12/12/2023

Norden

Forskning, Utbildningspolitik

Resultat från TRANSVAL-EU-projektet

Projektresultaten ger stöd till praktiker och vägledare, såväl som andra intressenter och stärker det tvärsektoriella samarbetet mellan praktiker, beslutsfattare och andra intressenter för att bygga sammanhängande valideringssystem.

Europeisk politisk samstämmighetsrapport

Europeisk politisk samstämmighetsrapport

Projektet TRANSVAL-EU tar upp den komplexa frågan om validering av generella kompetenser. Å ena sidan lägger arbetsgivarna allt större vikt vid dessa kompetenser. Å andra sidan är generella kompetenser bara en outtalad del av de befintliga validerings- och vägledningsprocesserna. Projektets kärnidé är att användningen av innovativa valideringsmetoder kopplade till generella kompetenser inom yrkesutbildning för lågkvalificerade vuxna ska förbättra effektiviteten, ändamålsenligheten, relevansen och inkluderingen av valideringsprocesser och policyer i ett livslångt perspektiv.

Generella kompetenser (transversal skills)

Generella kompetenser är förmågor som ses som värdefulla för praktiskt taget alla typer av arbete, lärande eller andra aktiviteter. De är “generella” eller ”övergripande” eftersom de inte uteslutande är kopplade till ett visst sammanhang (arbete, utbildning, eller samhällsengagemang. Projektet behandlar följande typer av generella kompetenser med specifika beskrivningar för var och en av de olika nivåerna i den europeiska referensramen för kvalifikationer:

 • Leda och organisera aktiviteter;
 • Lösa problem och vara beredd på det oförutsedda
 • Samarbeta och främja samarbete
 • Användning av muntlig kommunikation på ett eller flera språk
 • Hantera resurser
 • Att ta hänsyn till yrkesmässiga, sociala och kulturella normer
 • Användning av skriftlig kommunikation på ett eller flera språk
 • Kommunicera med hjälp av digital teknik
 • Hantera information och kritiskt tänkande
 • Att bygga sin karriärväg
 • Utveckling av sin egen kompetens och profil
 • Självreflektion

Forskning om effekterna av validering och vägledning kopplat till generella kompetenser

TRANSVAL-EU-projektet arrangerade åtta fältstudier i sex europeiska länder (Österrike, Belgien, Italien, Litauen, Polen och Portugal) som gjorde det möjligt att optimera valideringsprocessen genom att integrera generella kompetenser De flesta av de berörda yrkesutövarna (68–76 %) upplevde en kompetenshöjning när det gäller generella kompetenser, genom att ge vägledning under valideringsprocessen och göra en bedömning.

Läs mer om forskningen i Effekter av generella kompetenser i validerings- och vägledningsprocesser. Forskning om effekterna av validering och vägledning kopplat till generella kompetenser – NVL

Se også Vetenskaplig effektstudie av fältstudier inom ramen för det europeiska projektet TRANSVAL-EU.

Integrering av generella kompetenser i vägledning och validering i Norden

De största utmaningarna som identifierats av projektet är att vägledningsverksamheten kopplad till valideringspraxis för generella kompetenser inte är transparent och att det finns ett behov av åtgärder som ökar förståelsen för valideringskonceptet bland vägledningspraktiker. Det skulle kunna leda till metoder som är mer sammanhängande och som stöder individer i att uppleva karriärlärande, och därigenom göra valideringsprocessen mer meningsfull när det gäller vidare karriärutveckling. Det är också möjligt att ytterligare undersöka vilka kompetenser och kvalifikationer som skulle behövas för att erbjuda den typen av tjänster.

Läs rapporten Nationell politisk samstämmighetsrapport, Nordiska länder (Sverige, Island).

Læs også Europeisk politisk Samstämmighetsrapport, Sammanfattning och viktigasteresultat.

Väglednings- och valideringsscenario för generella kompetenser

Scenariot är en policyrekommendation som illustrerar hur man kan införa generella kompetenser inom vägledning och validering samtidigt som hänsyn tagits till olika utbildningsvägar för de kandidater som deltagit i dessa processer. I likhet med alla politiska rekommendationer kan den inte bemötas som en rekommendation som passar alla, utan snarare som en utgångspunkt för att utveckla individuella ändamålsenliga tillvägagångssätt.

Scenariot kan genomföras delvis eller i sin helhet av väglednings- och valideringsutförare. För att göra det mer överförbart som policy mellan länder och typer av institutioner har ett omfattande och anpassningsbart scenario tagits fram. Det är tillräckligt allmänt formulerat för att hjälpa utförarna att anpassa det utifrån sina behov och möjligheter. Scenariot är inriktat på generella kompetenser och representerar inte kompletta väglednings- och valideringsprocesser.

Modellen har utformats som en del av projektet “Validation of transversal skills across Europe” (Transval-EU) som syftar till att främja generell kompetensutveckling bland dem som arbetar med vägledning och validering. Rekommendationen är baserad på kvantitativ och kvalitativ forskning som genomförts under projektet, samt en tematisk Design Thinking-workshop som genomförts med yrkesverksamma.

Læs mere i Väglednings- och valideringsscenario för generella kompetenser. Vilka är användarna och vilka steg behöver tas?Flere nyheder fra NVL

Inngildandi umhverfi og stuðningur við unga innflytjendur á Íslandi.

23/05/2024

Norden

Í verkefninu Raddir ungra innflytjenda – inngilding í nám, starf og samfélag voru haldnir rýnihópar á fimm svæðum á Íslandi til að draga fram áskoranir í tengslum við inngildingu og nýta sem grunn til að vinna í átt að lausnum.

Ungdommer som sitter på rad ved pultene og skriver i et klasserom.

22/05/2024

Island

Den tredje april trådte endringer i loven om universiteter på Island i kraft. Endringene har en stor betydning for høyere utdanning, spesielt når det gjelder mini-kvalifikasjoner (e. micro-dredentials).

Making the digital Nordics work

16/05/2024

Norden

Nordregio recently created a space in Stockholm for policymakers, practitioners, civil society organisations, and academia to discuss digital Inclusion. Participants compared processes of policy implementation in the Nordic and Baltic states. They also learned about the results of a Nordic-Baltic project “Digital Inclusion in Action”.

Share This