19/09/2022

Norden

Utdanning I fengsel, Digital undervisning

Ny nordisk arbeidsgruppe skal se nærmere på utdanning for unge i fengsel

Nordisk nettverk for opplæring i fengsel starter i høst opp en arbeidsgruppe som skal undersøke hvordan en kan bidra til at flest mulig av de yngste innsatte både kan starte og fullføre en utdanning – ved å undersøke hvordan en kan legge forholdene til rette for at flest mulig fra denne gruppen kan prestere best mulig på skolen i fengsel.

Ny nordisk arbeidsgruppe skal se nærmere på utdanning for unge i fengsel

Ny nordisk arbeidsgruppe skal se nærmere på utdanning for unge i fengsel

Nettverket er av den oppfatning at vi i Norden må ha som målsetting at ungdom i det minste skal gjennomføre videregående opplæring, og at alle elever har rett til opplæring og utvikling, uavhengig av erfaringer, forkunnskap og behov. Gruppen unge innsatte har oftest et lavt utdanningsnivå sammenlignet med befolkningen for øvrig, og avbrutt skolegang og negative erfaringer fra viktige læringsarenaer er regelen mer enn unntaket. Mange av de som utvikler antisosial atferd i form av kriminalitet, har store sammensatte vansker fra tidlig alder, og ofte en historie med tiltak fra det offentlige. Å legge forholdene til rette for at flest mulig fra denne gruppen kan prestere best mulig på skolen er av stor betydning, ettersom avbrutt skolegang øker risikoen for fortsatt kriminalitet, og derfor et liv i utenforskap. Utdanning er sannsynligvis den enkeltfaktoren som har størst betydning for sosial mobilitet, og vi må derfor sørge for å ha gode systemer for å sikre at alle unge innsatte gis muligheter, ikke bare for å starte på en utdanning, men også for å fullføre.

Unge innsatte med svake ferdigheter

Ettersom mange unge innsatte går ut fra grunnskolen med svake ferdigheter og lav kompetanse – og i noen tilfeller uten å ha fullført – vil opplæring i grunnleggende ferdigheter og fullføring av grunnskole for disse være nødvendig for å kunne bygge et fundament for å kunne lykkes i videre utdanning. Uten fullført videregående opplæring kan det bli vanskelig å oppnå en stabil tilknytning til arbeidslivet, noe som gir grunn til bekymring ettersom arbeidsløshet blant unge uten utdanning vil øke da de vil mangle kvalifikasjoner til å hevde seg i det som antas å bli en tøff konkurranse i arbeidsmarkedet fremover. Betydningen av at unge mennesker kvalifiserer seg i form av utdanning vil derfor være enda viktigere i fremtiden.

Opplæring i rehabiliteringsprosessen

Nordisk nettverk for opplæring i fengsel skal medvirke til kunnskapsutvikling på feltet for å støtte opp under opplæring i rehabiliteringsprosessen. Særlig viktig i denne sammenheng er de aller yngste innsatte, noe som er årsak til at ny arbeidsgruppe skal undersøke hvordan en kan legge forholdene til rette for at flest mulig fra denne gruppen kan prestere best mulig på skolen i fengsel. Det forventes at arbeidsgruppen skal bidra til erfaringsdeling og kunnskapsutvikling, og at arbeidet vil lede til konkret resultat til bruk på et operativt nivå. Muligens kan arbeidet også bidra til videre nasjonal utvikling i de nordiske land.

Nettverket og arbeidsgruppen gjennomfører digitalt planleggingsmøte i september, og en tar sikte på et fysisk møte i Malmø i november der en vil gjennomgå oppdrag og mandat med påfølgende umiddelbar oppstart av arbeidet.

Kontakt Nordisk nettverk for opplæring i fengsel

Terje Røstvær
Netværkskoordinator
E: fmhoter@fylkesmannen.no

Nätverket för utbildning i fängelse

Flere nyheder fra NVL

En lærer og en elev sidder over for hinanden og fører en samtale, mens de sidder ved et bord i et klasseværelse omgivet af studiematerialer og farvetuscher.

23/04/2024

Norden

NVL’s netværk for uddannelse i fængsler har nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere og på sigt styrke uddannelsesmulighederne for kvinder i fængsel.

Ny modell for opptak til høyere utdanning

17/04/2024

Norge

Regjeringens forslag til opptak for høyere utdanning skal stimulere til at flere kommer raskere i gang med studier og ut i arbeidslivet

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Share This