Nyhedsbrev

Arbejder du med voksnes læring som underviser, forsker, leder, politiker, myndighed eller lignende, så tilmeld dig vores nyhedsbrev, der går på tværs af temaer, sektorer og geografi. Vi skriver på dansk, norsk og svensk, og relevante dele er desuden oversat til finsk og islandsk. Vi udsender nyhedsbrevet på månedsbasis, og du kan til enhver tid afmelde dig med ét klik.

Med NVLs nyhedsbrev får du: Nyeste viden fra NVL som fx policy briefs og rapporter, vigtige nyheder fra de nordiske lande, aktuelle artikler, der går i dybden med feltet på tværs af sektorer, temaer og geografi samt overblik over kommende konferencer, seminarer og events.

Danmark

28. november 2017

Trepartsaftale indgået mellem regering og arbejdsmarkedets parter

Regeringen og arbejdsmarkedet parter har indgået en ny trepartsaftale der skal styrke voksen- og efteruddannelsesområdet.

Der afsættes ca. 2,5 milliarder dkk til området. Centralt i aftalen er ønsket om at styrke  mobilitet og fleksibilitet i videre- og efteruddannelsessystemet, så den enkeltes kompetencer kan matche forandringer i arbejdsmarkedets krav. Der er i aftalen lagt vægt på at styrke både ufaglærte og faglærte i videreudvikling af kompetencer. Bl.a. indgår følgende i aftalen:

  • At støtte mobilitet på arbejdsmarkedet – der afsættes 400mill. dkk. til en omstillingsfond målrettet ufaglærte og faglærte, der ønsker at skifte spor og nu får mulighed for at uddanne sig på eget initiativ.
  • Opsøgende arbejde – der afsættes 100 mio. til opsøgende arbejde for at styrke systematisk arbejde med styrkelse af læse-, regnefærdigheder og ordblindhed
  • Styrkelse af kvaliteten på AMU-kurser – der afsættes 420mio. til dette
  • Udvikling af videregående VEU og styrket brug af realkompetencevurderinger
  • En indgang til VEU systemet – vejledning til, information om efteruddannelsestilbud og ansøgninger om VEU godtgørelse

Læs mere

Mer om: uddannelsespolitik   

Island

28. november 2017

Kompetence i et arbejdslivsperspektiv

På et seminar om Kompetence i et arbejdslivsperspektiv den 7. december 2017 kl. 08.30-13.00 vil danske og nordiske gæster præsentere og diskutere en nordisk rapport Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv.

Det bliver anledning til at diskutere udfordringer og muligheder for at sikre den kompetenceforsyning til arbejdsmarkedet som er nødvendig i lys af den fjerde industrielrevolution arbejdslivet i Danmark og de andre Nordiske lande står overfor.

Poul Nielson, fhv. minister og EU-kommissionær, gir sin mening om rapportens anbefalinger. Han har i sin udredning Arbejdsliv i Norden anbefalet at de nordiske regeringer tilslutter sig princippet om indførelsen af obligatorisk voksen- og efteruddannelse for alle på arbejdsmarkederne i Norden.

Nærmere information med program og registrering her.


Norden

22. november 2017

Lyckad nordisk satsning på integration

Deltagare från hela Norden samlades i Bergen för att diskutera integration och inklusion under två intensiva dagar.

Det var norska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet som valt att sätta frågan om inklusion högst på agendan. Med hjälp av workshops, paneldebatt, studiebesök och key notes belystes frågan på ett mycket mångsidigt sätt. Utgångspunkten var tre olika huvudspår. Språkets betydelse och roll, förutsättningarna för att integreras i arbetslivet och civilsamhället styrde diskussionen, hela tiden med utgångspunkt i lärande och vilken/vilka roller lärande har i integrationsprocessen. Snarare än högtidliga deklarationer handlade Bergen om att se på konkreta utmaningar och söka gemensamma lösningar. Det visade sig att det finns mycket kring integrationsfrågor som vi har, eller skulle kunna ha, gemensamt i Norden. 

Material från konferensen finns redan på webben, och mer publiceras hela tiden.

Läs mer


24. november 2017

Folkbildning som inkluderar

En ny rapport analyserar lyckade inklusionsprojekt inom folkbildningen i Norden

Frågeställningen som rapporten söker svar på handlar om vad det är som behövs för att nyanlända skall bli en del av samhället och arbetslivet. Huvudfokus ligger på arbetslivsfrågor, men även språk och integration i civilsamhället diskuteras. Rapporten lägger fram tio rekommendationer för en fungerande inclusion och skall fungera som underlag för fortsatta diskussioner. Rapporten är på engelska.

Läs mer


28. november 2017

Kompetansestrategi – hvorfor?

Arbeidslivets opplæringssenter og NVL holder årsmøte den 30. november på Grand hotell i Reykjavík.

Hovedforeleser er Gina Lund, direktør for Kompetanse Norge, som presenterer arbeidet med å skape Norges nasjonale kompetansestrategi og selve strategien. Representanter fra islandsk arbeidsliv vil reflektere over behovet for kompetansestrategisk politikk i panel og utmerkelser til læringsambassadører blir delt ut.

Les om Nasjonal kompetansestrategi i Norge her.

Mer informasjon og program på islandsk her.


Sverige

03. november 2017

Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden

Sverige har valt tre teman för sitt program för Nordiska Ministerrådets arbete under 2018. Sverige vill arbeta för ett mer inkluderande, innovativt och tryggt Norden under nästa år.

Programmet för 2018 är brett och berör många sakpolitiska områden. Inom utbildningsområdet för vuxna poängteras vikten av att säkerställa utbildningsmiljöer för människor i hela Norden. Digitaliseringen och dess betydelse för samhällsutvecklingen återkommer i programmet och man vill se över hur digitaliseringen och automatiseringen påverkar kompetensbehoven inom den nordiska arbetsmarknaden. Programmet tar också upp behovet av att fortsätta det nordiska samarbetet kring hur digitala verktyg kan underlätta språkinlärning och kommunikation för nyanlända och därmed integrationen.

Läs mer


06. november 2017

Livslång vägledning föreslås i utredning

Utredningen ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” (SOU 2017:82) föreslår i sin delrapport att en digital plattform för livslång vägledning inrättas och drivs av flera statliga myndigheter tillsammans.

Plattformen föreslås möta individens behov av information och orienterande vägledning inför val av studier och arbete men ska också kunna ge information om studiefinansiering och validering. Utredningen föreslår att vägledning får en betydligt starkare ställning inom arbetsförmedlingen och pekar på behovet av ökat samarbete även regionalt / lokalt mellan arbetsförmedlingen och folkbildningen samt kommunal vuxenutbildning. Utredningen vill att samarbetet också ska dokumenteras så att det kan följas upp och att erfarenheter därmed kan tas tillvara.

Läs mer


Nyhetsmail Arkiv