10/04/2023

Norge

Arbeidsliv, Fag- og yrkesopplæring

Høy arbeidsmarkedsrelevans i fagskoleutdanningene

Ny kandidatundersøkelse for fagskoleutdannede viser at utdanning på fagskole generelt er meget relevant for arbeidslivet. Kandidatene oppgir at de i stor grad er fornøyde med utdanningene og at de i stor grad får relevante jobber etter endt utdanning.

Høy arbeidsmarkedsrelevans i fagskoleutdanningene

Høy arbeidsmarkedsrelevans i fagskoleutdanningene

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) står bak rapporten som er basert på en spørreundersøkelse rettet mot kandidater som fullførte fagskoleutdanning i 2019 og 2020. NIFU har også analysert registerdata (2010-2020) over alle fagskolestudenter.

Noen hovedfunn

  • Arbeidslivsrelevansen i fagskoleutdanningene må beskrives som høy. Kandidatene sier seg i stor grad fornøyd med utdanningene, og de får i stor grad relevante jobber etter utdanningen.
  • Det er likevel store ulikheter mellom utdanningskategoriene. Fagskolekandidatenes bakgrunn, gjennomføring og posisjon i arbeidslivet etter utdanningen følger stabile mønstre preget av det fagfeltet de tilhører.
  • Yrkesaktiviteten blant fagskolekandidatene er høyere og arbeidsledigheten lavere enn ved tidligere kandidatundersøkelser. Selv om tallene åpenbart er påvirket av den gode utviklingen i arbeidsmarkedet, bekrefter de at fagskole-kandidatene er attraktive. De som ikke er yrkesaktive, er i hovedsak i videre utdanning.
  • Totalt sett øker vandringen på tvers mellom fagskole og universitets- og høyskoleutdanning. Dette skjer ikke ved at andelen fagskolekandidater som går videre til høyskole- eller universitetsutdanning øker, men ved at langt flere har universitets- eller høyskoleutdanning før de starter en fagskoleutdanning.
  • Det mest karakteristiske for fagskolekandidatene er deres lange arbeidserfaring før utdanningen.
  • Antall fagskolestudenter har vært økende de siste årene, og disse setter gradvis større avtrykk i arbeidslivet. Andelen med innvandrerbakgrunn er sterkt økende, og det er bortimot kjønnsbalanse i fagskolesektoren totalt sett. Innad er imidlertid kjønnssegregeringen fortsatt sterk, noe som i hovedsak avspeiler det arbeidslivet utdanningene rekrutterer fra.

NIFU er et norsk samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. Instituttet utfører oppdragsforskning, der sentrale oppdragsgivere blant annet er Norges forskningsråd, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, EU og Nordisk ministerråd.

Rapporten Høy arbeidsmarkedsrelevans i fagskoleutdanningene Kandidatundersøkelse for fagskoleutdannede i 2019 og 2020 (NIFU-rapport 2023:3) er i sin helhet publisert her.

Rapporten er ført i pennen av Håkon Høst, forsker 1 ved NIFU. Mer om Håkon Høst kan du lese her.

Flere nyheder fra NVL

NVL’s Sustainable Model for Change supports joint Nordic collaborations

23/02/2024

Norden

NVL, in partnership with the Training Service Centre (ETSC) in Iceland, has developed a new model for co-creating meaningful and sustainable solutions.

Lansering av opplæringsløp

14/02/2024

Norge

Opplæringsløpene er laget for å hjelpe fordrevne fra Ukraina og andre som har utdanning eller erfaring innen helsefag eller pedagogikk.

Økonomisk støtte og målrettet informasjon bidrar til mer videreutdanning

12/02/2024

Norge

Ny rapport viser at både informasjon og økonomisk støtte har betydning når det gjelder å motivere fagarbeidere til å ta videreutdanning.

Share This