Alle NVL’s aktive netværk

NVL opbygger netværk omkring nordisk prioriterede temaer, der hvor der findes et behov og en nordisk interesse. NVL’s netværk har således en kompetenceskabende og policy-udviklende opgave.

Netværkene arbejder med undersøgende opgaver og skaber mødesteder inden for prioriterede temaer i Norden.

Netværkene præsenterer sit arbejde og medlemmer på de respektive medlemssider herunder. NVL’s netværk samarbejder på nordisk niveau og sikrer at nationale udviklingsspørgsmål fremhæves og at løsninger udvikles i fællesskab. På den måde kan nordiske resultater føres tilbage til nationale og lokale fællesskaber og organisationer.

Alle nordiske lande er repræsenterede, og der stræbes efter balance mellem forskellige sektorer i netværkene.

Se NVL’s afsluttede netværk her.

Bæredygtig Udvikling

Nätverket arbetar innovativt med motivation, pedagogik och metodutveckling för en hållbar framtid. Nätverkets vision är att göra Norden till en ledande region för kunskap och välfärd. För att uppnå detta vill nätverket bidra till en nordisk strategi för hållbar utveckling genom att utveckla, förmedla och implementera kunskap som stödjer lokalsamhällen och borgare i deras arbete med hållbarhet.

Validering

Valideringsnätverket bidrar till utveckling av validering i de nordiska länderna och främjar synliggörandet av kompetenser. Nätverkets medlemmar representerar arbetslivet, utbildningssektorn, folkbildningen och forskningsmiljön. Nätverket stödjer vidareutveckling av nationella eller regionala valideringssystem genom kvalitetsutveckling och benchmarking av valideringssystem i Norden.

Vejledning

Nordisk netværk for vejledning bidrager til en forbedret koordinering af vejledning i Norden, så individers overgang mellem uddannelse og arbejdsliv støttes. Netværket formidler erfaringer og kundskab mellem landene, arbejder for at fremme kvalitetssikring af vejledning og kompetenceudvikling af vejledere, og besvarer spørgsmål vedrørende livslang vejledning og karrierekompetencer.

Vejledning

NVL Digital – inklusion

Nätverket arbetar för att överbrygga den digitala klyftan och öka vuxnas förståelse för digitalt deltagande. Genom att stöda fungerande lösningar inom vuxnas lärande och via rekommendationer till beslutsfattare bidrar nätverket till att den vuxna befolkningen i Norden får bättre möjligheter att använda digitala samhällstjänster, delta i livslångt lärande, blir aktiva och kritiska borgare och användare av teknologier, och bättre kan klara ett allt mer digitalt arbetsliv.

NVL Digital arbeidsliv

NVL digital arbeidsliv skal arbeide med digital kompetanseutvikling i arbeidslivet. NVL digital arbeidsliv består av representanter for myndigheter med ansvar for kompetanseutvikling for ansatte i arbeidslivet, fra de fem nordiske land. Nettverket utforsker hvordan digitale ferdigheter og kunnskaper for ansatte i arbeidslivet kan styrkes i tråd med den enkeltes, arbeidslivets og samfunnets behov.

NVL Digital – arbeidsliv

Alfarådet

Målgrupp för det nordiska alfarådet är vuxna med ett annat modersmål än något av de nordiska språken och med liten eller ingen skolgång och med behov av utbildning i grundläggande litteracitet. Nätverket samlar in och förmedlar kunskap om målgruppen, samt stödjer lärare och institutioner med de nödvändiga verktygen, utvecklar pedagogisk och didaktisk material för undervisare.

Uddannelse i fængsler

Fängelseutbildarnätverket bidrar till kvalitetsutveckling inom fängelseutbildningen med syfte att öka intagnas utbyte av lärande genom att skapa bättre sammanhang mellan utbildningsaktiviteter och arbetsrelaterad verksamhet i fängelser, genom IKT stöd till lärande, och utveckling av andra stödtjänster som t.ex. vägledning.

PIAAC

The objective of the network is to increase awareness of results from the survey. It aims at promoting efficiency of labour market and educational policies in the Nordic and Baltic countries by providing analyses based on the PIAAC data. Moreover, the network aims at increasing the use of combined PIAAC and register data and to facilitate access to data for research purposes.

Nordic-Baltic PIAAC network banner

Andre nordiske netværk

NVL bidrar till nätverksskapandet i Norden genom att följa upp och samarbeta med existerande nätverk, samt initiera nya nätverk inom områden där det finns behov och ett nordiskt intresse.

Andre nordiske netværk