01/11/2023

Norge

Täydennyskoulutus, Korkeakoulutus, Digitaitoja

Uusi raportti teollisuuden osaamistarpeista

Työryhmä, johon kuuluu osallistujia teollisuusalan työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä, osaamisministeriöstä sekä korkeakoulu- ja osaamisvirastosta, on käynyt läpi teollisuuden osaamistarpeet.

Ny rapport om industriens kompetansebehov

Norjan teollisuudella on edessään haastavia osaamistarpeita

Raportissa kuvataan esimerkiksi osaamistarpeita, jotka liittyvät toisen asteen tasoisen ammattitaidon puutteeseen, tekniikan ja teollisuuden sekä tieto- ja sähkötekniikan osaamispuutteisiin. Digitalisaation ja automatisaation aiheuttama siirtymä edellyttää IT-osaamista ja teknistä osaamista, kun taas vihreä siirtymä kasvattaa erityisesti kestävään tuotantoon ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin liittyvän osaamisen tarvetta.

Työryhmä tarkastelee Norjan tämänhetkisiä osaamispoliittisia keinoja ja arvioi, miten niitä voisi muokata vastaamaan paremmin teollisuuden erityisiä tarpeita. Se on myös tarkastellut, mitä teollisuudelle suunnattuja keinoja Tanskassa ja Ruotsissa käytetään. Näiden keinojen tarkoitus on, aivan kuten Norjassakin, antaa työntekijöille heidän tarvitsemaansa osaamista räätälöidyillä koulutuksilla, joita rahoitetaan erilaisilla mekanismeilla. Lisäksi työryhmä on kartoittanut oppijalähtöisiä esteitä ja pohtinut, miten Norjassa käytössä olevia keinoja voidaan muokata ja tehdä houkuttelevammiksi sekä teollisuuden työntekijöiden että -antajien kannalta.

Raportin johtopäätöksissä todetaan, että teollisuuden täsmätarpeisiin vastaamiseksi on jo käynnissä erilaisia toimenpiteitä esimerkiksi akkuteollisuudessa. Raportissa korostetaan myös, että teollisuudella on edessään joitakin erityishaasteita. Raportin tietoja ja arvioita hyödynnetään ammatillista korkeakoulutusta käsittelevän selonteon laadinnassa.

Toimialaohjelmien rakenteesta, tavoitteista ja mahdollisuuksista voi olla syytä tiedottaa päämäärätietoisemmin yrityksille ja työntekijöille, jotta voidaan tehdä näkyväksi, että osaamisen kehittämistä voidaan tarjota toimialaohjelmien kautta eri koulutustasoilla. Toimialaohjelmien johtokunnat ja työelämäosapuolet ovat tässä tiedottamistyössä keskeisiä toimijoita.

Linkki raporttiin (norjaksi)

Flere nyheder fra NVL

Visualisering av samordning av vägledning i de nordiska länderna

08/12/2023

Sverige

Den grafiska presentationen visar tillgången till vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland och hur långt de kommit i de enskilda delar som undersökts via rapporten ”Samordning av vägledning i de nordiska länderna” (2020-2023).

Micke Larsson

06/12/2023

Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” manifesterades i september 2016.

Se opptak av Kunnskapsprat om kompetanse og arbeidsliv fra Norge

04/12/2023

Norge

På Direktoratet for utdanning og kompetanse sitt frokostmøte i Oslo 22. november spurte vi: Hva som skal til for å få flere i jobb? Og hvordan kan økt kompetanse bidra til at flere står lenger i arbeid?

Share This