31/05/2023

Finland

Yhtäläiset mahdollisuudet, Elinkeinoelämä

Suomalaisessa ammattikoulutuksessa edelleen parannettavaa

Vuonna 2018 suomalaista ammattikoulutusta uudistettiin laajalla reformilla. Tuoreen tutkimuksen mukaan paljon tavoitteita on saavutettu, mutta edelleen on myös korjattavaa.

Finsk yrkesutbildning behöver ännu förbättras

Suomalaisessa ammattikoulutuksessa on edelleen parannettavaa

Vuonna 2018 toteutettua ammattikoulutusreformia pidettiin hyvin laajamittaisena. Sen jälkeen maailman tilanteessa on tapahtunut huomattavia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet myös opetukseen ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Näitä muutoksia ovat esimerkiksi pandemia, vuonna 2021 voimaan tullut oppivelvollisuuden laajentaminen sekä globaali epävarmuus. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tuoreessa artikkelissa tarkastellaan, kuinka hyvin ammattikoulutusreformin tavoitteet ovat toteutuneet Suomessa.

Tukea ja apua tulee lisätä

Laajan uudistuksen tavoitteena oli lisätä mahdollisuuksia yksilöllisiin opintopolkuihin. Tutkimuksen mukaan huomattavaa parannusta on jo tapahtunut, mutta oppilaitoksissa järjestettävää urasuunnittelua tulee parantaa ja tavoitteellistaa. Uudistuksessa myös laajennettiin oikeutta oppimisvaikeuksien, vamman tai sairauden vuoksi annettavaan erityiseen tukeen. Kaikki opiskelijat eivät selvästikään saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea. Tälläkin osa-alueella siis on korjattavaa.

Lisää osaavia työpaikkoja

Uudistuksen tavoitteena oli myös lisätä työelämässä oppimista ja parantaa sen laatua. Vaikka tarjonta on lisääntynyt, monilla koulutuksen järjestäjillä on edelleen vaikeuksia löytää sopivia työpaikkoja.

– Jotta työelämässä oppiminen toteutuisi laadukkaasti, on työpaikkaohjaajien osaamisen kehittämisestä myös pidettävä huolta. Lisäksi oppilaitoksilla on paljon hyviä käytäntöjä, joita tulisi levittää entistä tehokkaammin, Karvin yksikön johtaja Kirsi Hiltunen toteaa.

Näytöissä eriarvoisuutta

Näyttökoe on tärkeä opintojen osa, jossa opiskelijan osaamista on tarkoitus arvioida työpaikalla. Näyttöjen arvosanoissa on kuitenkin suuria suorituspaikka- ja arvioijakohtaisia eroja. Myös laadunhallintajärjestelmien yhtenäisyyttä tulee parantaa. Asia on tärkeä, koska uudistus kasvatti koulutuksen järjestäjien valtuuksia.

Lisää aiheesta

Policy brief -artikkeli: Ammatillisen koulutuksen tila – työelämälähtöisyys ja yksilölliset opintopolut ovat vahvistuneet, laadussa kuitenkin vaihtelua ja yhdenvertaisuuden toteutumisessa puutteita

Flere nyheder fra NVL

En lærer og en elev sidder over for hinanden og fører en samtale, mens de sidder ved et bord i et klasseværelse omgivet af studiematerialer og farvetuscher.

23/04/2024

Norden

NVL’s netværk for uddannelse i fængsler har nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere og på sigt styrke uddannelsesmulighederne for kvinder i fængsel.

Ny modell for opptak til høyere utdanning

17/04/2024

Norge

Regjeringens forslag til opptak for høyere utdanning skal stimulere til at flere kommer raskere i gang med studier og ut i arbeidslivet

Webinar: Forskjeller innen digitale ferdigheter er et hinder for produktivitet – finn ut hvordan man tetter kompetansegapet

03/04/2024

Norden

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA järjestivät 8. helmikuuta webinaarin digiosaamisesta.

Share This