21/08/2020

Norden

Livslångt lärande, Lika möjligheter, Utbildningspolitik

Samordning av vägledning i de nordiska länderna

Status i Norge och Åland 2020. Rapport från NVL Nordisk nätverk för vägledning

Samordning av vägledning i de nordiska länderna

Samordning av vägledning i de nordiska länderna

År 2017 kom rapporten ”Samordning av vägledning i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland”. Syftet med rapporten var en kartläggning av hur länderna organiserar vägledning för vuxna, med fokus på att synliggöra olika samordningsformer.

Året 2019 beslutade nätverket för vägledning att följa upp som den tidigare utredningen. Uppdateringens mål var att svara på vad som har gjorts i respektive länder från 2017. Efter diskussion beslutade nätverket att arbeta med uppdatering genom att två länder skulle lämna in status varje år. Norge och Åland blev först. Under den tvåårsperiod som har gått sedan översiktsrapporten blev skriven har utvecklingen i Norge och på Åland varit betydande även om den skett på olika sätt. Det nordiska samarbetet fortsätter genom NVL:s nätverk för vägledning.

År 2020 kommer en ny uppdatering där två nordiska länder beskriver sin utveckling inom vägledning under de sista åren. Informations insamling bygger på dialog med sakkunniga i länderna och de självstyrande områdena och kan förhoppningsvis påverka utveckling av vägledning i de nordiska länderna. Vägledning stödjer vuxnas möjligheter att utveckla sina karriärkompetenser och bidrar till att skapa meningsfulla övergångar på arbetsmarknaden och mellan utbildning och arbetsliv.

Læs hele rapporten

Flere rapporter

Share This