Nyhedsbrev

Arbejder du med voksnes læring som underviser, forsker, leder, politiker, myndighed eller lignende, så tilmeld dig vores nyhedsbrev, der går på tværs af temaer, sektorer og geografi. Vi skriver på dansk, norsk og svensk, og relevante dele er desuden oversat til finsk og islandsk. Vi udsender nyhedsbrevet på månedsbasis, og du kan til enhver tid afmelde dig med ét klik.

Med NVLs nyhedsbrev får du: Nyeste viden fra NVL som fx policy briefs og rapporter, vigtige nyheder fra de nordiske lande, aktuelle artikler, der går i dybden med feltet på tværs af sektorer, temaer og geografi samt overblik over kommende konferencer, seminarer og events.

Danmark

31. maj 2017

”Tro på dig selv, det gør vi”

Ny forberedende grunduddannelse for unge.

For at få flere unge i uddannelse og beskæftigelse vil regeringen vil oprette en ny forberedende grunduddannelse for de unge, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og ikke er i arbejde. Baggrunden for initiativet er at hver femte ung, svarende til ca.6-7% af alders gruppen ikke har gennemført en ungdomsuddannelse syv år efter grundskolen.

Uddannelsen samler tidligere tilbud til målgruppen i tre spor, der er målrettet de unges forudsætninger: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse samt erhvervsgrunduddannelse. Regeringen ønsker med initiativet at skabe en enklere sammenhæng, struktur og progression i den enkelte unges forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Uddannelsen er af max. to års varighed.

Læs mere


31. maj 2017

Fald i tilskud til aftenskoler

I et nyt notat fra Dansk Folkeoplysnings Samråd fremgår det at kommunal støtte til aftenskolerne er faldet med 47,8% i perioden fra 2002 til 2017.

Der er meget stor forskel på den støtte de enkelte kommuner yder til aftenskolerne. Kommune som afsætter flest kroner til formålet, bruger over 236 gange så mange kroner pr. indbygger som den kommune, der bruger færrest penge. Konsekvensen er, at deltagerbetaling bliver højere, udbuddet mindre eller kvaliteten dårligere. DFS foreslår derfor regeringen og Folketingets partier, at man fjerner maksimumgrænsen på en tredjedel og i stedet indfører en minimumsgrænse på en tredjedel.

Læs mere

Læs notatet


Island

31. maj 2017

Kompetanse sett fra arbeidslivet – i et nordisk perspektiv

NVL-nettet Kompetanse sett fra arbeidslivet presenterer ny rapport med resultater og anbefalinger fra sitt nordiske og tverrsektorielle arbeid i Reykjavik 8. juni.

Arbeidslivet endrer seg i et omfang og en hastighet som utfordrer den tradisjonelle nordiske modellen. Dette krever nytenkning om systemer og strategier for kontinuerlig læring. Arbeidslivet er den viktigste læringsarenaen for voksne derfor var nettet sammensatt av representanter fra partene i arbeidslivet. Et eksempel på rekommandasjon er utviklingen av et felles og helhetlig system for beskrivning og validering av kvalifikasjoner og kompetanser, som har legitimitet både i arbeidslivet og i utdanningssystemet


31. maj 2017

IÐAN – opplæringssenter på første plass

IÐAN-opplæringssenter ble tildelt første pris på en internasjonal valideringskonferanse i Danmark for fremragende resultater innenfor validering i Island.

Det er andre gangen prisen tildeles. Syv prosjekter med variert innhold og vekt var nominert. IÐAN-opplæringssenter har arbeidet med validering i yrkesfag i 10 i samarbeid med interessenter rundt hele landet. Massevis av mennesker har fått sin realkompetanse anerkjent i gjennom prosjekter som sentret har gjennomført.  

Mer


Norden

30. maj 2017

Konferanse om voksnes læring i Norden

Konferanse om voksenlærerutdanning, voksenpedagogikk og læring i Norden - hvordan skaper vi en god kompetanseutvikling for voksenlærere i Norden

Dagene 27 og 28 september arrangerer NVL i samarbeid med Foreningen Norden i Lund, Nordplus og Lund kommune en konferanse om temaet voksenpedagogikk og innovasjon - hvordan skaper vi en god kompetanseutvikling for voksenlærere i Norden. Hvilken kompetanse etterspørres?

 

Målgruppen for konferansen er å finne i utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og fagforeninger som har et ansvar for kompetanseutvikling av “voksenlærere” - også deltakere i Nordplus prosjekter og NVLs nettverk som kan dele sine erfaringer og nytenkning.

 

Deltakelse i konferansen er gratis. Deltakerne betaler selv for overnatting og reiser.

 

Mer om konferansen

 

Redaktör :Albert Einarsson

Norge

10. maj 2017

100 tiltak for yrkesfag

Den norske regjeringen har lagt fram 100 forslag til endringer av yrkesfaglig opplæring for å sikre at elever utstyres med den kompetansen som bedriftene etterspør og trenger.

Blant forslagene er å utvide antall utdanningsprogrammer med nye programmer i tradisjonshåndverk og handel og design. Nær halvparten av alle elever på videregående skole tar yrkesfag, men en del yrkesutdanninger er ikke lenger like etterspurt av næringslivet. Derfor har regjeringen bedt partene i arbeidslivet om innspill gjennom ni faglige råd og fem ekspertutvalg. 

Läs mer

Redaktör :Astrid Krohn

11. maj 2017

Nasjonalt kompetansepolitisk råd

For å følge opp realisering av Nasjonal kompetansepolitisk strategi har den norske regjeringen nedsatt et nasjonalt Kompetansepolitisk råd.

I rådet sitter de samme parter som samarbeidet om å utvikle strategien: regjeringen ved fem ministerier, partene i arbeidslivet, Sametinget og Voksenopplæringsforbundet. Mandatperiode løper fram til 2021.

Läs mer

Kilde: Vofo

Redaktör :Astrid Krohn

12. maj 2017

Hvordan kan flere voksne få råd til grunnleggende opplæring?

400 000 voksne i Norge sliter med å lese og skrive.

Mange av dem har behov for å ta grunnskole og videregående opplæring for å holde seg i, eller bli en del av arbeidslivet. Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal utrede hvordan de kan sikres bedre økonomisk hjelp og bistand mens de går på skolen.

Läs mer

Redaktör :Astrid Krohn

Sverige

15. maj 2017

Folkbildningsforskning - Årsbok 2017

Föreningen för folkbildningsforskning ger årligen ut en årsbok.
Årets upplaga innehåller ett flertal artiklar av författare med rötter i folkbildningen. 

Läs mer
Redaktör :Asta Modig

04. maj 2017

22 exempel på integrerande folkbildning

Forskare från Linköping, Åbo, Roskilde och Trondheim presenterar preliminära resultat från en analys av 22 exempel där folkbildning bidragit till integration.

Dessa har samlats in via projektet ”Folkeoplysningens og voksenlæringssektorens rolle i integrations- og beskæftigelsesindsatsen for flygtninge i Norden” (april 2016 – juni 2017) som finansierats av Nordiska Ministerrådet. Preliminära resultat presenterades i Jönköping 4 maj.

Målet med projektet är att undersöka om folkbildning kan erbjuda en bra modell för inklusion. Från statsmakterna kommer klara signaler om behovet att utveckla fungerande mallar. Pengar finns anslagna, nu är frågan vem som bäst kan svara på behoven. Från folkbildarhåll flaggar man för att just den holistiska synen är en viktig komponent som hjälper till att integrera långsiktigt.

Forskarna har kategoriserat exemplen enligt huvudmålen i integrationsstrategin. Dessa är arbetsmarknad, samhälle och jämlikhet.

För mer information, kontakta Studieförbunden, david@studieforbunden.se

Läs mer


08. maj 2017

Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap

Skolkommissionen har lämnat sitt betänkande. Sammantaget innebär förslagen en samlad strategi för ett robust skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet.

Skolkommissionens förslag i korthet

  • Nationella målsättningar. Förbättringsmål för skolresultaten, undervisningens kvalitet och likvärdigheten.
  • Skolhuvudmän med tillräcklig kapacitet.
  • Behovsstyrd resursfördelning.
  • Kompetensförsörjning.
  • Professionsprogram för lärar- och skolledaryrkena.
  • Trygghet och studiero.

Läs mer: Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet
SOU 2017:35

Redaktör :Asta Modig

08. maj 2017

Folkbildningens insatser har nått många asylsökande

Cirka 55 procent av målgruppen tog del av insatsen, enligt en ny rapport som Folkbildningsrådet har lämnat till regeringen.

De senaste åren har Sverige tagit emot ett stort antal asylsökande. Många myndigheter har involverats och det civila samhället har mobiliserat till stöd och hjälp. 

Folkbildningen har underlättat vägen in i det svenska arbets- och samhällslivet för dem som beviljas uppehållstillstånd.

Läs mer

Redaktör :Asta Modig

Nyhetsmail Arkiv