26/06/2023

Norden

Digitale kompetanser, Arbeidsliv, Livslang læring

Morgendagens arbeidsliv i den digitale omstilling

Dette er hovedbudskapet i den nye forskningsrapporten Morgendagens arbeidsliv i den digitale omstilling. Rapportens fem anbefalinger er basert på en kvalitativ undersøkelse av små og mellomstore industribedrifter i de fem nordiske land. Medarbeidere med og uten fagbrev, samt deres ledere har blitt intervjuet.

Morgendagens arbeidsliv i den digitale omstilling

Morgendagens arbeidsliv i den digitale omstilling

Rapporten er del to av et større forskningsprosjektet, finansiert av Nordisk ministerråd (NMR): Formålet med prosjektetet Livslang lærings rolle i den digitale transformation og digitale inklusion er å undersøke aktuelle nordiske utfordringer og komme frem til felles løsninger.

Rapporten setter søkelys på fremtidige initiativer som kan fremme digital omstilling gjennom kompetanseutvikling. I rapporten framhever forskerteamet, at virksomheter i omstilling må bruke tid til dialog med – og reell involvering av de ansatte.

Nettverket NVL digital arbeidsliv har bidratt med kontakter innenfor nordiske industribedrifter, og med beskrivelser av policy i de nordiske land.

Prosjektet, rapporten og dialogverktøyet er gjennomført som et team-samarbeid mellom:

  • Mie Buhl, Professor, Aalborg Universitet – Forskningsleder
  • Maria Hvid Dille, PhD, Aalborg Universitet
  • Asbjørn Kårstein, Forsker, Høgskolen i Innlandet
  • Kjell Nyman, Konsulent, Sverige

Les rapporten her

For mer informasjon, eller andre kommentarer, vennligst kontakt:

Fem anbefalinger og et dialogverktøy

Forskningsrapporten omfatter fem anbefalinger rettet mot praksis- og policy-nivået. Anbefalingene egner seg godt for virksomheter som er i ferd med å starte en digital omstillingsprosess, og også for de som er godt i gang. De er også ment til å gi innsikt i forholdene som kan være med på å fremme eller forsinke omstillingen, og hvordan man kan få bedre medarbeiderinvolvering.

Den første anbefalingen, Implementer rettidig langsomhed, handler om å bruke god tid til å forstå den digitale omstillingens kompleksitet.

Den andre anbefalingen, Prioritér et bredt repertoire af strategier til at navigere i den digitale omstilling, går ut på å prøve et bredt repertoar av ulike strategier som kan skape oppmerksomhet det som fungerer godt og det som fungerer mindre godt.

Den tredje anbefalingen, Skab opmærksomhed(er) i praksis på sammenhænge, handler om å se sammenhengen som digitale teknologier allerede er innbefattet i, og hvordan dette påvirker helheten.

Den fjerde anbefalingen, Inkludér arbejdsstyrkens vidensformer som legitime, går ut på å aktivt inkludere medarbeideres faglige produksjonskompetanse som en legitim vitenskapsform som kan bidra til økt innovasjon, medarbeidertrivsel og vekst.

Den siste anbefalingen, Kobl kompetenceudviklingsforløb med forløb om kontekstforståelse, fokuserer på å også kunne ha aktiv dialog med medarbeidere til å kunne være med på utviklingen, i motsetning til å henge etter eller falle fra.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This