Kompetenceudvikling

Uddannelse for alle i et livslangt perspektiv er et mål for det nordiske samarbejde. NVL støtter udviklingen af færdigheder, der matcher kravene, som den grønne omstilling og digitale udvikling stiller, og som støtter den frie bevægelighed i Norden. Kompetenceudvikling er således et vigtigt tema i flere netværk.

Disse netværk arbejder med kompetenceudvikling

Alfarådet

Målgrupp för det nordiska alfarådet är vuxna med ett annat modersmål än något av de nordiska språken och med liten eller ingen skolgång och med behov av utbildning i grundläggande litteracitet. Nätverket samlar in och förmedlar kunskap om målgruppen, samt stödjer lärare och institutioner med de nödvändiga verktygen, utvecklar pedagogisk och didaktisk material för undervisare.

NVL Digital arbejdesliv

NVL digital arbeidsliv skal arbeide med digital kompetanseutvikling i arbeidslivet. NVL digital arbeidsliv består av representanter for myndigheter med ansvar for kompetanseutvikling for ansatte i arbeidslivet, fra de fem nordiske land. Nettverket utforsker hvordan digitale ferdigheter og kunnskaper for ansatte i arbeidslivet kan styrkes i tråd med den enkeltes, arbeidslivets og samfunnets behov.

NVL Digital – arbeidsliv

Nyheder

Ny kompetansereform for arbeidslivet i Norge

10/07/2023

Norge

Partene i arbeidslivet (de sosiale partnerne) deltar i et nytt utvalg som skal utrede hvordan Norge skal lykkes med livslang læring i arbeidslivet. Utvalget er oppnevnt av Den norske regjering og skal ledes av Svein Richard Brandtzæg.

Morgendagens arbeidsliv i den digitale omstilling

26/06/2023

Norden

Dette er hovedbudskapet i den nye forskningsrapporten Morgendagens arbeidsliv i den digitale omstilling. Rapportens fem anbefalinger er basert på en kvalitativ undersøkelse av små og mellomstore industribedrifter i de fem nordiske land. Medarbeidere med og uten fagbrev, samt deres ledere har blitt intervjuet.

Personer med VR-headsets på en arbejdsplads

26/05/2023

Norden

NVL arrangerte webinar 9. mai om læring og innovasjon i arbeidslivet med fokus på en nordisk modell for erfaringsdeling og samskapelse av ny kunnskap med fulltallig deltakerantall.

Artikler

Nurses

18/09/2023

Norge

9 min.

I årene som kommer er det sannsynlig at knapphet på kompetanse vil bli en av de viktigste flaskehalsene for å løse de store utfordringene vi som samfunn står overfor

VIA University College Viborg

11/09/2023

Danmark

7 min.

Tusindvis af danskere har ikke bestået 9. klasses afgangseksamen. Det er en stor ulempe for job, uddannelse og retten til at bestemme over sig selv. Grete Kerrn-Jespersen arbejder for at forbedre muligheden for at tage afgangseksamen senere i livet.

Forskare: Validering saknas i läroplanerna för blivande yrkeslärare

14/08/2023

Sverige

5 min.

Läroplanerna för yrkeslärare i Norden innehåller för lite kunskap om validering, enligt ett forskningsprojekt.

Events

Der er desværre ingen events at vise pt.

Rapporter