02/05/2023

Norge

Elinkeinoelämä, Ammatillinen koulutus

Korkea-asteen lyhyet ammatilliset koulutukset vastaavat hyvin työelämän tarpeita

Korkea-asteen lyhyen ammatillisen koulutuksen (fagskole) suorittaneille suunnattu tuore kyselytutkimus osoittaa, että tutkintojen työelämävastaavuus on yleisesti ottaen hyvä. Koulutuksen suorittaneet ovat enimmäkseen tyytyväisiä koulutusohjelmiin, ja suurin osa heistä sijoittuu valmistuttuaan koulutustaan vastaavaan työhön.

Høy arbeidsmarkedsrelevans i fagskoleutdanningene

Korkea-asteen lyhyiden ammatillisten koulutusten työelämävastaavuus on hyvä.

Pohjoismainen innovaatioiden, tutkimuksen ja koulutuksen tutkimuslaitos NIFU:n laatima raportti perustuu kyselytutkimukseen, joka suunnattiin korkea-asteen lyhyen ammatillisen koulutuksen (fagskole) vuosina 2019–2020 suorittaneille. Lisäksi NIFU on analysoinut kaikkia fagskole-koulutuksen opiskelijoita koskevia rekisteritietoja vuosilta 2010–2020.

Tutkimuksen päätuloksia

  • Fagskole-koulutus vastaa hyvin työelämän tarpeita. Valmistuneet kertovat olevansa pääosin tyytyväisiä koulutukseen, ja suurin osa heistä saa valmistuttuaan koulutusta vastaavaa työtä.
  • Eri koulutusalojen välillä on silti suuria eroja. Valmistuneiden tausta, suoritukset ja työelämäasema koulutuksen jälkeen noudattavat koulutusaloittain selvää kaavaa.
  • Fagskole-tutkinnon suorittaneiden työllisyys on noussut ja työttömyys laskenut aiempiin tutkimuksiin verrattuna. Vaikka työelämän myönteinen kehitys on selvästikin vaikuttanut lukuihin, ne kuitenkin vahvistavat, että fagskole-tutkinnon suorittaneet ovat haluttuja työntekijöitä. Työelämän ulkopuolella olevista valmistuneista suurin osa suorittaa jatko-opintoja.
  • Kaiken kaikkiaan fagskole-koulutuksen ja yliopisto- tai korkeakoulutuksen väliset siirtymät lisääntyvät. Syynä ei ole se, että fagskole-tutkinnon suorittaneista entistä suurempi osa jatkaisi yliopistoon tai korkeakouluun; sen sijaan fagskole-opinnot aloittavista huomattavasti aiempaa useampi on jo suorittanut yliopisto- tai korkeakoulututkinnon.
  • Fagskole– koulutuksen suorittaneiden tyypillisin piirre on koulutusta edeltävä pitkä työkokemus.
  • Fagskole-koulutuksen opiskelijamäärä on noussut viime vuosina, ja tästä koulutusmuodosta valmistuneita näkyy työelämässä yhä enemmän. Maahanmuuttajataustaisten osuus on vahvassa kasvussa, ja sukupuolijakauma on jotakuinkin tasapainossa, jos koulutusmuotoa tarkastellaan kokonaisuutena. Koulutusohjelmat ovat kuitenkin vahvasti sukupuolen mukaan eriytyneitä. Tämä heijastaa lähinnä työelämää, josta koulutuksiin rekrytoidaan opiskelijoita.

NIFU on norjalainen yhteiskuntatieteellinen tutkimuslaitos. Laitos tekee toimeksiantotutkimuksia, ja sen tärkeimpiin toimeksiantajiin kuuluvat Norjan tutkimusneuvosto, Norjan osaamisministeriö ja elinkeino- ja kauppaministeriö, EU sekä Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Raportti Høy arbeidsmarkedsrelevans i fagskoleutdanningene Kandidatundersøkelse for fagskoleutdannede i 2019 og 2020 (NIFU-rapport 2023:3) on julkaistu kokonaisuudessaan täällä.

Raportin on laatinut NIFUn johtava tutkija Håkon Høst. Lisätietoa Håkon Høstistä voit lukea täältä.

Flere nyheder fra NVL

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Flere nye satsinger innen høyere utdanning og kompetanse

01/12/2023

Norge

Forslaget for Statsbudsjettet for 2024 er lagt fram og regjeringen presenterer tiltak for å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, ordningen Fagbrev på jobb, norsk fagspråk og digital norskopplæring.

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

29/11/2023

Norge

Ráðin eru veitt af stofnun háskólamenntunar og hæfni (Hk-dir) sem falið var að rannsaka framboð háskólamenntunar af norska menntamálaráðuneytinu.

Share This