, ændres undervisningen til et undersøgende arbejde med det matematiske sprog i centrum.
10.00 11.45 Pause
10.45 11.30

Samarbejde mellem matematikundervisere og erhvervsfagene
Jens Arne Meistad, universitetslektor, Matematikksenteret, Norge.

I oplægget vil Jens Arne Meistad beskrive behovet for etablering af fælles mødearenaer mellem faglige organisationer, lærere i erhvervsfagene og matematikundervisere.

11.30 13.00

Workshops

Sprog og matematik
Birgitte Henriksen, lektor, Københavns Professionshøjskole og ph.d. studerende, DPU og Jacob Nordgaard, lærer, Sprogcenter Greve.

Præsention og diskussion af en metodisk tilgang i form af en drejebog, som kan bruges i planlægning og gennemførelse af undervisning med det sigte at bidrage til at udvikle underviserkompetence i at lede produktive matematiske samtaler.

Grundlæggende færdigheder og digitalisering
Det nordisk netværk for grundlæggende færdigheder.

Med udgangspunkt i en ny nordisk rapport om grundlæggende færdigheder og digitalisering diskuteres:

  • Hvilken betydning grundlæggende regnefærdigheder kommer at få i et stadig mere digitaliseret hverdags-, socialt - og arbejdsliv
  • Hvor vigtig er grundlæggende digitale kompetencer i en digitaliseret hverdag?
  • Hvor vigtig er grundlæggende regnefærdigheder i arbejdslivet i de nordiske lande?

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Christer Näslund, 1:e-lärare, voksenuddannelse i Borlänge

Skolverket har flere krav til sine aktiviteter. Et af dem er, at uddannelsen skal baseres på et videnskabeligt grundlag og praksis (Skollagen, kap 1 5 §).

I workshoppen:

  • præsenteres Komvux Borlänge og dennes model for kollegial læring
  • samtale om begrebet
  • drøftes forskningsgrundlaget begrænsninger inden for voksen undervisning.

Matematik i arbejdslivet
Elsebeth Pedersen, pædagogisk konsulent og Flemming Kastbjerg, fagkonsulent i Børne- og Undervisningsministeriet.

Med udgangspunkt i den danske model for erhvervsuddannelser gives et bud på hvilke matematiske kompetencer, der er vigtige at kunne for at kunne begå sig i arbejdslivet. Hvordan tænkes matematikundervisningen på erhvervsuddannelserne og hvordan sikres en god kobling mellem teori og praksis? Workshoppen vil tage udgangspunkt i konkrete eksempler.

Regning tæller
Tanja Aas, seniorrådgiver, afdeling for flexible læring, Kompetanse Norge.

Kompetanse Norge har i de seneste år udviklet forskellige e-læringsværktøjer inden for grundlæggende færdigheder.Disse værktøjer inkludere regnecheck, regnetest og regnehjælp / e-læring i regning. Her vil det blive muligt at få mere at vide om baggrunden for værktøjerne, processen med at lave dem, hvilke projekter vi planlægger og en mulighed for at prøve de forskellige værktøj. Alle er tilgængelige på norsk, nogen er tilgængelige på engelsk.

13.00 14.00 Frokost / lunch
14.00 14.30 Afslutning

Workshops

Undersøgende matematik for voksne ‐ hvad er det og hvad gør det godt for?

Digital kommunikation i matematikundervisningen

Regne med sprog

Arbejdslivet ind i matematikken

Produktive matematiske samtaler i en voksenuddannelse

Grundlæggende færdigheder og digitalisering

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Matematik i arbejdslivet

Regning tæller

Praktisk

Tid og sted
Mandag den 25. april 2022 klokken 09.30 til tirsdag 26. april 2022 klokken 15.00 Konferencen afholdes i 3F’s hovedbygning. Kampmannsgade 4, 1790 København V

Sprog
Oplæg og workshops vil være på dansk, norsk og svensk med mulighed for også at stille spørgsmål på engelsk.

Kontakt
Yderligere oplysninger fås ved kontakt til Janni Kronborg Christensen, Nordisk Netværk for Voksnes Læring, jkch@via.dk

Vi følger nøje COVID 19-retningslinjerne fra de offentlige myndigheder i de nordiske lande i forbindelsen med planlægningen og gennemførelsen af ​​konferencen.

Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL), Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Vuxenutbildning i Samverkan (ViS), Børne- og Undervisningsministeriet, VIA University College og 3F.