17/10/2023

Norge

Etter- og videreutdanning, Høyere utdanning, Digitale kompetanser

Ny rapport om industriens kompetansebehov

En arbeidsgruppe bestående av deltakere fra Norsk Industri, Fellesforbundet, Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har gjennomgått kompetansebehovene innenfor industrien.

Ny rapport om industriens kompetansebehov

Den norske industrien står ovenfor utfordrende kompetansebehov

Rapporten beskriver blant annet kompetansebehov tilknyttet mangel på yrkesfaglig kompetanse på videregående skoles nivå, mangel på kompetanse innenfor teknologi- og industrifag, samt elektro- og datateknologi. Omstilling i forbindelse med digitalisering og automatisering fordrer IT- og teknisk kompetanse, mens behovet innen grønn omstilling faller særlig på kompetanse innen bærekraftig produksjon og miljøvennlige løsninger.

Arbeidsgruppen tar for seg eksisterende kompetansepolitiske virkemidler i Norge og vurderer hvordan disse kan tilpasses bedre for å treffe industriens spesifikke behov. De har også sett på hvilke virkemidler som brukes i både Danmark og Sverige rettet mot industrien. Disse virkemidlene skal som i Norge, ruste arbeidstakerne med nødvendig kompetanse ved hjelp av tilpassede ordninger med ulike finansieringsmåter. Deretter har gruppen kartlagt hvilke barrierer som eksisterer hos den lærende og sett på hvordan virkemidlene i Norge kan tilpasses og gjøres mer attraktivt for arbeidstakere og -givere industrien.

Konklusjonene fra rapporten peker på at en rekke tiltak allerede er igangsatt for å imøtekomme de spesifikke behovene i industrien, blant annet innen batteriindustrien. Rapporten fremhever også at industrien står ovenfor noen spesielle utfordringer. Denne kunnskapen og vurderingene tas med inn i arbeidet med en stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning.

For å synliggjøre at det er mulig å tilby kompetanseutvikling på ulike utdanningsnivåer gjennom bransjeprogram, kan det være behov for mer målrettet informasjon rettet mot virksomheter og arbeidstakere om bransjeprogrammets innretning, mål og muligheter. Programområdestyret og partene i arbeidslivet er sentrale i dette informasjonsarbeidet.

Lenke til rapporten

Flere nyheder fra NVL

Visualisering av samordning av vägledning i de nordiska länderna

08/12/2023

Sverige

Den grafiska presentationen visar tillgången till vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och hur långt de kommit i de enskilda delar som undersökts via rapporten ”Samordning av vägledning i de nordiska länderna” (2020-2023).

Micke Larsson

06/12/2023

Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” manifesterades i september 2016.

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Share This