Andre nordiske netværk

NVL bidrar till nätverksskapandet i Norden genom att följa upp och samarbeta med existerande nätverk, samt initiera nya nätverk inom områden där det finns behov och ett nordiskt intresse.

Denna sida informerar om nordiska nätverk inom vuxnas lärande som samarbetar kring egna gemensamma målsättningar inom ett tema eller sektor. Om du är involverad i ett nordiskt nätverk som jobbar med vuxnas lärande och vill informera om ert arbete på www.nvl.org, skicka gärna information till iver@via.dk.

Nordiska nätverk inom NVL följer Nordiska Ministerrådets prioriteringar och har kompetensskapande och policyutvecklande uppdrag.

Andre nordiske netværk

Kontakt

Emil Schriver

Emil Schriver

Administrativ koordinator

ABF Norden

ABF Norden är paraplyorganisation för:

AOF Danmark
TSL Finland
Mimir-simenntun
AOF Norge
ABF Sverige
SH Grønland
ABF Åland
UV Føroyar

Hafida Bouylud og Solvej Hune er kontaktpersoner for ABF Norden
ABF Norden / AOF Danmark
Teglværksgade 27
2100 København Ø, Danmark
hb@aof-danmark.dk
sohu@aof-danmark.dk

Folkbildning Norden

Folkbildning Norden – det nordiska samrådnätverket för vuxnas icke-formella lärande

(fd. Nordiskt Samrådsnätverk)

Ett väletablerat nätverk med långa traditioner som möts regelbundet. Via nätverket samordnar nordiska paraplyorganisationer för folkbildning sin intressebevakning på nordisk nivå, skapar mötesplatser och medverkar till fortbildning för folkbildare, tar ställning i nordiska utbildningsfrågor, utvecklar projekt, samt utbyter information om nationella trender och utveckling i de nordiska länderna.

Nätverket består av de nordiska samråden DFS i Danmark, VOFO i Norge, Studieförbunden i Sverige, Fritt Bildningsarbete i Finland och Leikn på Island. Ansvaret för koordination av nätverket roterar mellan de nordiska länderna.

Nätverket samverkar med NVL, Nordiska folkhögskolerådet och med sina baltiska systerorganisationer. Nätverket agerar gemensamt i Europeiska och internationella organisationer som EAEA och ICAE.

Dansk Folkeoplysnings Samråd
Fritt Bildningsarbete
Voksenopplæringsforbundet
Studieförbunden
Leikn

Foreningerne Nordens Forbund (FNF)
koordinerar samarbetet mellan föreningarna NORDEN i de 5 nordiska länderna och i de 3 sjävlstyrande områdena.
www.fnf.se
Förbundet Nordisk Vuxenupplysning
Förbundet Nordisk Vuxenupplysning – FNV – bildades 1970 och har åtta studieförbund från fyra nordiska länder som medlemmar. FNV vill stärka det nordiska identiteten genom att främja det nordiska inslaget i nationellt, nordiskt och internationellt samarbete. FNV verkar för ett ökat nordiskt samarbete inom folkbildningsarbetet i sin helhet, med särskild tonvikt på områdena demokrati, miljö och kultur. FNV arbetar också med opinionsarbete för ett levande nordiskt civilsamhälle och folkbildningens samhällsnytta gentemot politiker och andra beslutsfattare.

Verksamheten leds av styrelsen och årsmötet fastställer riktlinjer för verksamheten. I anslutning till årsmötet genomförs Nordiskt Ledarforum till vilket andra nordiska folkbildningsorganisationer är inbjudna. En annan viktig uppgift för FNV är att samarbeta med andra nordiska folkbildningsorganisationer, t.ex. inom ramen för NFiS, Nordiska Folkbildningsorganisationer i Samverkan. FNV:s verksamhet i övrigt utgörs av olika nordiska projekt.
FNV:s Nordiska Folkbildningspris utdelas i anslutning till årsmötet.
www.fnv.se

Mimer
Nationellt program för folkbildningsforskning
www.liu.se/mimer/
NFPF
“Adult learning: At work, in education and everyday life”.
www.nfpf.net
Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR)
Nordisk Folkeuniversitet

Kontaktperson: Lotta Gullers-Henry, Sverige
e-post: lotta.gullers@folkuniversitetet.se

Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning
Nordic Educational Research Association
https://www.nfpf.net
Nordisk kirkelig studieråd

Norsk Kristelig Studieråd (NKS)
Underhaugsveien 15,
0354 Oslo

e-post: maria.sten@evl.fi
tel. +47 22 93 28 28

Rapport om Nordisk kristelig studieråd (word/.doc)

Nordiska Folkbildningsorganisationer i Samverkan (NFiS)
Nordiska Folkbildningsorganisationer i Samverkan, NFiS, är ett nätverk för de fem nordiska studieförbundsorganisationerna (ABF Norden, Förbundet Nordisk Vuxenupplysning, Nordisk Folkeuniversitet, Nordisk Kirkelig Studieråds sekretariat, Nordisk Konservativ Studienämnd) och Nordiska folkhögskolerådet.

NFiS arbetar för

  • Goda politiska och ekonomiska villkor för folkbildning och vuxnas lärande i de nordiska länderna och i det nordiska samarbetet
  • Goda och förtroendefulla relationer till Nordiska Rådet, Nordiska Ministerrådet och andra nordiska forum, t.ex. NVL, inom vuxnas lärande och folkbildning,
  • Gemensamma projekt där samverkan ger mer nordisk nytta än om varje organisation arbetar för sig samt
  • Att i övrigt fullfölja de uppgifter som nätverket anser angelägna för nordisk folkbildning.

Kontaktpersoner
Nordisk Folkuniversitet: lotta.gullers-henry@folkuniversitetet.se

Nordiskt Kirkelig Studieråds sekretariat: robert.lemberg@evl.fi

Nordiska Folkhögskolrådet: http://www.nordiskafolkhogskolor.org

Nordiskt - Baltiskt Samrådsnätverk
Nätverket har etablerats genom närområdessamarbete mellan organisationer inom folkbildning och vuxenutbildning. Nordiska och baltiska takorganisationer har årliga möten, de utväxlar erfarenheter kring lobbyverksamhet, lagstiftning och internationellt samarbete, samt stimulerar medlemsorganisationernas kontakter och utväxlingsprogram. Förutom de nordiska samråden i nätverket ingår:

Estonian Non-formal Adult Education Association
Latvian Adult Education Association
Lithuanian Association of Adult Education