13/11/2023

Norden

Integrering av generella kompetenser i vägledning och validering i Norden

De största utmaningarna som identifierats av TRANSVAL-EU projektet är att vägledningsverksamheten kopplad till valideringspraxis för generella kompetenser inte är transparent och att det finns ett behov av åtgärder som ökar förståelsen för valideringskonceptet bland vägledningspraktiker.

NATIONELL POLITISK SAMSTÄMMIGHETSRAPPORT Nordiska länder (Sverige,Island)

Integrering av generella kompetenser i vägledning och validering i Norden

De största utmaningarna som identifierats av TRANSVAL-EU projektet är att vägledningsverksamheten kopplad till valideringspraxis för generella kompetenser inte är transparent och att det finns ett behov av åtgärder som ökar förståelsen för valideringskonceptet bland vägledningspraktiker. Det skulle kunna leda till metoder som är mer sammanhängande och som stöder individer i att uppleva karriärlärande, och därigenom göra valideringsprocessen mer meningsfull när det gäller vidare karriärutveckling. Det är också möjligt att ytterligare undersöka vilka kompetenser och kvalifikationer som skulle behövas för att erbjuda den typen av tjänster.

TRANSVAL-EU – nationella rapporter

I projektets avslutande fas undersökte partnerna möjligheten att överföra de lyckade försök som genomförts inom ramen för projektet till en hållbar politisk förändring. För en framgångsrik politik krävs ofta samstämmighet och samordning mellan olika politikområden. Med politisk samstämmighet menas hur olika politikområden knyts till varandra och bryter stuprörstänkande, så att man undviker överlappningar och bristande effektivitet. Detta sker inte automatiskt. Det behöver finnas metoder för att samarbeta och dela kunskaper mellan de ansvariga myndigheterna för politiken, deras institutioner och institutionernas anställda (beslutsfattarna). Detta samarbete behöver också uttryckas i policytexterna.

Som partner i TRANSVAL-EU-projektet undersökte plattformen för livslångt lärande samstämmigheten på europeisk nivå med stöd av de andra partnerna (se TRANSVAL-EU:s rapport European Policy Coherence Report från augusti 2023 och dess förkortade version). På nationell nivå (Italien och Belgien, med hänsyn till den regionala dimensionen) undersökte partner från de fem EU-länderna eller EU-regioner där försöken genomfördes (Belgien, Italien, Litauen, Polen och Österrike) plus en partner som representerade nordiska länder (i fallet med Sverige och Island) också frågan om politisk samstämmighet på nationell och regional nivå. De nationella politiska samstämmighetsrapporterna är resultatet av dessa analyser. De baserades till största delen på skrivbordsforskning och dialog med de respektive offentliga myndigheter som deltog i projektet. De nationella politiska samstämmighetsrapporterna tar upp problemen i de viktigaste politikområden som är relevanta för validering, vägledning, kompetenser och kompetenser, samstämmighet mellan dessa politikområden (t.ex. terminologisk samstämmighet), samordning mellan de institutioner som ansvarar för dessa politikområden, med mera. Alla rapporter innehåller rekommendationer för beslutsfattare på nationell och regional nivå.

Läs rapporten Nationell politisk samstämmighetsrapport, Nordiska länder (Sverige, Island).

Om TRANSVAL-EU

TRANSVAL-EU är ett politiskt experiment som omfattar flera länder och inriktas på utbildning av personer som arbetar med validering och vägledning i syfte att identifiera, dokumentera, bedöma och utfärda intyg för generella kompetenser.

TRANSVAL-EU har behandlat validering av generella kompetenser sett ur såväl handläggares som validerings- och vägledningskandidaters perspektiv och utvärderar dessa samtidigt på grundval av fältstudier i verkligheten med hänsyn till mångfalden av validerings- och vägledningsmetoder i EU-länderna.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This