12/06/2023

Finland

Utbildningspolitik, Yrkesutbildning

Finländska regioner fick samtala om framtiden

I Finland har man provat på en ny verksamhetsmodell med regionala samtal. Det här beror på att undervisnings- och kulturministeriet vill bli bättre på att utveckla en gymnasie- och yrkesutbildning som är relevant i tiden.

Finländska regioner fick samtala om framtiden

I Finland försöker man samla de olika regionerna till samtal som gäller andra stadiets framtida utveckling. Yrkesutbildningens utveckling diskuteras regionalt i Finland.

Befolkningsförändringarna leder hela tiden till ett större behov av kompetent arbetskraft i Finland. Det här är utmanande speciellt när man vill utveckla yrkes- och gymnasieutbildningen.

Undervisnings- och kulturministeriet har nu ett stort behov av att hitta nya lösningar tillsammans med utbildningsanordnarna. Därför har man under våren 2023 planerat in tre regionala diskussionsmöten för att främja den här dialogen.

Diskussionerna fokuserade på olika verksamhetsmiljöer för utbildningen på andra stadiet och på frågor som gäller regionernas livskraft.

– Genom att pröva på denna nya verksamhetsmodell söker vi sätt att intensifiera dialogen och samarbetet mellan ministeriet och utbildningsanordnarna. Utvecklingen av utbildningen förutsätter att vi delar en gemensam lägesbild, säger överdirektören Petri Lempinen.

Efter diskussionerna kommer man att utvärdera om den här nya verksamhetsmodellen rentav ska börja tillämpas som etablerad praxis också i framtiden i Finland.

Läs mera

Regionala diskussionsmöten om utvecklingen av gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

Finsk yrkesutbildning behöver ännu förbättras

Flere nyheder fra NVL

En lærer og en elev sidder over for hinanden og fører en samtale, mens de sidder ved et bord i et klasseværelse omgivet af studiematerialer og farvetuscher.

23/04/2024

Norden

NVL’s netværk for uddannelse i fængsler har nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere og på sigt styrke uddannelsesmulighederne for kvinder i fængsel.

Ny modell for opptak til høyere utdanning

17/04/2024

Norge

Regjeringens forslag til opptak for høyere utdanning skal stimulere til at flere kommer raskere i gang med studier og ut i arbeidslivet

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Share This