Nordiska prioriteringar

NVL:s arbete baserar sig på Nordiska Ministerrådets program för utbildning och forskning (MR-U) och de prioriteringar som avser vuxnas lärande inom de årliga sektorprogrammen som bestäms av ordförande landet i Nordiska Ministerrådet. 

NVL bidrar till aktiviteter under 2020 enligt önskemål och förfrågan från Danmarks ordförandeskap i NMR.

MR-U

Norden 
05-08-2018 

Ministerrådet

De nordiska regeringarnas samarbete inom forskning och utbildning leds av utbildnings- och forskningsministrarna, vilka utgör MR-U. Ministerrådet ska bidra till att säkerställa Nordens position som ledande kunskaps- och kompetensregion.

Handlingsplan

Norden 
25-11-2020 

Handlingsplan 2021-2024

De nordiska statsministrarna enades om en ny vision för Nordiska ministerrådet, Vision2030, i augusti 2019.

Vision

Norden 
16-01-2020 

Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region.

Vision 2030

Norge 2022

Norge 2022

Norden viktigare än någonsin

Norges statsminister Jonas Gahr Støre säger att Norge kommer att göra sitt för att Norden ska nå sitt mål att bli världens mest hållbara och integrerade region till 2030. Norge vill stärka det nordiska samarbetet. Det kommer tydligt till uttryck Norges regeringsplattform. I en värld som präglas av en allt större press på rättsstaten och demokratin är det viktigare än någonsin att slå vakt om det nordiska samhället, säger statsminister.

Läs artikel om ordförandeskap 2022

Program för Norges ordförandeskap 2022

Finland 2021

Finland 2021

Tillsammans är vi starkare och visare än var för sig.

Så lyder en av grundteserna i Finlands program för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2021. Finlands ordförandeskapsprogram tar avstamp i visionen för det nordiska samarbetet, som säger att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region. Programmet för 2021 drar upp riktlinjerna för ett aktivt samarbete för att skapa ett grönare, konkurrenskraftigare och socialt hållbarare Norden.

Läs artikel om ordförandeskap 2021

Program för Finlands ordförandeskap 2021

Danmark 2020

Formandskabet vil virkeliggøre Nordisk Ministerråds nye Vision 2030; Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region.

”Vi vil i vores formandskab fokusere på at samarbejde om nye løsninger, der kan gøre Norden førende på klimadagsordenen, samtidig med at vi fortsat er konkurrencedygtige og socialt bæredygtige. Det er målene i Nordisk Ministerråds nye vision, og det skal vi levere på.”

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen

Læs artikel om det danske formandskab 2020

Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2020

Island 2019

Ungdommen, bæredygtig turisme og havmiljøet er de prioriterede områder under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2019.

Program for Islands formandskab for Nordisk Ministerråd 2019

Läs intervjun med Stefán Stefánsson om det isländska ordförandeskapet

Sverige 2018

Ett inkluderande, innovativt, tryggt, hållbart och öppet Norden är ledorden när Sverige har hand om förmansskapet inom det nordiska samarbetet.

Läs intervjun med Moa Ageberg om det svenska ordförandeskapet

Till sektorsprogrammet för utbildning och forskning (pdf)

Norge 2017

Det norska ordförandeskapet har fokus på Norden i omställning, Norden i Europa och Norden i världen.

Läs intervjun med ekspedisjonssjef Eivind Heder i Kunnskapsdepartementet.

Läs mer om sektorsprogrammet för utbildning

Finland 2016

sektorprogram2016_finland.jpg
Finland 2016
Sektorns huvudtema är ”Digitalisering, delaktighet och kompetensutveckling” och det övergripande temat är ”Vatten, natur och människor”. Läs

Danmark 2015

sektorprogram2015_danmark.jpg
Uddannelse, forskning og innovation dansk formandskabs fokusområder
Der er udpeget fire fokusområder for arbejdet under det danske formandskab: vækst, velfærd, værdier og Det Blå Arktis.

Island 2014


Sektorprogram Undervisning og forskning, kultur, børn og unge
Det islandske formandskabs prioriteringer bygger på Nordisk Ministerråds prioritet om Grøn Vækst, programmet Holdbar Nordisk Velfærd, strategier og handlingsplaner om kultursamarbejde, uddannelse og forskning samt børn og unge.

Sverige 2013

Bildtext: – De nordiska länderna sneglar ofta på varandra för att hitta bra lösningar, säger Torun Rudin inför Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.
Sverige tar stafettpinnen och satsar på ökad delaktighet
Ett minskat utanförskap är huvudtemat när Sverige blir Nordiska ministerrådets ordförandeland. Inom utbildningsområdet kommer flera konferenser och aktiviteter att äga rum under året.

Norge 2012

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland.
Levende samarbeid for velferdsstaten – fritt for revolusjoner
Formannskapet i Nordisk Ministerråd er i 2012 i Norges hender. Tittelen på formannskapsprogrammet er «Velferdsstaten i et nordisk perspektiv» og utdanningsprogrammet følger opp under tittelen «Velferd i praksis».

Finland 2011

Byggarbetsplats3_Johannes_Jansson_norden
Tvärsektoriellt och klimatsmart ska det nordiska samarbetet vara
Tvärsektoriellt och klimatsmart ska det nordiska samarbetet vara