Nyhedsbrev

Arbejder du med voksnes læring som underviser, forsker, leder, politiker, myndighed eller lignende, så tilmeld dig vores nyhedsbrev, der går på tværs af temaer, sektorer og geografi. Vi skriver på dansk, norsk og svensk, og relevante dele er desuden oversat til finsk og islandsk. Vi udsender nyhedsbrevet på månedsbasis, og du kan til enhver tid afmelde dig med ét klik.

Med NVLs nyhedsbrev får du: Nyeste viden fra NVL som fx policy briefs og rapporter, vigtige nyheder fra de nordiske lande, aktuelle artikler, der går i dybden med feltet på tværs af sektorer, temaer og geografi samt overblik over kommende konferencer, seminarer og events.

Danmark

02. juli 2017

Anbefalinger til styrket voksen og efteruddannelsessystem

Regeringen nedsatte i september en ekspertgruppe for voksen- efter- og videreuddannelse.

Ekspertgruppen har nu præsenteret sine anbefalinger i rapporten ”Nye kompetencer hele livet”. Ekspertgruppen giver 13 anbefalinger delt op tre temaer. Her nogle af anbefalingerne:

  1. et sammenhængende voksen-, efter- og videreuddannelsessytem som bla. styrkes gennem - en indgang til VEU, øget brg af realkompetencevurderinger, arbejde målrettet mod erhvervsklynger, - oprettelse af partnerskaber for VEU, styrkelse af basale kundskaber og personlige uddannelseskonti
  2. En stærk målrettet erhvervsrettet voksen og efteruddannelsesindsatsbl.a. gennem målretning af offentlig finansierede udbud og fleksibilitet, styrket dokumentation af læringsudbytte, ændret udbudsstyring af AMU, enklere udbetaling af godtgørelse.
  3. Modernisering af partsstyringen

Anbefalinger vil indgå i efterårets trepartsforhandlinger om et styrket VEU system.

Læs mere

[3,MLang]: kompetenceudvikling   

02. juli 2017

Omfattende effektevaluering af udbytte af efter-og videreuddannelse - i forhold til beskæftigelse og løn

En effektevaluering af voksen- og efteruddannelsessystemet viser bla., at trods forskelle mellem AMU kurser får både faglærte og ufaglærte øget løn og beskæftigelse efter i deltage i AMU kurser og AMU giver også en samfundsøkonomisk gevinst.

De ufaglærte får mere ud af kurserne end faglærte hvad angår løn og beskæftigelse.

Undersøgelsen viser også at på det almene niveau bl.a. reducerer HF enkeltfag samt forberedende og almen voksenuddannelse løn og beskæftigelse. Dette skyldes at flere deltagere fortsætter i en ordinær uddannelse.

De videregående efter- og videreuddannelser akademi- diplomuddannelser øger løn og beskæftigelse efter 1-3 år og masteruddannelser ført efter 6 år.

Undersøgelsen er den hidtil mest omfattende af sin art og er gennemført af KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Læs om evalueringen

Læs rapporten

[3,MLang]: uddannelsespolitik   

Færöerne

12. juni 2017

Dialogmøde mellem Grønland, Åland og Færøerne

Den 31. maj 2017 blev der arrangeret et historisk dialogmøde møde mellem Grønland, Åland og Færøerne.

Status i de selvstyrende områder er at:

  • Åland har en national plan for voksenuddannelse 
  • Færoerne har sat en arbejdsgruppe til at komme med et udspil om løsningsmodel vedrørende en samlet voksenuddannelse
  • Grønland arbejder med at få et samspil mellem den eksisterende struktur for at få mere overensstemmelse og bedre kvalitet i servicen

På mødet blev der stillet spørgsmål til deltagerne, som kunne komme med forslag til hvordan udviklingsarbejdet fremad skulle foregå. Alle lande var enige om, at der var meget arbejde, der skulle laves nationalt, såsom at lave en overordnet strategi for vejledning, og skabe fokus vedrørende, at der mangler lovgrundlag omkring LLL og LLV. Alle tre lande arbejder videre ud fra det grundlag og status, de er på i dag. Det var et meget udbytterigt møde - og vil landene satse på, at kunne mødes igen i 2018.

[4,MLang] :Eyðun Gaard
[3,MLang]: yderområder   

Finland

03. juli 2017

Studie- och examensuppgifter till samma ställe

Regeringen har den 8 juni gett en proposition till en ny lag gällande riksomfattande studie- och examensregister.

Meningen är att lagen träder i kraft frön början av nästa år. Till den riksomfattande datapoolen som grundas sparas grundutbildningens samt gymnasie- och yrkesutbildningens studie- och examensuppgifter.

Därtill grundar man en nationell utlämningstjänst för studieprestationer och examensinformation. Tjänsten samlar de studieprestations- och examensinformationer som nu finns i olika datapooler till ett ställe. Från tjänsten får medborgarna centrerat den information de behöver på ett pålitligt och kostnadseffektivt sätt.

Tjänsten anses också främja livslångt lärande med tanke på sökningar till studier, presterande av studier, placering i arbetslivet och arbetssökande samt underlätta sökande av studieförmåner. Förutom tidigare nämnda egenskaper erbjuder tjänsten även dessa: minskande behov av överlappande informationsutbyte, effektiverande av myndigheternas verksamhet samt underlättande av medborgarnas e-tjänster.

Läs mer

[4,MLang] :Päivi Rosnell

03. juli 2017

I Wellamo-institutet identifieras kunnandet

Planerare-lärare Merja Kittelä från Wellamo-institutet skriver på Medborgarinstitutens förbunds (KoL) webbsidor om erkännandet av studier vid det egna institutet.

Det finns så mycket samlat kunnande, att man nu kunde visa det på andra sätt än närvarointyg.

Efter en tillställning med temat Open Badge, som KoL arrangerade hösten 2015 blev Wellamo-institutet intresserad av att börja definiera studienivåer för sina studernde. Open Badge –märket omdöptes till Taitaja (”Kunniga”) och på våren 2017 fick man ansöka märket. Förutom baskunskaper skulle den studerande ha mångsidig erfarenhet och tekniskt kunnande av olika uppgifter och arbeten och kunna tillämpa och planera.

  • Kittelä skriver, att medborgarinstitut har en markant roll vad beträffar inlärning av nya kompetenser och uppdaterande av kunnande utan formell validering eller examen. I studieplanen vid många orter finnes kurser som utnyttjas i yrkesutbildningen som kompletterar studiehelheten och ger mer kunnande för en själv då man siktar på intressanta arbetsuppgifter. Det är nyttigt att kombinera den fria bildningens hobbyiriktade studier med de studier som kompletterar kunnandet vid yrkesutbildningen.

Det finns utmaningar med individualiseringen. Till exempel vid koordinerande av mellanstadiets yrkes- och fria bildningens läroanstalters gemensamma studievägar och identiefierande av kunnandet.

Mer om medborgarinstitut

Wellamo-institutet (på engelska):

[4,MLang] :Päivi Rosnell
[3,MLang]: baskunskaper   folkbildning   validering   

Island

02. juli 2017

Islands Folkemøte 2017

Folkemøtet blir i år holdt i kulturhuset Hof i Akureyri 8. og 9. september.

Festivaler skal motivere til aktiv almen demokratisk deltakelse og være arena for enhver som vil diskutere samfunnsspørsmål. Folkemøtet er opplagt mulighet for seminarier, paneldiskusjoner, presentasjoner av bestemte emner, seg selv og for å møte andre på den betingelse at alles stemmer er viktige.

Det er for tredje gang at Folkets møte arrangeres på Island. Siste år ved Nordens hus var over 80 arrangement på programmet og ikke alle som ville kom til.

Mer på islandsk

og på FB  

Kilde. http://fundurfolksins.is/

[3,MLang]: demokrati   voksenlæring   

Sverige

02. juli 2017

Läsvärd avhandling: Entreprenörskap i skolan ett tecken på nya medborgarideal

Vilka medborgarideal som skolan ska fostra till har skiftat över tid.

Svensk skola har idag en betydelsefull roll i fostran av framtida entreprenörer, där fokus läggs på individens egen utveckling och ekonomiska mål. Detta har skett på bekostnad av demokratiska medborgarideal såsom solidaritet och gemensamt ansvar för samhällsutveckling, visar Eva-Lena Lindster Norberg, i avhandlingen ”Hur ska du bli när du blir stor?”

Sammantaget har 90 elever och 14 lärare, från teoretiska och yrkesförberedande gymnasieprogram, intervjuats.. Avhandlingens syfte är att beskriva hur lärare och elever förhåller sig till entreprenörskap i skolan och vilka medborgare som fostras genom undervisning i entreprenörskap.

Läs mer

[4,MLang] :Asta Modig
[3,MLang]: forskning   

02. juli 2017

Högskolor samlade för samtal om breddad rekrytering 

Trackit var ett av flera guldkorn som uppenbarade sig när UHR finkammade lärosätenas insatser på området breddad rekrytering och breddat deltagande.

Trackit är idén om att ett framgångsrikt arbete med breddad rekrytering, breddat deltagande och ett stöd för etablering i arbetslivet av studenter föregås av lärosätenas kunskap om den egna studentpopulationen. En kunskap som bygger på data insamlade genom enkäter och registerdata före, under och efter studierna som grund för var och hur aktiviteter ska sättas in för att ge bäst resultat.

Läs mer

[4,MLang] :Asta Modig
[3,MLang]: innovation   

02. juli 2017

Skolverkets lägesbedömning 2017

Lärarnas och förskollärarnas arbetsmiljö behöver förbättras för att fler ska vilja bli lärare, stanna kvar i, och återvända till yrket.

Kommuner och fristående skolor behöver bli bättre på att utforma undervisningen utifrån elevers olika behov. Att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever är också ett prioriterat område som vi lyfter fram i lägesbedömningen 2017.

Kapitel 5 behandlar vuxenutbildning.

Läs mer

[4,MLang] :Asta Modig
[3,MLang]: vuxenutbildning   

02. juli 2017

Ny statistik om svensk komvux

De långsiktiga trender som synts i statistiken under senare år har fortsatt även under 2016.

Det gäller ökning av utlandsfödda elever, ökat inslag av distanskurser och ett ökat inslag av externa anordnare.

Läs mer

[4,MLang] :Asta Modig
[3,MLang]: vuxnas lärande   

Nyhetsmail Arkiv