Norge

10. maj 2017

100 tiltak for yrkesfag

Den norske regjeringen har lagt fram 100 forslag til endringer av yrkesfaglig opplæring for å sikre at elever utstyres med den kompetansen som bedriftene etterspør og trenger.

Blant forslagene er å utvide antall utdanningsprogrammer med nye programmer i tradisjonshåndverk og handel og design. Nær halvparten av alle elever på videregående skole tar yrkesfag, men en del yrkesutdanninger er ikke lenger like etterspurt av næringslivet. Derfor har regjeringen bedt partene i arbeidslivet om innspill gjennom ni faglige råd og fem ekspertutvalg. 

Läs mer

Redaktör :Astrid Krohn

11. maj 2017

Nasjonalt kompetansepolitisk råd

For å følge opp realisering av Nasjonal kompetansepolitisk strategi har den norske regjeringen nedsatt et nasjonalt Kompetansepolitisk råd.

I rådet sitter de samme parter som samarbeidet om å utvikle strategien: regjeringen ved fem ministerier, partene i arbeidslivet, Sametinget og Voksenopplæringsforbundet. Mandatperiode løper fram til 2021.

Läs mer

Kilde: Vofo

Redaktör :Astrid Krohn

12. maj 2017

Hvordan kan flere voksne få råd til grunnleggende opplæring?

400 000 voksne i Norge sliter med å lese og skrive.

Mange av dem har behov for å ta grunnskole og videregående opplæring for å holde seg i, eller bli en del av arbeidslivet. Regjeringen har oppnevnt et ekspertutvalg som skal utrede hvordan de kan sikres bedre økonomisk hjelp og bistand mens de går på skolen.

Läs mer

Redaktör :Astrid Krohn

Sverige

15. maj 2017

Folkbildningsforskning - Årsbok 2017

Föreningen för folkbildningsforskning ger årligen ut en årsbok.
Årets upplaga innehåller ett flertal artiklar av författare med rötter i folkbildningen. 

Läs mer
Redaktör :Asta Modig

04. maj 2017

22 exempel på integrerande folkbildning

Forskare från Linköping, Åbo, Roskilde och Trondheim presenterar preliminära resultat från en analys av 22 exempel där folkbildning bidragit till integration.

Dessa har samlats in via projektet ”Folkeoplysningens og voksenlæringssektorens rolle i integrations- og beskæftigelsesindsatsen for flygtninge i Norden” (april 2016 – juni 2017) som finansierats av Nordiska Ministerrådet. Preliminära resultat presenterades i Jönköping 4 maj.

Målet med projektet är att undersöka om folkbildning kan erbjuda en bra modell för inklusion. Från statsmakterna kommer klara signaler om behovet att utveckla fungerande mallar. Pengar finns anslagna, nu är frågan vem som bäst kan svara på behoven. Från folkbildarhåll flaggar man för att just den holistiska synen är en viktig komponent som hjälper till att integrera långsiktigt.

Forskarna har kategoriserat exemplen enligt huvudmålen i integrationsstrategin. Dessa är arbetsmarknad, samhälle och jämlikhet.

För mer information, kontakta Studieförbunden, david@studieforbunden.se

Läs mer

Redaktör :Johanni Larjanko

08. maj 2017

Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap

Skolkommissionen har lämnat sitt betänkande. Sammantaget innebär förslagen en samlad strategi för ett robust skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet.

Skolkommissionens förslag i korthet

  • Nationella målsättningar. Förbättringsmål för skolresultaten, undervisningens kvalitet och likvärdigheten.
  • Skolhuvudmän med tillräcklig kapacitet.
  • Behovsstyrd resursfördelning.
  • Kompetensförsörjning.
  • Professionsprogram för lärar- och skolledaryrkena.
  • Trygghet och studiero.

Läs mer: Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet
SOU 2017:35

Redaktör :Asta Modig

08. maj 2017

Folkbildningens insatser har nått många asylsökande

Cirka 55 procent av målgruppen tog del av insatsen, enligt en ny rapport som Folkbildningsrådet har lämnat till regeringen.

De senaste åren har Sverige tagit emot ett stort antal asylsökande. Många myndigheter har involverats och det civila samhället har mobiliserat till stöd och hjälp. 

Folkbildningen har underlättat vägen in i det svenska arbets- och samhällslivet för dem som beviljas uppehållstillstånd.

Läs mer

Redaktör :Asta Modig