Danmark

30. marts 2017

Tendenser på aftenskoleområdet

En rapport fra Videncenter for folkeoplysning, VIFO, ”Folkeoplysningen i kommunerne ” dokumenterer omfang af og rammer for folkeoplysende aktiviteter i kommunerne.

Undersøgelsen viser bl.a. at meget få aftenskoler bruger de udviklingsmuligheder ændringer Folkeoplysningsloven åbner. Det drejer sig om ændret tilskudsramme til debatskabende aktiviteter(2000), fleksibelt tilrettelagte undervisningsforløb (2007) og tilskud til indgåelse af partnerskaber om konkrete opgaver. Ændringerne blev gennemført for bl.a. at fremme udvikling, nytænkning og samfundsrelevante aktiviteter på aftenskoleområdet. Der kan ifølge VIFO’s undersøgelse være flere årsager til at mulighederne ikke udnyttes, fx skolernes størrelse og målgruppe, økonomi og manglende opmærksomhed på mulighederne.

Undersøgelsen viser også at antallet af aftenskoler falder og at faldet er størst i landkommuner. I rapporten rejses spørgsmålet om aftenskoler er ved at blive et by fænomen.

 

Læs mere

 

Læs mere


Download hele rapporten

Redaktör :Maria Marquard

Færöerne

30. marts 2017

Fælles dialogmøde for Grønland, Åland og Færøerne

NVLs kontaktpersoner i Grønland, Åland og Færøerne ønsker at sætte fokus på voksenuddannelse, livslang læring og livslang vejledning.

Derfor har de taget initiativ til et fælles inspirations- og dialogmøde med relevante myndigheder. Mødet bliver i Torshavn den 31. maj 2017. En af NVLs fire strategiske målsætninger, som ligger som grund for dette møde, er at NVL skal fremme udvikling of implementering af strategier for livslang læring og kompetenceudvikling indenfor ulige områder af voksenlæring i de nordiske landene. Idet dette er en udfordring i de selvstyrende områderne, ønsker kontaktpersonerne for Grønland, Åland og Færøerne at arrangere et fælles møde, hvor de sammen med andre NVL aktører og repræsentanter for relevante myndigheder i de tre selvstyrene får lejlighed til at mødes for at diskutere fælles udfordringer i forhold til NVLs målsætninger og indsatser som støtter implementering og koordinering af forskellige områder af voksenlæring samt livslang vejledning. Målet er, at der på mødet skabes retningslinjer for videre udviklingsarbejde for de selvstyrende landene indenfor NVL.

Redaktör :Elisabeth Holm

30. marts 2017

Flere ønsker at tage en videregående uddannelse på Færøerne

Ny undersøgelse viser, at et øget antal af unge uddannelsessøgende færinger ønsker at uddanne sig på Færøerne.

Undersøgelsen, som Glasir, Tórshavn College, har stået for, er foretaget i alle afgangsklasser i gymnasieskolerne på Færøerne. For første gang nogensinde er Færøerne kommet på en første plads, når unge uddannelsessøgende bliver spurgt om, hvor de ønsker at uddanne sig. 40% af de spurgte ønsker at studere på Færøerne, 36% ønsker at studere i Danmark og på en lille tredie plads kommer Storbrittannien. Til sammenligning var der i 2014 kun 29% som ønskede at videreuddanne sig på Færøerne, viste en lignende undersøgelse. Den øgede interesse for at videreuddanne sig på Færøerne forklares delvis ved, at udbudet af uddannelsesmuligheder er øget indenfor de sidste få år, og at de unge har et ønske om, at udbudet af uddannelser bliver endnu større i fremtiden. Gennemsnitsalderen for dem, som deltog i undersægelsen, var 19 år. Undersøgelsen må ses i lyset af, at i flere årtier har ca. 2/3 af en ungdomsårgang flyttet til udlandet for at videreuddanne sig, og at omkring halvedelen af disse ikke flytter tilbage til øsamfundet efter endt uddannelse. Læs mere om Glasirs undersøgelse her og hør et radio indslag om undersøgelsen her.

Redaktör :Elisabeth Holm

Finland

28. marts 2017

En arbetsbok för vägledning av framtiden – heltäckande vägledning

Vägledning av framtiden är ett begrepp som utvecklats av Framtidens forskningscentrum vid Turun yliopisto (universitetet i Åbo) och som är ett resultat av kombinationen av framtidsforskning och heltäckande vägledning.

Gruppen har tittat på de utbildningsbehov som förorsakats av ökningen av asylsökande och invandrare. Ledningsgruppen lyfter fram oron över svaga inlärningsresultat hos  elever med invandrarbakgrund jämfört med de infödda finländarna och föreslår att saken skall utredas med noggrannare forskning.

Arbetsboken för vägledning av framtiden har utvecklats i samarbete med vägledare och de som vägleds och den fungerar speciellt som stöd vid dryftande av val i livets lika skeden. Materialet kan utnyttjas fritt och det lämpar sig t.ex. för studievägledning på olika utbildningsnivåer och läroanstalter, vid startcoaching och stöd vid workshopvägledning, för karriärskifte i arbetskraftsutbildningen, för dem som söker egna stigar, ungdomsarbete, arbete med invandrare och andra specialgrupper samt för alla som är intresserade av framtidstänkande. Webbsidan samlar hela materialet på en plats.

Läs mer

Redaktör :Päivi Rosnell

29. marts 2017

Virtuella världen – frestar till studier och arbete

Spelinriktning (gamification) intresserar folk såväl i den akademiska världen som i affärslivet.

Nu har man sett sett dess chanser också vid utvecklandet av yrkesutbildningen i Finland. Hyria koulutus Oy (Hyria utbildning Ab) har utvecklat en egen studievärld, Hyria Village. Man startade i Hyria år 2016 en utvecklandet av en spelinriktad studiemiljö i samarbete med AvaDive Oy.

Den studerande bygger och publicerar för andra studerande sin egen virtuella värld, genom vilken hen använder läroanstaltens utbildningsservice, lär sig nya kompetenser, tillämpar det inlärda i praktiken samt publicerar resultat av dessa för andra.

Hyria Village fungerar som en interaktiv portfolio riktad till företag och arbetsgivare. Den studerande kan spara egna insatser och berätta om sitt kunnande och vad hen åstadkommit. I denna by kan man också lägga till egna hus för företag eller andra samarbetskumpaner som kan t.ex. erbjuda praktik- eller arbetsplatser. I ett senare skede är det tänkt att den virtuella inlärningsmiljön kan utnyttjas i allt läroarbete oavsett branch eller den studerande.

Läs mer

Redaktör :Päivi Rosnell

Island

14. marts 2017

Kvinner og menn på Island 2017

Brosjyren Kvinner og menn på Island 2017 kom ut den 8. mars.

Der kan man finne diverse opplysninger om kjønnenes stilling i islandsk samfunn. Brosjyren utgis i samarbeide mellom Senter for likestilling, Islands Statistikk og velferdsdepartementet. 
Kvinners arbeidsdeltakelse var knapt 80% under 2016 og har aldri vært like høy, mennenes deltakelse var litt over 87%. Nesten halvdelen av kvinner i alderen 25-64 år har universitetsutdanning år 2016 sammenliknet med en tredje del av menn i samme alder. 45% menn og 30% kvinner har fullført yrkesutdanning eller annen utdanning i videregåendeskole. I brosjyren fremgår også at menn har høyere lønn enn kvinner, de er i flertall i maktposisjoner og som intervjuobjekt i nyheter og nyhetsrelaterte programmer. Men kvinner lever på den annen side lenger, de er i flertall på universitetene og det er større sannsynlighet at de tar barsel.  
Brosjyren finnes både på islandsk HER
og engelsk HER

Kilde: Islands statistiske byrå.


Norden

13. marts 2017

Livslång vägledning för alla i Norden?

Tillgången till vägledning har blivit en allt viktigare fråga i alla nordiska länder och i Europa, eftersom den är en viktig faktor som stödjer och främjar livslångt lärande.

(NVL) har kartlagt samordningen av vägledningen för vuxna mellan utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna i Norden. Utredningen redogör för hur samordningen organiseras konkret och också för olika former av informellt samarbete mellan sektorerna. Man har försökt svara bland annat på frågor om vilka väglednings­uppgifter som förutsätter samarbete mellan aktörerna, hur samarbe­tet har byggts upp och hur ser det ut i vägledningen av vuxna.

Nätverkets utredning "Samordning av vägledningen i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland" är ett viktigt underlag för diskussion om vägledningens roll och betydelse för kompetensutvecklingen. Kartläggningen ökar kunskapen om samordningen av vägledningen mellan utbildnings- och arbetsförvaltningen i Norden.

Läs och ladda ner rapporten

Redaktör :Johanni Larjanko

27. marts 2017

Webbinare: Öppen utbildning för nyanlända

19 april 2017 kl 15-16

 

Välkommen till vårt nästa webbinarium som handlar om hur öppna nätkurser (t ex MOOCs) kan användas för att hjälpa nyanlända integrera sig och komma in i utbildningssystemet. Webbinariet, Open education for refugees – Optimizing diversity through MOOCs, hålls på engelska och äger rum onsdag 19 april 15.00-16.00.

Läs mer

Redaktör :NVL Nordvux

Norge

15. marts 2017

Grunnleggende ferdigheter i frivillig sektor

Kompetanse Norge har tildelt 25 millioner kroner til 79 frivillige og ideelle organisasjoner som har søkt midler fra tilskuddsordningen Kompetansepluss frivillighet.

Midlene skal gå til voksenopplæring i lesing, skriving, regning, og muntlige og digitale ferdigheter. Det er nesten dobbelt så mange som fikk tilsvarende tilskudd i fjor.

Søkerlisten viser at mange ulike frivillige organisasjoner ønsker å arrangere kurs. Det er tildelt midler til opplæring som skal foregå blant annet i krisesentre, humanitære organisasjoner, frivillighetssentraler, husflidslag, fengsler og bibliotek. Målgruppen for Kompetansepluss frivillighet er i første rekke voksne med lav utdanning.

- Det er positivt at flere frivillige organisasjoner får mulighet til å gi voksne den kompetansen de trenger for å delta i arbeids- og samfunnslivet. Frivilligheten gir på denne måten et viktig bidrag til omstilling, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Läs mer

Kilde: Kompetanse Norge

Redaktör :NVL Nordvux

15. marts 2017

Karriereveiledning som egen profesjon

Den norske kunnskapsministeren vil ha både nett-tjenester og veiledning ansikt til ansikt for å sikre et livslangt tilbud om karriereveiledning.

Han vil også at veiledningstjenesten blir profesjonalisering og ser for seg en egen profesjon med kompetansekrav og kvalitetsstandarder.
 

Läs mer

Kilde: Kompetanse Norge

Redaktör :NVL Nordvux
Mer om: veiledning   

Sverige

10. marts 2017

Utredning om kommunal vuxenutbildning

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström har lämnat direktiv till den utredning som ska undersöka behovet av förändringar i regleringen av den kommunala vuxenutbildningen.

Den kommunala vuxenutbildningen är en grundbult i regeringens kunskapslyft och en förutsättning för det livslånga lärandet och möjligheten att växa och växla hela livet. Nu växer komvux, och då ser vi över ett antal frågor som behöver justeras. Bland dem finns frågan om särvux fortsatt ska vara en egen skolform och hur vi ska säkerställa att lärare inom komvux får kompetensutveckling.

Läs mer

Redaktör :NVL Nordvux

30. marts 2017

Utredning vill införa åldersgräns på högskoleprovet 

En statlig utredning har haft i uppdrag att se över systemet för tillträde till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och vänder sig till nybörjare samt att lämna förslag till ett öppnare och enklare system.

I uppdraget har även ingått att se över högskoleprovets roll, meritpoängsystemet samt analysera och lämna förslag på hur grundläggande behörighet kan uppnås genom arbetslivserfarenhet.

Ett förslag som väckt uppmärksamhet är att den statliga utredningen föreslår en åldersgräns på 19 år för att få skriva högskoleprovet.

Läs hela utredningen här
Läs om det uppmärksammade förslaget här.

Redaktör :Asta Modig
Mer om: