Tips om apper eller verktøy til undervisningen

Listen her, over apper og ressurser, viser et utvalg i 2017. Listen viser bare et begrenset utvalg og appene oppdateres stadig. De som ønsker mer informasjon om appene og ressursene anbefaler jeg å gå til produktutviklernes egne nettsider.

Lærere og deltakere har funnet og finner fortsatt nye måter å bruke iPaden/nettbrettet på, og teknologien endres raskt. Det vil derfor være et stadig utviklingsarbeid for å finne ut hvordan teknologien kan gi ekstra støtte og hjelp i det krevende læringsarbeidet som andrespråkslæring i voksen alder er. Det er viktig å få bruke ressurser og bruk dem på måter slik at deltakerne i alfabetiseringsundervisningen skal kunne delta i samfunnet som blir stadig mer digitalisert. Det er i dette komplekse og raskt endrende kontinuumet språkopplæringen står i og må bevege seg i, åpent og kritisk.

Og skulle du ha oppdaget en app eller en ressurs som du tror andre kan ha nytte av: Del da vel!

Skriveverktøy

Skolestil 2 og 3

Beskrivelse: Enkelt skriveprogram med bokstavlyd, talesyntese og stavekontroll. Det er mulig å skrive ut teksten med støttelinjer, slik at man kan se hvor bokstavene ligger på linjene. Man kan legge til ekstra støttelinjer til en tekst man har skrevet i Skolestil, skrive teksten ut og øve på håndskrift. Teksten kan deles og kopieres til andre apper som Bookcreator, Showbie mm. Appen egner seg godt til bokstavlæring, lesestøtte og skriving.

Tilgjengelighet: Kan brukes på alle plattformer. Finnes på dansk.
Online/offline: Kan brukes online og offline

Google translate

Beskrivelse: Google translate er mye i bruk selv om vi vet at oversettelsene ikke alltid stemmer. For stadig flere språk er det mulig å si ordet eller setningene man vil ha oversatt. Google translate oversetter det man sier og leser opp oversettelsen. I slike tilfeller kan man bruke Google translate uten å måtte kunne lese eller skrive på morsmålet eller språket man lærer. Det er å håpe at dette også kommer på språk i land hvor mange innbyggere ikke kan lese og skrive på morsmålet.

Tilgjengelighet: Finnes på alle plattformer
Online/offline: Mange språk nå kan lastes ned på det det digitale verktøyet man bruker og da ha tilgang til Google translate offline. De språk man ikke kan laste ned krever online for å kunne oversettes fra eller til.

Into words

Beskrivelse: Skriveprogram med bokstav, lyd, talesyntese, ordprediksjon og stavekontroll. Ved å kjøpe en tilleggsfunksjon kan man skanne en tekst med kamera og få teksten lest opp.

Tilgjengelighet: Fungerer på alle plattformer. Finnes også på dansk
Online/offline: Fungerer både online og offline

Bookcreator

Beskrivelse: Denne appen kan brukes til å lage multimodale bøker. Man kan skrive tekster, ta opp lyd, legge til bilder, skrive for hånd, legge til film. Tekster man skriver kan bli lest opp. Bøkene kan deles og publiseres online. Det fine med Bookcreator er at lærere og deltakere kan dele bøker med hverandre og at de som åpner bøkene i Bookcreator kan arbeide videre med bøkene. Her er mange muligheter for samarbeid.

Tilgjengelighet: Finnes på alle plattformer
Online/offline: Fungerer online og offline

Padlet

Beskrivelse: Denne ressursen fungerer som en digital oppslagstavle. Man oppretter en side i programmet og den får en nettadresse. Nettadressen gis videre til deltakerne som så kan logge seg på siden. Deltakerne kan legge til bilder, lyd, film og tekst parallelt. Det vil si man kan arbeide på samme side på samme tid og alle ser hva alle gjør.

Tilgjengelighet: Finnes på alle plattformer
Online/offline: Fungerer bare online

Ordlæringsverktøy

Bitsboard

Beskrivelse: I denne appen kan man jobbe godt og variert med å lære nye ord og setninger. Ressursen er enkel å bruke for de som skal lære ord og setninger. Som lærer må man jobbe litt med å bli kjent med hvordan man deler læringsspill eller Boards. Når man har knekket “Bitsboardkoden” står man foran et hav av mulighet for differensiering. Man kan lage egen læringsspill eller laste ned læringsspill andre har laget. Ved å legge inn lyd, bilde og tekst genererer man 29 ulike læringsspill med ulike lytte, lese, uttale og skriveoppgaver. Man får direkte tilbakemelding på om man har løst læringsoppgavene riktig. Resultatet kan og sendes til lærer.

Tilgjengelighet: Bare tilgjengelig på enheter med IOS. Instruksjonsspråket er engelsk, men det er ikke forstyrrende selv om man ikke kan engelsk.
Online/offline: fungerer både online og offline

Kamera

Beskrivelse: Kameraet på iPaden er en av de viktigste og mest brukte verktøyene vi tar i bruk på våre kurs. Bilder og film kan brukes for å lære nye ord og dialoger, og bildene kan brukes inn i tekster og bøker (Bookcreator). Film og bilder kan brukes i prosjekter som fotoutstilling, dokumentasjon av arbeidsoppgaver i arbeidsretting eller som huskelapper fra undervisningen (ta bilde av hjemmeleksa i stedet for å skrive den ned….) Bildene kan deles via Air Drop.
Bildene som tas med iPaden lagres automatisk i bildearkivet. Her kan man videre enkelt bearbeide bilder før man jobber videre med disse. En fin funksjon er å lage en bildeserie av en fotosekvens. Bildeserien kan man så jobbe videre med i undervisningen og integrere i arbeidet med ulike språkferdigheter.

Online/offline: Alltid tilgjengelig

Kahoot

Beskrivelse: Dette er en spillbasert læringsplattform er veldig populært. I denne plattformen kan man gjennomføre quiz, undersøkelser, diskusjoner og sette svar i riktig rekkefølge. Det finnes mange måter å bruke Kahoot på og det legges stadig inn nye verktøy i plattformen. Quiz kan brukes for å kartlegge forforståelsen, leseforståelse, lytte og leseforståelse. Deltakerne kan spille alene eller sammen med andre. Etter at en Kahoot er gjennomført kan man få laste ned svarene deltakerne har gitt. Resultatene kan brukes formativt eller summativt. Lærere og deltakere kan lage sine egne Kahooter eller finne ferdige Kahooter i Kahoots søkebase som man så kan redigere og tilpasse egne formål.

Tilgjengelighet: Finnes på alle plattformer
Online/offline: Kan bare brukes online

Læringsplattform

Showbie

Beskrivelse: Showbie er stedet for å lagre tekster, bilder, lyd. Det er og stedet hvor ukeplaner og lenker til andre nettsteder ligger. I Showbie er det mulig å skrive med digital penn på bilder og tekst man har lastet opp. Man kan og ta opptak av lyd og skrive små tekster til bilder direkte i Showbie. Dette gjør det mulig å gi tilbakemelding direkte på en side deltakerne har jobbet med. Denne læringsplattformen er enkel å ta i bruk og gjør at man kan ta vare på språklig produksjon og se hvordan og om det skjer en utvikling i språkinnlæringsprosessen.

Tilgjengelighet: Finnes på alle plattformer. Showbie på mobiltelefonen har færre funksjoner enn på iPad, Androide brett og PC.
Online/offline: Fungerer bare online

Cloud QR

Beskrivelse: Cloud Qr er en app hvor man kan lage Qr koder og bak hver Qr kode skjuler det seg informasjon av ulike slag. Det kan være en lenke til nettet, en tekst, en film man har laget, lyd og bilder. Ved å scanne koden kommer informasjonen som ligger bak koden frem på iPaden. Det er bare fantasien som begrenser mulighetene her. Det er mange bedrifter og nettsteder som benytter seg av Qr-koder for deling av informasjon. Ved å ta i bruk Qr-koder i undervisningen får man vist og prøvd ut hva Qr-koder er og selv få tilgang til skjulte tekster i hverdagen. Det fine med denne Qr-kode appen er at den både kan lage Qr-koder og kan scanne andre Qr-koder i en og samme app.

Tilgjengelighet: Cloud Qr Qr-kode apper finnes til alle plattformer
Online/offline: Informasjon som legger direkte inn i Cloud-Qr appen kan hentes frem offline. Dersom man legger lenker på nettet i Qr-koden må man være online for å finne informasjonen.

Film

iMovie

Beskrivelse: iMovie er appen som kan brukes for å lage filmer om prosjekter, turer eller arbeidsmåter. Det er en enkel app å ta i bruk. Bilder og filmer man har på kamerarullen på iPaden kan lastes opp. Musikk, tekst og lyd kan legges til filmer og bilder man laster opp. Film kan brukes for at deltakerne skal få lage en litt mer personlig presentasjon av seg selv for eksempel i forbindelse med språkpraksis.

Tilgjengelighet: Krever IOS (Mac, iPad eller iPhone)
Online/offline: Fungerer offline

Hverdagsapper

Hverdagsapper har vist seg å være gode i språklæringsøyemed, spesielt om appene inneholder viktig informasjon eller funksjoner for deltakerne på språkkurs. Våre favoritthverdagsapper er apper eller nettsteder hvor man få informasjon om været, reiseruter og billettpriser, billig mat, møbler og klær. Det kan være en stadig på jakt etter gode hverdagsapper og vi har nok bare så vidt har sett starten på de mulighetene som ligger for språklæring gjennom hverdagsapper. Gjennom å bruke hverdagsapper eller nettadresser som ikke er spesielt laget for utdanning jobber vi parallelt med digitale ferdigheter. «Digital kompetanse regnes som en basiskompetanse og er en forutsetning for å kunne delta i arbeids- og samfunnsliv» (Læreplanene i norsk og samfunnskunnskap s.11, Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk)

Vil du følge med på det som skjer hos meg? Padlet.com/elisabethbergan/Apptips