Digital delaktighet i Norden

Digitaliseringen utvecklas i en allt snabbare takt. Det blir därmed viktigare att alla individer förses med de grundläggande digitala färdigheter som behövs för att fullt ut kunna delta i samhället, förbättra sina utsikter på arbetsmarknaden och försvara sina rättigheter och intressen.

NVL:s rapport ”Basic digital skills for adults in the Nordic countries” visar att trots de nordiska ländernas framgångar inom digitalisering, är det ändå en stor grupp av vuxna som saknar grundläggande digitala färdigheter.

Här hittar du information och inspiration om hur vuxenutbildning och vuxnas lärande spelar en viktig roll för att säkerställa att vuxna får möjlighet att förvärva ny kunskap, färdigheter och kompetenser genom hela livet.

Digital delaktighet är ett viktigt tema i två NVL-nätverk. Gå till:

Policy

Alla behöver utveckla sina digitala färdigheter för att fullt ut kunna delta i samhället, förbättra sina förutsättningar på arbetsmarknaden, och försvara sina rättigheter och intressen. Resultaten av OECD:s PIAAC-studie har visat att ett avsevärt antal vuxna i de nordiska länderna saknar tillräckliga digitala färdigheter. Detta kapitel presenterar de viktigaste och senaste politiska initiativen från Nordiska ministerrådet och EU som stödjer länder i deras arbete med nya program och initiativ som bättre kan stödja förvärvet av grundläggande digitala färdigheter.

Läs mer om policy som främjar digital delaktighet i Norden och Europa.

Mange samlede hænder

Behov och utmaningar

År 2020 hamnade Finland, Sverige och Danmark bland de fem bästa i ett EU-index som mäter länders digitala mognad. Trots detta finns det mycket kvar att göra innan alla har samma möjligheter att leva i och hantera en digital vardag. Därför fortsätter arbetet för att förbättra de digitala förutsättnignarna för alla i samhället. Detta kapitel presenterar nordiska initiativ, samt nationella och regionala lärande exempel.

Mer om nordiska studier som presenterar digitaliseringsutmaningarna för individer, utbildningssektorn och arbetslivet.

Kvinde med iPad i tog

Så förbättrar vi förutsättningarna

Digitalisering innebär många möjligheter, men digitaliseringens komplexitet kan snabbt leda till digitalt utanförskap. De grupper som saknar de grundläggande digitala färdigheter som behövs för att kunna dra nytta av digital innovation riskerar att marginaliseras. Därför uppmanas alla länder i Norden att förnya sina ansträngningar med att överbrygga den digitala klyftan och främja digital delaktighet. Detta kapitel presenterar rekommendationer för beslutsfattare, lärande exempel och tips och råd till utbildare och deras organisationer.

Mer om rekommendationer för beslutsfattare, och tips och råd till praktiker.

Hænder omkranser jordklode