Sverige

03. november 2017

Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden

Sverige har valt tre teman för sitt program för Nordiska Ministerrådets arbete under 2018. Sverige vill arbeta för ett mer inkluderande, innovativt och tryggt Norden under nästa år.

Programmet för 2018 är brett och berör många sakpolitiska områden. Inom utbildningsområdet för vuxna poängteras vikten av att säkerställa utbildningsmiljöer för människor i hela Norden. Digitaliseringen och dess betydelse för samhällsutvecklingen återkommer i programmet och man vill se över hur digitaliseringen och automatiseringen påverkar kompetensbehoven inom den nordiska arbetsmarknaden. Programmet tar också upp behovet av att fortsätta det nordiska samarbetet kring hur digitala verktyg kan underlätta språkinlärning och kommunikation för nyanlända och därmed integrationen.

Läs mer

Redaktör :Svante Sandell

06. november 2017

Livslång vägledning föreslås i utredning

Utredningen ”vägledning för framtidens arbetsmarknad” (SOU 2017:82) föreslår i sin delrapport att en digital plattform för livslång vägledning inrättas och drivs av flera statliga myndigheter tillsammans.

Plattformen föreslås möta individens behov av information och orienterande vägledning inför val av studier och arbete men ska också kunna ge information om studiefinansiering och validering. Utredningen föreslår att vägledning får en betydligt starkare ställning inom arbetsförmedlingen och pekar på behovet av ökat samarbete även regionalt / lokalt mellan arbetsförmedlingen och folkbildningen samt kommunal vuxenutbildning. Utredningen vill att samarbetet också ska dokumenteras så att det kan följas upp och att erfarenheter därmed kan tas tillvara.

Läs mer

Redaktör :Svante Sandell