08/01/2024

Norge

Arbeidsliv, Utdanningspolitikk

Deltakeres erfaringer med introduksjonsprogram og norskopplæring

Hvordan fungerer arbeidet med kvalifisering, integrering og opplæring nasjonalt og lokalt? Hvilke erfaringer har deltakerne? Direktoratet for mangfold og integrering (IMdi) i Norge legger til rette for at kommunene kan gjennomføre brukerundersøkelser fra 10. oktober – 31. desember 2023.

Deltakeres erfaringer med introduksjonsprogram og norskopplæring

Deltakeres erfaringer med introduksjonsprogram og norskopplæring

På oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet har IMDi , i samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Hk-dir), utarbeidet informasjon og veiledningsmateriell. Det er kommunene som gjennomfører undersøkelsen. Årets undersøkelse er den fjerde i en rekke årlige undersøkelser. I fjor deltok 170 kommuner og omkring 7000 deltakere i introduksjonsprogrammet svarte og delte sine individuelle erfaringer.

Brukerundersøkelse på 24 ulike språk
Informasjon og spørreskjema er oversatt til 24 språk. Informasjon og materiell er også tilgjengelig i form av lydfiler på mange ulike språk, her er noen eksempler: Veiledningsvideoer til undersøkelsen på flere språk.

Hvorfor gjennomføres en slik nasjonal brukerundersøkelse?
Nyankomne flyktninger er en utsatt gruppe som og mange kan ha få muligheter til å bli hørt.
De står overfor blant annet språkbarrierer som fører til at de ikke får den informasjon de trenger. Har de for eksempel fått informasjon om helsetjenester? Hva synes de om introduksjonsprogrammet og om andre tilbud og tjenester innenfor integrerings- og kvalifiseringsfeltet?

Siden våren 2022 har Norge tatt imot ett rekordhøyt antall flyktninger. Kommunene legger ned en enorm innsats i arbeidet med bosetting, kvalifisering og inkludering av flyktninger i lokalsamfunnene over hele landet. I denne ekstraordinære situasjonen kan det være utfordringer med kapasitet, og begrensede ressurser til å gjennomføre undersøkelsen lokalt. IMDi og Hk-dir ønsker derfor å legge til rette for at kommunene kan skaffe seg informasjon om brukernes erfaringer og opplevelser.

Kommuner som gjennomfører undersøkelsen kan få verdifull informasjon om hvordan innvandrere i deres kommune opplever å være deltakere i introduksjonsprogrammet. Hvordan fungerer bosetting og norskopplæring? Trives de i nærmiljøet? Undersøkelsen kan gi unik kunnskap om dette og om potensielle forbedringsområder.

Brukermedvirkning til beste for den enkelte – og for forvaltningen
I norsk forvaltning står brukermedvirkning sentralt . De fleste sektorer legger til rette for å utvikle tjenestene med utgangspunkt i innspill og synspunkter fra brukerne. Resultatene vil være tilgjengelige en portal, for å se resultatene må man registrere seg som bruker av denne portalen.

Kommunen kan gjennomføre denne undersøkelsen årlig, og på den måten følge med på utviklingen over tid. For å følge opp, kan kommunen sette i gang prosesser sammen med ansatte i flyktningetjenesten og på voksenopplæringen. De kan også sammenligne seg med andre kommuner og bruke resultatene som kunnskapsgrunnlag for politiske prosesser og beslutninger. IMDi og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse planlegger å bruke resultatene i sitt videre arbeid med å utvikle tiltak og politikk på integreringsfeltet.

Mer informasjon finner du her:

Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This