NVL’s afsluttede netværk

På denne side finder du en liste over NVL’s afsluttede netværk. Se også NVL’s aktive netværk.

Afsluttede netværk 2017 – 2022

Grundläggande färdigheter

Nätverket grundläggande färdigheter följer ländernas utveckling av arbete med grundläggande färdigheter ofta med utgångspunkt i resultat från PIAAC. Nätverket ser närmare på utvecklandet av digital kompetens och matematiskt kunnande på grundläggande nivå kopplat till arbetslivet. Arbetet går både i linje med ett grönt Norden men också med ett socialt hållbart Norden där inkludering, likvärdhet och jämlikhet främjas.

Grundlæggende færdigheder

Kompetanseutvikling i og for arbeidslivet

Med arbeidsplassen som arena undersøker vi hvordan virksomheter fra ulike bransjer arbeider med å dekke kompetansebehov. Vi drøfter systemer for å dokumentere kompetanse som medarbeidere tilegner seg i arbeidslivet, med sikte på realkompetansevurdering. I tillegg deler vi eksempler på betydningen av kost-nytteanalyser av kompetanseinvesteringer i arbeidslivet (RIO).

Kompetenceudvikling af ansatte i voksenuddannelse

Nordisk netværk for vejledning bidrager til en forbedret koordinering af vejledning i Norden, så individers overgang mellem uddannelse og arbejdsliv støttes. Netværket formidler erfaringer og kundskab mellem landene, arbejder for at fremme kvalitetssikring af vejledning og kompetenceudvikling af vejledere, og besvarer spørgsmål vedrørende livslang vejledning og karrierekompetencer.

Kompetenceudvikling af ansatte i voksenuddannelse

Distansnätverk

NVL’s Distansnätverk var aktivt 2006-2019. Nätverket arbetade för att öka användningen av IKT-metoder och verktyg inom vuxnas lärande. Nätverket skapade mötesplatser och bidrog med erfarenhetsutveckling för organisationer, projekt, politiker och nätverk aktiva inom utbildning och utveckling inom området. Nätverket arbetade under devisen Distans – berikar vuxnas lärande med interaktiva och kreativa teknologier.
Distansnätverk banner

Kompetanse sett fra arbeidslivet

NVL digital arbeidsliv skal arbeide med digital kompetanseutvikling i arbeidslivet. NVL digital arbeidsliv består av representanter for myndigheter med ansvar for kompetanseutvikling for ansatte i arbeidslivet, fra de fem nordiske land. Nettverket utforsker hvordan digitale ferdigheter og kunnskaper for ansatte i arbeidslivet kan styrkes i tråd med den enkeltes, arbeidslivets og samfunnets behov.

Kompetanse sett fra arbeidslivet

Entreprenøriel læring og innovation

I 2013 initierede NVL et nyt netværk med særligt fokus på entreprenørskab, entreprenørielle mindsets, innovation og læring. Netværkets formål er, at medvirke til at styrke entreprenørskab, intraprenørskab og entreprenøriel læring i Norden. Konkret skal netværket indsamle og analysere aktuelle erfaringer og på baggrund af resultaterne udvikle og afprøve nye pædagogiske lærings- og arbejdsformer. Netværket afsluttede sit arbejde i 2017. Formidlingen forsætter i 2018. Resultaterne beskrives nedenfor på netværksiden.
Entreprenøriel læring og innovation

Lederskab og inklusion

NVL’s læringscirkel om ”Inklusion og lederskab” bidrager til udvikling af nordiske efter- og videreuddannelsesmuligheder for ledere, der arbejder med inklusion som en central del af deres opgave. Gennem faciliteret erfaringsdeling, refleksion, og analyse af egen praksis får lederne inspiration og viden, der åbner for nye perspektiver og ny forståelse af udfordringer i eget daglige arbejde. Nye handlingsmuligheder afprøves og kan føre til ny praksis, der styrker og kvalificerer ledelse af inklusionsarbejde.
Lederskab og inklusion

Netværket ø-samarbejde i Østersøen

The objective of the network is to increase awareness of results from the survey. It aims at promoting efficiency of labour market and educational policies in the Nordic and Baltic countries by providing analyses based on the PIAAC data. Moreover, the network aims at increasing the use of combined PIAAC and register data and to facilitate access to data for research purposes.

Netværket ø-samarbejde i Østersøen

Afsluttede netværk 2009 – 2017

Äldre i arbetslivet

Nätverket har varit verksamt sedan 2005 och har i sin verksamhet satt fokus på välbefinnande och möjligheter för kompetensutveckling för de äldre i arbetslivet. Nätverket har uppmärksammat det europeiska temaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012 och spridit information om sitt arbete både i Norden och i Europa under året. Nätverket fortsätter förmedlingen och avslutar sin verksamhet som NVL-nätverk under 2013.

Entreprenøriel læring og innovation

I 2013 initierede NVL et nyt netværk med særligt fokus på entreprenørskab, entreprenørielle mindsets, innovation og læring. Netværkets formål er, at medvirke til at styrke entreprenørskab, intraprenørskab og entreprenøriel læring i Norden. Konkret skal netværket indsamle og analysere aktuelle erfaringer og på baggrund af resultaterne udvikle og afprøve nye pædagogiske lærings- og arbejdsformer. Netværket afsluttede sit arbejde i 2017. Formidlingen forsætter i 2018. Resultaterne beskrives nedenfor på netværksiden.

Formell vuxenutbildning

Nordiskt samarbete mellan olika organisationer och föreningar har funnits länge. Inom specialundervisningen fanns sedan 2001 ett etablerat nätverk som när NVL bildades 2005 utvecklades till att omfatta även allmän vuxenutbildning på grundläggande nivå samt undervisning i främmande språk för invandrare. Senare involverades också föreningar som även arbetar med yrkesutbildning på olika nivåer. Eftersom nätverket bygger på föreningars frivilliga medverkan har deltagarna egna behov och önskemål för sitt nätverksarbete och dessa har inte automatiskt stämt med av NMR prioriterade områden och uppgifter. Nätverket valde därför hösten 2010 att bli ett självständigt nätverk.

I samband med konferensen 2013 diskuterades nätverkets fortsatta existens. Några av medlemmarna var på väg att byta arbete, någon att pensioneras osv. varför arbetet i nätverket under 2014 varit sporadiskt och i huvudsak upprätthållits via en mailinglista. I dagsläget finns inget fungerande nätverk och någon konferens för 2015 är inte planerad.

Nätverket avslutades formellt 13 oktober 2014.

Forskning

NVL fremmer samarbejde mellem forskningsmiljøer i Norden og styrker relationen mellem forskning og praksis inden for voksnes læring. NVL initierer møder mellem forskere inden for valgte temaer, og afgrænser og præciserer de prioriterede temaers nordiske perspektiver. Tematiske arbejdsgrupper medvirker til kompetenceudvikling ved at samle, systematisere og formidle aktuelle forskningsresultater inden for de nordisk prioriterede temaer til relevante miljøer og praktikere i feltet, samt medvirker til at skabe grundlag for policy beslutninger og indsatser.

Kompetensutveckling

Nordiskt arbetsgrupp för kompetensutveckling har undersökt och analyserat vad det är som gör att en del satsningar av vuxenutbildning i Norden verkar ha bättre effekt och kan leda till mer hållbara resultat än andra och kan användas som verktyg för omställningar på arbetsmarknaden.

Arbetet har resulterat i en utförlig analys och sammanfattning av åtta enskilt avgörande faktorer för framgång i utbildningsprojekt och program som visat hållbara och relevanta resultat och effekter. Forskargruppens rapport presenterar varje enskild framgångsfaktor ur såväl ett praktiskt som teoretiskt perspektiv och med kopplingar till aktuell och relevant forskning. Tillsammans med forskarrapporten publicerades också en mindre skrift där enbart de åtta framgångsfaktorerna presenteras på ett översiktligt och sammanfattande sätt. Båda publikationerna finns i tryckt format och är nedladdningsbara.

Båda rapporter har presenterats på nio olika arrangemang i Norden och Europa in 2013 och arbetsgruppen har avslutat sitt arbete.

Folkbildning - Validering

De erfarenheter, den kunskap och kompetens som utvecklas inom civila sektorn, t.ex. inom folkbildningens verksamheter kan i många sammanhang synliggöras inom utbildningssektorn eller i form av olika yrkeskompetenser. Därutöver finns kunskap och kompetens som ännu inte synliggjorts och värderats på ett systematiskt sätt. De är nyckelkompetenser.

En nordisk arbetsgrupp har arbetat med att beskriva hur folkbildningen bidrar till att utveckla dessa nyckelkompetenser. Nätverket samlade också in nordiska exempel från projekt som arbetat med kartläggning, dokumentation och värdering av sådan kompetenser. Arbetet avslutades vintern 2015-2016.

Kvalitetsnätverk

NVL:s kvalitetsnätverk har redigerat och kompletterat dokumentationen av kvalitetsarbete inom olika sektorer av vuxnas lärande med utgångspunkt i kvalitetscirkeln som modell. Fem nordiska exempel har presenterats inom samma ramverk och fokuserar på systematisk kvalitetstänkande i nordiska organisationer inom vuxnas lärande.

Arbetsgruppen har klarlagt kvalitetsbegreppet och visar hur kvalitetsdefinitioner påverkas av olika aspekter inom kvalitetsarbete och de konkreta aktörerna. Resultaten presenteras i en rapport ”Kvalitet – hvordan?” Nätverket har presenterat rapporten på ett nordiskt seminarium i 2010 och avslutat sitt arbete.

Monitoring och indikatorer

Arbetsgruppen har samlat in befintliga uppgifter och sammanställd statistik i Norden kring vuxnas lärande huvudsakligen för två målgrupper: vuxna med kort utbildningsbakgrund och vuxna invandrare. Resultaten av arbete presenterades den 10 april i Oslo på ett nordisk expertseminarium med 37 deltagare. Företrädare för nationella institutioner, medlemmarna i SVL (2012) och företrädare för de nationella utbildningsmyndigheterna, samt forskningsmiljöer var representerade. Arbetsgruppen rekommenderar att man fortsätter arbetet med att etablera permanent nordiskt samarbete kring följande uppgifter:

  • årligt offentliggörande av viktiga nordiska statistiktal inom vuxenutbildning;
  • utvecklingen av flera gemensamma nordiska indikatorer inom området vuxnas lärande;
  • etablering av ett nordiskt nätverk på ”Statistik och analys av området vuxnas lärande”

Arbete har avslutats i 2013

Vuxenpedagogik

NVL’s arbejde med voksenpædagog har til formål at fremme kvalitet i det voksenpædagogiske område gennem fokus på konkrete behov, innovation og nytænkning bl.a. indenfor områderne kompetenceudvikling af voksenlærere, aktuelle og prioriterede emneområder som fx entreprenørskab og kreativitet, udvikling af strukturer for efter- og videreuddannelse, tværsektorielle samarbejder og læreprocesser.

Afsluttede netværk 2005 – 2008

Læringsambassadører

Kompetanse er nøkkelen til å mestre nye livssituasjoner. Kompetanse er et bredt begrep. Det kan dreie seg om formell kunnskap, kunnskap tilegnet på forskjellige læringsarenaer, og erfaringer fra forskjellige livssituasjoner. All denne kunnskapen hos den enkelte og i samfunnet og hvordan vi bruker og utvikler den er vår viktigste verdiskaping. Derfor er det nødvendig både å oppmuntre til læring og å respektere og synliggjøre den kunnskapen som finnes.

Mange vet ikke at de sitter på kunnskapskatter, andre trenger oppmuntring og rollemodeller for å se verdien av aktiv læring.
På denne siden vil vi presentere gode ambassadører for læring og utvikling. De har kunnskap på forskjellige nivåer og har gått forskjellige karriereveier, men har til felles at de ønsker å motivere andre til å se læring og kunnskap som veien til nye muligheter. Læringsambassadørene forteller gjerne sin historie og formidler sine refleksjoner på seminarer og konferanser. De er opptatt av tilgjengelighet, kvalitet, og alternative veier til læring.

Nordisk Tänketank

NVL i Island tok initiativ til opprettelse av Nordisk Tenketank for fremtidens kompetanser (NTT) i januar 2006. Med sikte på å gjøre Norden til en vinnerregion arbeider Nordisk Ministerråd med å danne felles strategier for hvordan man tar imot utfordringerne rundt fremtidens kompetansebehov og ikke minst hvordan disse behovene skal dekkes. For å skape grunnlag for policy innenfor detta arbidet har NVL etablert tenketanken. NTT er satt sammen av personer fra hvert av de nordiske landene som arbeider innenfor forskjellige områder i sammfunnet. Med den brede kompetanse og de varierte erfarninger diskuterer de og gransker de kritiske temaer fra flere forskjellige perspektiver.

Læring på arbeidsplassen – hindringer

NVL har etablert et nordisk nettverk bestående av representanter fra forskjellige sektorer som ønsker å samle inn, spre og drøfte informasjon om situasjonen i Norden for grupper som møter hindringer. I denne sammenheng spesielt innvandrere og funksjonshemmede. Hvilken kunnskap trengs i samfunnet, på arbeidsplassen og hos den enkelte for at alle skal kunne oppleve seg som aktive og verdsatte medarbeidere? Nettverket vil etablere møteplasser som seminarer/konferanser, legge informasjon på www.nordvux.net og forslå tiltak.

Nettverket kom i løpet av erfaringsutveksling og diskusjoner fram til at det ønsker å jobbe videre med noen prioriterte utfordringer;

1. Hvordan kan den Nordiske velferdsmodellen bidra til å utvikle og dra nytte av alles ressurser.
Den nordiske måten å tenke velferd på er blitt en modell for EU. Norden er øverst på lista for likhet. Likevel ser vi at forskjellene øker også i våre land. De som har mest får mest og gapet blir større til de som har minst. Greier vi å videreutvikle modellen slik at den er til for alle? Les mer…

2. Hvordan hindre stereotype og holdningsnegative uttalelser i mediene, hos arbeidsgivere, medarbeidere og myndighetene?
Mediene har et ansvar for å kvalitetssikre stoffet og nyhetene de legger ut. I saker som kan forsterke stereotype holdninger er det spesielt viktig. Nyhetsironien -du skal ikke ødelegge en god sak med dårlige fakta gjelder i høy grad i saker der mytene forsterker og spisser innholdet. Les mer…

3. Hvordan få spredt forskning, utviklingsarbeid, prosjekterfaring og kunnskap på området, slik at det blir felles kompetanse?
Historier om tydelig og synlig diskriminering får lett plass i mediene. Men vi trenger saklig og jevn informasjon og kunnskap om hva som skjer og hvorfor. Ikke minst trengs det innsikt i hvilke muligheter som ligger i et ekte mangfold i samfunn og arbeidsliv. Det ligger mye kunnskap i forskning og prosjekter. Les mer…

4. Hvordan øke hvert individs selvfølelse og dermed motivasjon for å delta på arbeidsmarkedet?
Kan alle mennesker delta i arbeidslivet dersom de er friske? Eller hvor frisk må man være for å kunne delta?
Arbeidslivet er krevende. Det krever effektivitet og inntjening, spesielt i vår globale verden. I Norden prøver vi via lovgivingen å legge til rette for at arbeidsmarkedet skal fungere inkluderende. Likevel ser vi at stressnivået øker, at flere og flere ikke deltar. Det utvikler seg et sosialt gap mellom de som er med og de som ikke er med. Les mer…

5. Må alle i lønnet arbeid for å bli betraktet som en verdig samfunnsborger?
En sunn og god økonomi er et viktig grunnlag for et godt samfunn. Næringslivet er en grunnleggende viktig økonomisk aktør.
Slik det er i dag er det bare lønnet arbeid som gir sosiale muligheter og goder. Nätverket har avslutat sitt arbete våren 2009 med publikation av de insamlade erfarenheterna.

Flexibelt lärande, IT och demokrati

Målet med projektet Flexibelt lärande, IT och demokrati har varit att skapa en modell för fortbildning för folkbildare och vuxenpedagoger i flexibelt lärande inom i Norden och bidra till nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte.

Arbetsgruppen har planerat och genomfört en nordisk virtuell studiecirkel för att undersöka och diskutera demokratiserande arbetsmetoder inom vuxen- och folkbildningen med hjälp av IT.

NVL skapade arbetsgruppen i 2005 som har genomfört sitt uppdrag i 2006.

Effekter av vuxenvägledning

Focus area of the network:

Adult guidance counselling in the Nordic countries; evidence-based practice and policy development
The network has done a pre-study, consisting of a mapping of existing research on evidence based guidance, and a mapping of existing policy documents on adult guidance counselling.
The aim of the survey is to help develop tools for guidance education, and to be used as a bench marking tool on a European level.

Through this work, the network is also able to take responsibility on a European level, and to influence the policy concerning evidenced based guidance.
The survey may also help changing the policy of guidance to take into account not only economic, but also social and personal factors.

Nordiske netværk for forskning i voksnes læring

Der foregår en omfattende forskning indenfor feltet voksnes læring i uddannelse og arbejdsliv i de nordiske lande.

Den nordiske forskning og de nordiske forskningsmiljøer og netværk arbejder med aktuelle og relevante temaer indenfor et bredt felt af voksnes læring bl.a. folkeoplysning, formel uddannelse og læring i arbejdsliv. Der er gode personlige og organisatoriske kontakter mellem nordiske forskere og forskningsmiljøer.

NVL arbejder med forskning om voksnes læring på flere måder med det formål at styrke kvalitet og kompetenceudvikling indenfor voksnes læring og voksenpædagogik i forskellige læringsarenaer. Forskere med speciel viden indenfor NVL’s indsatsområder indgår i ekspertnetværk og arbejdsgrupper, og er der med til at kvalificere udviklingsarbejde, rapporter og resultater. NVL formidler og gør opmærksom på aktuelle rapporter og forskningsresultater samt litteratur og konferencer om voksnes læring både gennem nyhedsbreve, NVL’s hjemmeside og i tematiske konferencer og arbejdsseminarer.

Især har NVL fokus på at styrke kontakt og samarbejde mellem forskere og praktikere, så nye forskningsresultater kan blive diskuteret og implementeret i praksis. I NVL’s første periode fra 2004-2008 etableredes et forskernetværk, som bl.a. påbegyndte arbejdet med at kvalificere NVL’s temaside om forskning, var sparringspartner ift. planlægning af den nordiske forskerkonference 2009 i Danmark og kortlagde hvilken profil ”Nordisk forskning” har i nordiske og udenlandske tidsskrifter. Gruppen fremlagde et paper om dette emne på NFPF 2008. NVL’s første forskernetværk blev afsluttet i jan. 2009.

Nvl vil i den kommende periode (2009-2012) styrke forsker-praktiker kontakten omkring aktuelle emner, og etablerer derfor 2 tematiske forskernetværk pr. år. Dette vil bl.a. ske i samarbejde med NCK.

De nye forskernetværk vil i en tidsbegrænset periode få en konkret tematisk opgave, der bl.a. indebærer formidling af information om netværkets særlige tema, og et arbejdsseminar eller møde, hvor forskere og praktikere diskuterer og perspektiverer temaets indhold og anvendelighed.