Prenumerer

Visa nyheter från

Åland

14. november 2016

To-do på åländska

To-do-seminariet på temat Vad behövs för att inflyttade ska känna sig inkluderade idet åländska samhället? samlade drygt 40 deltagare som representerade politiker, inflyttade, organisationer, myndigheter och kommuner.

Inspiratioansföreläsningar hölls av lokala representanter för Emmaus Arbetspool och Informationskontoret Kompassen liksom av Luckan Integration från fastlandet och Shahamak Rezaei som representant för det globala. Under tre workshops arbetade deltagarna med att identifiera hinder för inkludering, ge uttryck för önskade framtidsvisioner och avslutningsvis med att göra upp en lista över åtaganden som de åtog sig att förverkliga för att bidra till att närma sig visionerna. 

Läs mer

Redaktör :Viveca Lindberg

Danmark

22. november 2016

Dimensionering af uddannelsespladser 2o16

I 2016 skal 12 uddannelser reducere optaget med samlet 776 studerende.

Formålet er at antallet af uddannelsespladser skal matche arbejdsmarkedets behov. Uddannelses- og Forskningsministeriet har siden 2014 hvert år fastsat et loft over, hvor mange studerende, der må optages på uddannelser med systematisk overledighed. Især uddannelser på erhvervsakademier og professionshøjskoler, der i denne omgang skal sænke optaget.

Læs mere om dimensioneringsmodellen

Læs om grundlag for dimensionering 2016

Redaktör :Maria Marquard

23. november 2016

Rehabilitering i hjemmeplejen

Siden januar 2015 har det været lovpligtigt for kommuner at tilbyde rehabiliteringsforløb, når borgere ansøger hjemmepleje.

Det er en stor forandring for de ansatte, der møder nye kompetence krav i form af øget samarbejde med borgerne og andre faggrupper.  Tre ud af fire ansatte vurderer det positivt at arbejde med rehabilitering og oplever en øget kvalitet og arbejdsglæde. Men samtidig udtrykker flere, at det er blevet sværere at dække borgernes behov, og mange overvejer at sige deres job op.

Undersøgelsen viser dog også en bemærkelsesværdig modsætning. De ansatte oplever på den ene side at mulighederne for at imødekomme ældres behov er øget er mulighederne og samtidig at muligheden for at dække borgernes behov forværret, og mange overvejer at sige deres job op.

Spørgeskemaundersøgelsen er en del af et større projekt, hvor KORA i samarbejde med nordiske universiteter kortlægger arbejdsvilkår i ældreplejen i Norden. Projektet afsluttes i december 2016.

Redaktör :Maria Marquard

Færöerne

29. november 2016

Uddannelsesaftale vel modtaget på Færøerne

De nordiske landene vil være de første i Europa, som godkender alle uddannelsesbeviser hos hinanden.

Når et land har godkendt et bevis, er det automatisk godkendt som kompetencegivende i andre nordiske lande.

Aftalen på uddannelsesområdet, som alle 8 nordiske ministre for uddannelse underskrev i starten av november, er en revideret og udvidet aftale, som bygger på Reykjavik deklarationen fra 2004. Aftalen indebærer blandt andet, at det skal være lettere at flytte i mellem uddannelsessteder og arbejdspladser i både Norden og i EU. Dette har stor betydning for Færøerne, siger undervisningsminister, Rigmor Dam. Der er stort behov for, at færøske studerende får adgang til uddannelse og arbejde i både Norden og i EU lande, samt at unge fra disse lande får mulighed for at studere på Færøerne, siger ministeren.

Læs mere om aftalen i Skolebladet: , på Ministeriets hjemmeside: og her

Redaktör :Elisabeth Holm

Finland

25. november 2016

Större resultatansvar för yrkesskolorna

Ett förslag till en ny finansieringsmodell för yrkesutbildningen ger yrkesskolorna större resultatansvar i framtiden.

Enligt förslaget skall hälften av finansieringen betalas ut enligt avlagda examina och studerandenas framtida placering i studier och arbetslivet. Den andra hälften skall basera sig på antalet studerande.

Finansieringsmodellen ingår i regeringens förslag till ny lagstiftning om yrkesutbildningen som skickats till intressentgrupperna för utlåtanden. Utöver finansieringen syftar lagstiftningen till att förnya yrkesutbildningen i sin helhet. Målet är att yrkesutbildningen skall svara bättre och flexiblare på de framtida förändringarna inom arbetslivet, ekonomin och samhället.

Läs mer

Redaktör :Pirkko Sartoneva

28. november 2016

En ensidig bild av arbetarmän i den utbildningspolitiska debatten

Män med arbetarbaggrund deltar lite i utbildning och anses vara en utmaning för utbildningspolitiken.

Detta säger Toni Kosonen i sin färska avhandling som granskats vid Östra Finlands universitet. Enligt honom baserar en sådan problemcentrerad debatt sig på en ensidig uppfattning om arbetarklassmän och manlighet.

Toni Kosonen har för sin avhandling intervjuat män i åldern 30-64 år som deltagit i yrkesutbildning för vuxna i mansdominerade tekniska branscher. Enligt Kosonen är dessa män mycket medvetna om de förväntningar och skyldigheter som utbildningssamhället ställer i fråga om kontinuerlig utbildning och livslångt lärande. De flesta intervjuade männen har också en positiv inställning till yrkesinriktad vuxenutbildning.

Avhandlingen på finska

Redaktör :Pirkko Sartoneva

Island

30. november 2016

Verktøykasse for veiledning på arbeidsplassen

Verktøykasse for veiledning for arbeidsplassen er nå tilgjengelig på nettet for veiledere.

Worklife Guidance er toårig Erasmus+ prosjekt som ble ferdig i august 2016. Målet var å samle inn og utvikle metoder for å identifisere virksomheters behov for kompetanse og motivere medarbeiderne til å utvikle egen kompetanse. Deltakere i prosjektet var fra Finland, Island, Holland, Sverige og Østerrike. Overordnet mål for prosjekt var å vekke kjennskap hos både ledere/arbeidsgivere og medarbeidere om at strategisk kompetanseutvikling må være en del av dagligdags arbeidsliv og ansvaret ligger hos begge parter.

Verktøykasse på internettet på svensk

Prosjektets nettside


18. november 2016

Vellykket Nordisk konferanse

Over 80 deltakere var aktive på en veiledningskonferanse i Reykjavik onsdag den 9. november 2016.

Hovedtemaet var veiledning for voksne under titelen Guidance for low qualified adults in the light of The New Skills Agenda. Key-notes var Jaana Kettunen forsker ved Jyväskylä universitet og Peter Plant, professor ved Lillehammer högskole. Konferansen var i samarbeid mellom NVL, Arbeidslivets opplæringssenter, Erasmus+, EPALE Og Euroguidance.

Presentasjoner

Tweet fra conferansen her

Bilder fra konferansen 


Norge

14. november 2016

Hvordan undervis voksne?

En toårig kampanje for å styrke kursholderes kompetanse i voksenpedagogikk går mot slutten.

Etter to år med kurs Norge rundt har 450 instruktører og lærere lært om hva som motiverer og fremmer voksnes læring.Tilsammen 30 kurs med over 450 deltakere er gjennomført hittil. Ved årets slutt har radarparet Astrid og Sturla kjørt 40 kurs i alle landets fylker. Satsingen på opplæring i voksenpedagogikk er finansiert av Vox. 

Läs mer 

Kilde: VOFO

Redaktör :Astrid Krohn

15. november 2016

Helhetlig kompetansepolitisk strategi

Norge var det første landet som deltok i OECD-prosjektet Skills strategy.

Her har OECD hjulpet Norge med å analysere følgende:

  • Utvikler vi nok og riktig kompetanse?
  • Bruker vi den tilgjengelige kompetansen i arbeidslivet godt nok?
  • Kan den norske kompetansepolitikken bli bedre?

For å finne svarene, nedsatte Kunnskapsdepartementet et strategiprosjekt med Vox som sekretariat. Oppgaven var å koordinere utvikling av en helhetlig nasjonal kompetansepolitisk strategi. Arbeidslivets parter og Voksenopplæringsforbundet er strategiske parter i utviklingsarbeidet. Arbeidet er godt forankret og strategien forventes å bli lagt fram i januar 2017.

Läs mer

Redaktör :Astrid Krohn

Sverige

07. november 2016

Nytt beslut om regionaliserad yrkesutbildning för vuxna

Regeringen har tagit beslut om en ny förordning som ska styra kommande statsbidrag för en regionaliserad yrkesutbildning med start 1 januari 2017.

Den nya förordningen innebär att minst 3 kommuner måste söka statsbidraget gemensamt. Syftet är att i högre grad kunna möta arbetsmarknadens regionala och lokala behov av kompetens med gymnasial yrkesutbildning för vuxna samtidigt som man stärker regional samverkan. Statens skolverk får i uppdrag att ta fram en fördelningsmodell och kommer också att tillsammans med de nationella programråden som finns inom samtliga yrkesområden på gymnasial nivå diskutera vilka kombinationer av sammanhållna kurser som olika branscher ser som nödvändiga för att uppnå rätt kompetenskrav En del av platserna kommer att fördelas till regioner som erbjuder yrkesutbildningar parallellt med utbildning inom svenska för invandrare eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå. För 2017 kommer det att finnas nästan 22 000 utbildningsplatser inom ramen för regionalt yrkesvux.

Läs mer

Redaktör :Svante Sandell

08. november 2016

Kartläggning av lärosätenas insatser i flyktingfrågan

Sveriges universitets- och högskoleförbund ( SUHF) samt universitets - och högskoleråd (UHR) har gemensamt gjort en undersökning av vad enskilda lärosäten gör för att bidra med lösningar för flyktingar och nyanlända.

Undersökningen bygger på en enkät som skickades till 30 lärosäten under hösten 2016.  Av de 25 lärosäten som besvarade enkäten uppgav 12 att de hade en specifik tjänst avsatt för att arbeta med validering och reell kompetens. Tjänsterna varierade från 5 till 100% av heltid. Sju av lärosätena hade förstärkt sin vägledning med anledning av flyktingsituationen. 20 av lärosätena uppgav att de inom ramen för regional samverkan arbetade med olika insatser för flyktingar och nyanlända. Här finns exempel på olika former av språkstöd och utbildningar av handledare vilka arbetar med att hjälpa flyktingar på praktikplatser. För mer information om resultatet av undersökningen se länk nedan.

Läs mer

Redaktör :Svante Sandell