Vuxnas lärande i Norden

På denne sidan har NVL systematiserat aktuell information (kartläggningar, systembeskrivningar, viktiga styrningsdokument och lagförordningar med betydelse för vuxnas lärande, länkar till publikationer och organisationer, etc.) Sidan presenterar också resursmaterial som är producerat i utvecklingsprojekt och nätverksarbete inom NVL.

Informationsspridning

Informationsspridning är pågående genom webbsidan och strategiskt riktade mötesplatser. Information kring nordiskt prioriterade områden presenteras under menupunkt Tema och Nätværk. Information kring konferenser og seminarier hittar du under Mötesplatser. Aktuell information från NVL:s nätverk och resultat från deras arbete kan du hitta under Nätverk.

 

Nätverk

NVL bidrar till nätverksskapandet i Norden genom att följa upp och samarbeta med existerande nätverk. NVL har också initierat nya nätverk inom områden där det finns behov och ett nordiskt intresse för det.
NVL:s nätverk 

Lista över aktiva nätverk initierade av andra organisationer i Norden inom vuxnas lärande hittar du nedan. 

 

Nordiske prioriteringer

Norden 
14-04-2015 

Uddannelse, forskning og innovation dansk formandskabs fokusområder

Der er udpeget fire fokusområder for arbejdet under det danske formandskab: vækst, velfærd, værdier og Det Blå Arktis.

Finland 
20-02-2012 

Tvärsektoriellt och klimatsmart ska det nordiska samarbetet vara

Tvärsektoriellt och klimatsmart ska det nordiska samarbetet vara

 
07-02-2011 

Stærke partnerskaber og øget kreativitet i fokus i Norden

Stærke partnerskaber og øget kreativitet i fokus i Norden

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.
 
31-01-2007 

Nordiska prioriteringar - Levende samarbeid for velferdsstaten – fritt for revolusjoner

Nordiska prioriteringar - Levende samarbeid for velferdsstaten – fritt for revolusjoner

Nordiska nätverk

NVL sprider erfarenheter från nordiskt samarbete och förmedlar innovation och projektresultat.

NVL bidrar också till nätverksskapandet i Norden genom att följa upp och stödja existerande nätverk, samt initiera nya nätverk inom områden där det finns behov och ett nordiskt intresse. 
 

Här hittar du information om existerande nordiska nätverk inom vuxnas lärande, nätverkens målsättning och medlemmar.
Om du är involverad i ett nordiskt nätverk som jobbar med vuxnas lärande och vill gärna informera om ert arbete på www.nvl.org, skicka information till: Janni Kronborg Christensen
jkch@via.dk

les mer om nordiska-nätverk

Studier i flexibla former

En samling länkar som beskriver möjligheter vuxna i Norden har för att genomföra studier i flexibla former.
Information är från 2010. Länkarna är sorterade landsvis.

Danmark 
26-07-2013 

Danmark

I Danmark er der en lang tradition for voksenundervisning både indenfor folkeoplysning, almen og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse.

Finland 
26-07-2013 

Finland

Under de två senaste årtiondena har vuxenutbildningen blivit en allt viktigare del av den riksomfattande utbildningsplaneringen och utbildningspolitiken.

Island 
26-07-2013 

Island

Departementet for utdanning, kultur og forskning ønsker å forbedre tilgangen til utdanning og øke de voksnes deltakelse i opplæring.

Norge 
26-07-2013 

Norge

Kompetansereformen (1999) la grunnlaget for dagens norske politikk for voksnes læring. Reformens mål er å bidra til å dekke samfunnets, arbeidslivets og den enkeltes behov for ny og endret kompetanse.

Sverige 
26-07-2013 

Sverige

Alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning.

Færöerne 
26-07-2013 

Färöarna

Undervisningsvæsenet på Færøerne var indtil for forholdsvis nylig underlagt det danske undervisningsministerium, og derfor har det også været under stærk påvirkning fra Danmark. Det er nu underlagt det færøske kulturministerium – Mentamálaráðið - med hjemild i en dansk folketingslov, fordi Danmark, på grund af den statsretslige situation mellem Færøerne og Danmark, sidder med den endelige lovgivningsmagt på en stor del af uddannelsesområdet.

Åland 
26-07-2013 

Åland

I Självstyrelselagen (1991:71) för Åland (kapitel 4, 18§, punkt 14) fastställs att landskapet har lagstiftningsbehörighet i frågor om bl.a. ”undervisning, läroavtal, kultur, idrott”. Vuxenutbildningen på Åland är ändå i huvudsak relaterad till hur den utformats i Finland.