Om NVL

Nordisk Netværk for Voksnes Læring

Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) fremmer livslang læring på tværs af sektorer og på tværs af de nordiske grænser.

NVL er en international decentraliseret netværksorganisation, som blev oprettet af Nordisk Ministerråd i 2005. NVL arbejder på tværs af de fem nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) og de tre selvstyrende områder i Norden (Åland, Færøerne og Grønland).

NVL’s mål er at:

  • fremme kompetenceudvikling på forskellige områder af voksnes læring i de nordiske lande
  • medvirke til at udvikle de nordiske uddannelsessystemer for voksenuddannelse gennem styrket dialog med Nordisk Ministerråd og de skiftende formandsskaber for ministerrådet
  • bidrage til personlig udvikling og demokratisk deltagelse gennem forskellige former for voksnes læring
  • medvirke til tværsektorielt og -nationalt samarbejde
  • fremme nordisk samarbejde med civilsamfund og arbejdsliv og særligt folkeoplysning
  • informere om erfaringer og resultater fra det nordiske samarbejde om voksnes læring.

Hvordan arbejder vi?

NVL bidrager til udvikling af både politik og praksis inden for området voksnes læring gennem NVL’s nordiske netværk, hvis arbejde er relateret til kompetenceopbygning og politikudformning. NVL’s arbejde er stærkt koblet til voksenuddannelsesmiljøerne i de nordiske lande og deres interesser samt fokuserer på at formidle og implementere det Nordiske Ministerråds prioriteringer. NVL udvider netværkene til at dække hele Norden og formulerer en klar nordisk profil for netværksaktiviteterne. Resultater fra netværkene omsættes til praksis af organisationer og myndigheder i alle nordiske lande.

NVL’s netværk indsamler dokumentation om og sammenligner situationen i forhold til forskellige områder i relation til voksenuddannelse i Norden. NVL arbejder med at fremme livslang læring ved at fokusere på tværsektorielt samarbejde inden for de prioriterede områder, såsom kvalitet og innovation inden for voksenuddannelse, digital inklusion, læring i forhold til bæredygtig udvikling, læring på arbejdspladsen, vejledning, validering af ikke-formel og formel læring og nøglekompetencer hos voksne.

Hvordan formidler vi vores arbejde?

NVL’s policy briefs fremhæver aktuelle udfordringer i de nordiske lande og frembringer mulige løsninger eller peger på yderligere behov for udvikling og samarbejde. Formålet med arbejdet med policy briefs er at skabe et bedre informations- og vidensgrundlag for politisk beslutningstagning inden for voksenuddannelse.

NVL formidler information om de erfaringer og resultater, der er opnået gennem nordisk samarbejde om voksnes læring, via rapporter. Rapporterne skaber grundlaget for NMRs arbejde (EK-U) og inspirerer til nye udviklingsprojekter.

NVL-redaktionen præsenterer artikler og interviews om voksnes læring fra hele Norden og fra forskellige sektorer involveret i voksenuddannelse. NVL-redaktionens tematiske online-publikationer er rettet mod en bred gruppe af læsere: lærere, embedsmænd og beslutningstagere inden for formel og ikke-formel voksenuddannelse, politikere, NGO’er, arbejdsgivere og virksomheder.

NVL-nyhedsbrevet indeholder information om undervisningspolitik i de nordiske lande, nye strukturer, reformer og initiativer samt formidler kommende nordiske kurser og konferencer inden for voksens læring.

NVL i det nordiske samarbejde

Nordisk Netværk for Voksnes Læring udgør i samspil med delprogrammet Nordplus Voksen MR-U’s indsats inden for politikområdet voksnes læring. NVL’s aktiviteter er en vigtig del af at nå målene for Nordisk Ministerråds vision for samarbejde “Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region: Et konkurrencedygtigt Norden – Sammen vil vi fremme grøn vækst i Norden baseret på viden, innovation, mobilitet og digital integration”.

Organisering

NVL blev oprettet i 2005 af Nordisk Ministerråd. NVL finansieres af Nordisk Ministerråd og administreres af University College i perioden 2018 – 2022.

NVL er en netværksorganisation, der består af en hovedkoordinator og otte koordinatorer fra hele Norden på tværs af sektorer.

Kontakt

Antra Carlsen

Antra Carlsen

Hovedkoordinator, NVL

Resultater 2023

Vigtigste resultater
NVL Vigtigste resultater 2023
Årsrapport

Resultater 2022

Vigtigste resultater

NVL Vigtigste resultater 2022

Årsrapport

Resultater 2021

Vigtigste resultater
Årsrapport

Resultater 2020

Vigtigste resultater
Årsrapport

Tidligere resultater

Virksomhedsplaner

Virksomhedsplan 2024

Andet

Kommunikationstrategi 2023-2024
NVL brochure