02/05/2023

Norge

Elinkeinoelämä, Ammatillinen koulutus

Korkea-asteen lyhyet ammatilliset koulutukset vastaavat hyvin työelämän tarpeita

Korkea-asteen lyhyen ammatillisen koulutuksen (fagskole) suorittaneille suunnattu tuore kyselytutkimus osoittaa, että tutkintojen työelämävastaavuus on yleisesti ottaen hyvä. Koulutuksen suorittaneet ovat enimmäkseen tyytyväisiä koulutusohjelmiin, ja suurin osa heistä sijoittuu valmistuttuaan koulutustaan vastaavaan työhön.

Høy arbeidsmarkedsrelevans i fagskoleutdanningene

Korkea-asteen lyhyiden ammatillisten koulutusten työelämävastaavuus on hyvä.

Pohjoismainen innovaatioiden, tutkimuksen ja koulutuksen tutkimuslaitos NIFU:n laatima raportti perustuu kyselytutkimukseen, joka suunnattiin korkea-asteen lyhyen ammatillisen koulutuksen (fagskole) vuosina 2019–2020 suorittaneille. Lisäksi NIFU on analysoinut kaikkia fagskole-koulutuksen opiskelijoita koskevia rekisteritietoja vuosilta 2010–2020.

Tutkimuksen päätuloksia

  • Fagskole-koulutus vastaa hyvin työelämän tarpeita. Valmistuneet kertovat olevansa pääosin tyytyväisiä koulutukseen, ja suurin osa heistä saa valmistuttuaan koulutusta vastaavaa työtä.
  • Eri koulutusalojen välillä on silti suuria eroja. Valmistuneiden tausta, suoritukset ja työelämäasema koulutuksen jälkeen noudattavat koulutusaloittain selvää kaavaa.
  • Fagskole-tutkinnon suorittaneiden työllisyys on noussut ja työttömyys laskenut aiempiin tutkimuksiin verrattuna. Vaikka työelämän myönteinen kehitys on selvästikin vaikuttanut lukuihin, ne kuitenkin vahvistavat, että fagskole-tutkinnon suorittaneet ovat haluttuja työntekijöitä. Työelämän ulkopuolella olevista valmistuneista suurin osa suorittaa jatko-opintoja.
  • Kaiken kaikkiaan fagskole-koulutuksen ja yliopisto- tai korkeakoulutuksen väliset siirtymät lisääntyvät. Syynä ei ole se, että fagskole-tutkinnon suorittaneista entistä suurempi osa jatkaisi yliopistoon tai korkeakouluun; sen sijaan fagskole-opinnot aloittavista huomattavasti aiempaa useampi on jo suorittanut yliopisto- tai korkeakoulututkinnon.
  • Fagskole– koulutuksen suorittaneiden tyypillisin piirre on koulutusta edeltävä pitkä työkokemus.
  • Fagskole-koulutuksen opiskelijamäärä on noussut viime vuosina, ja tästä koulutusmuodosta valmistuneita näkyy työelämässä yhä enemmän. Maahanmuuttajataustaisten osuus on vahvassa kasvussa, ja sukupuolijakauma on jotakuinkin tasapainossa, jos koulutusmuotoa tarkastellaan kokonaisuutena. Koulutusohjelmat ovat kuitenkin vahvasti sukupuolen mukaan eriytyneitä. Tämä heijastaa lähinnä työelämää, josta koulutuksiin rekrytoidaan opiskelijoita.

NIFU on norjalainen yhteiskuntatieteellinen tutkimuslaitos. Laitos tekee toimeksiantotutkimuksia, ja sen tärkeimpiin toimeksiantajiin kuuluvat Norjan tutkimusneuvosto, Norjan osaamisministeriö ja elinkeino- ja kauppaministeriö, EU sekä Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Raportti Høy arbeidsmarkedsrelevans i fagskoleutdanningene Kandidatundersøkelse for fagskoleutdannede i 2019 og 2020 (NIFU-rapport 2023:3) on julkaistu kokonaisuudessaan täällä.

Raportin on laatinut NIFUn johtava tutkija Håkon Høst. Lisätietoa Håkon Høstistä voit lukea täältä.

Flere nyheder fra NVL

Personer med VR-headsets på en arbejdsplads

26/05/2023

Norden

NVL arrangerte webinar 9. mai om læring og innovasjon i arbeidslivet med fokus på en nordisk modell for erfaringsdeling og samskapelse av ny kunnskap med fulltallig deltakerantall.

Utsynsmeldingen: Vil matche utdanningen med arbeidslivets behov

16/05/2023

Norge

Regjeringen viser til tiltak for å utdanne nok folk med den rette kompetansen arbeidslivet behøver i årene fremover.

Finsk yrkesutbildning behöver ännu förbättras

08/05/2023

Finland

Yrkesutbildningen i Finland genomgick en stor reform under 2018. Nu visar en ny undersökning att många mål uppnåtts, men det finns fortfarande brister att åtgärda.

Share This