08/05/2023

Finland

Lika möjligheter, Yrkesutbildning

Finsk yrkesutbildning behöver ännu förbättras

Yrkesutbildningen i Finland genomgick en stor reform under 2018. Nu visar en ny undersökning att många mål uppnåtts, men det finns fortfarande brister att åtgärda.

Finsk yrkesutbildning behöver ännu förbättras

Finsk yrkesutbildning behöver ännu förbättras

Reformen som genomfördes 2018 i de finländska yrkesskolorna betraktades som mycket stor. Sedan dess har det skett betydande förändringar i världsläget som även påverkat undervisningen och välbefinnande bland studerande. Till dem hör pandemin, den utvidgade läroplikten som trädde i kraft i Finland 2021 samt global osäkerhet.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har nu publicerat en artikel där man granskar hur målen för yrkesskolreformen uppnåtts i Finland.

Mera stöd och hjälp behövs

Målsättningen med den omfattande reformen var att öka möjligheterna till individuella studievägar. Undersökningen visar att mycket har förbättrats, men att läroanstalterna ännu behöver bättre och mer målinriktad karriärplanering.
I samband med reformen utvidgades också rätten till särskilt stöd på grund av inlärningssvårigheter, funktionsnedsättning eller sjukdom. Det märks nu tydligt att alla studerande inte får den handledning och det stöd de behöver. Därför måste också det här området förbättras.

Fler kompetenta arbetsplater

En annan målsättning med reformen var att öka lärande i arbetslivet och höja dess kvalitet. Även om utbudet har ökat, finns det ännu många utbildningsanordnare som har problem med att hitta arbetsplatser.

– För att lärandet på arbetsplatsen ska vara högklassig måste man också se till att arbetsplatshandledarnas kompetens utvecklas. Dessutom har läroanstalterna en mycket god praxis som borde spridas effektivare än tidigare, säger enhetschef Kirsi Hiltunen från NCU

Yrkesprovet är ojämlikt

Yrkesprovet är en viktig del av studierna där studerande ska visa sitt kunnande som bedöms på arbetsplatserna, men det förekommer betydande skillnader i vitsord beroende på utförandeplats och bedömare.

En annan sak som behöver förbättras är jämlika kvalitetsledningssystem. Det här är viktigt eftersom utbildningsanordnarnas befogenheter ökat på grund av reformen.

Läs mera

Policy brief-artikel: Yrkesutbildningens tillstånd – arbetslivsorienteringen och de individuella studievägarna har stärkts, men kvaliteten varierar och likabehandlingen kännetecknas av brister

Flere nyheder fra NVL

Personer med VR-headsets på en arbejdsplads

26/05/2023

Norden

NVL arrangerte webinar 9. mai om læring og innovasjon i arbeidslivet med fokus på en nordisk modell for erfaringsdeling og samskapelse av ny kunnskap med fulltallig deltakerantall.

Utsynsmeldingen: Vil matche utdanningen med arbeidslivets behov

16/05/2023

Norge

Regjeringen viser til tiltak for å utdanne nok folk med den rette kompetansen arbeidslivet behøver i årene fremover.

Vocational education and training of the present - a joint Nordic initiative 2023-25

04/05/2023

Norden

Do you want to be a part of developing resilient and inclusive vocational education and training systems in the Nordic countries?

Share This