12/09/2022

Norge

Livslang læring, Motivasjon, Etter- og videreutdanning

Lav deltakelse i opplæring blant kort-utdannede

Lærevilkårsmonitoren 2020 ble utgitt sommeren 2022 og viser at menns deltakelse i opplæring er lavere enn kvinners. Personer med kort utdanning deltar i mindre grad enn de med lang utdanning og deltidsansatte deltar mindre enn de som arbeider i heltidsstillinger.

Lav deltakelse i opplæring blant kort-utdannede

Lav deltakelse i opplæring blant kort-utdannede

Personer som er fast ansatt deltar i høyere grad i opplæring enn de som er i midlertidige stillinger, og blant norsk-fødte er deltakelsen høyere enn blant innvandrere. Også antall ansatte på en arbeidsplass spiller inn, noe som tilsier at ansatte i små og mellomstore virksomheter deltar i mindre grad enn de som jobber på større arbeidssteder.

Andre faktorer som spiller inn er hvorvidt personer aktivt ber om å få delta i opplæring. Blant alle grupperinger er deltakelsen høyere blant de som har søkt om – eller bedt om å få delta.

Resultatene gjelder både for formell og ikke-formell opplæring og tallene har vært stabile over flere år, fra 2008 til 2020.

Ifølge den siste versjonen av Lærevilkårsmonitoren har koronapandemien hatt stor innvirkning på arbeidslivet. Det kan derfor tenkes at vi på lenger sikt vil se endringer innenfor norsk arbeidsliv når det gjelder deltakelse i opplæring.

Rapporten kan leses i sin helhet her.

Flere nyheder fra NVL

Ny modell for opptak til høyere utdanning

17/04/2024

Norge

Regjeringens forslag til opptak for høyere utdanning skal stimulere til at flere kommer raskere i gang med studier og ut i arbeidslivet

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Osaamistarvekomitea arvioi uuden teknologian vaikutuksia osaamistarpeisiin ja työmarkkinoihin

03/04/2024

Norge

Norjan hallitus nimitti helmikuun alussa uuden osaamistarvekomitean. Komitean tehtävänä on analysoida, miten uusi teknologia vaikuttaa tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Share This