31/10/2023

Norge

Høyere utdanning, Utdanningspolitikk

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

Anbefalingene gis av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (Hk-dir), som på oppdrag fra det norske Kunnskapsdepartementet har gjennomført en utredning om dimensjonering av høyere utdanning.

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

Ti anbefalinger for bedre dimensjonering av høyere utdanning

For å dimensjonere utdanning på en måte som i tilstrekkelig grad ivaretar studenters etterspørsel og samfunnets og arbeidslivets kompetansebehov, er det nødvendig med et godt kunnskapsgrunnlag.

I et samfunn der kompetansebehovene er i kontinuerlig forandring, er det økt fokus på dimensjonering av høyere utdanning. Dimensjonering handler om faktorer på ulike nivåer. Hvilke behov har samfunnet og arbeidslivet? Og hva er det enkeltpersonene trenger av kompetanse? Hvordan kan vi finne ut hva eksisterende og nye bransjer vil være avhengig av på kortere og lengre sikt?

For universiteter og høyskoler handler dimensjonering om mer enn enkeltpersonenes, arbeidslivets og samfunnets behov. For dem handler det også om forskningsmiljøer, om deres regionale roller og om opptakskrav og finansiering.

Kompleksitet

Prosjektleder for utredningen, Merethe Anker-Nilssen i Hkdir, forteller at de har sett på ulike faktorer som påvirker universiteters og høyskolers dimensjoneringsarbeid, og på kunnskapsgrunnlaget som danner grunnlag for å dimensjonere høyere utdanning.

Et viktig perspektiv er at institusjonene trenger gode arenaer for å lære av hverandre. De trenger også bedre forståelse av det nasjonale dimensjoneringsarbeidet. Hk-dir ønsker å bidra til dette med å utvikle og formidle relevant kunnskapsgrunnlag til sektoren.

Ti anbefalinger

Utredningen munner ut i ti anbefalinger:

  • Bedre tilrettelagt og samlet informasjon
  • Mer koordinering og erfaringsdeling på sektornivå
  • Bedre tilpasning av den nasjonale kandidatundersøkelsen til lokale behov
  • Mer kunnskap om rekrutteringsgrunnlaget
  • Sammenstilte analyser for de store profesjonsutdanningene
  • Mer kunnskap om fleksible studietilbud
  • Gode karriereveiledningstjenester
  • Vurdere effekten av spesielle opptakskrav
  • Bedre tilgjengeliggjøring og kobling av data
  • Se til erfaringer fra andre land

Mer om anbefalingene og analysene som ligger til grunn kan leses i rapporten, som er publisert her.

Flere nyheder fra NVL

Visualisering av samordning av vägledning i de nordiska länderna

08/12/2023

Sverige

Den grafiska presentationen visar tillgången till vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och hur långt de kommit i de enskilda delar som undersökts via rapporten ”Samordning av vägledning i de nordiska länderna” (2020-2023).

Micke Larsson

06/12/2023

Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” manifesterades i september 2016.

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Share This