Prenumerer

Visa nyheter från

Danmark

26. september 2016

Ekspertgruppe skal sikre bedre struktur og kvalitet på voksen og efteruddannelsesområdet

Som et led i trepartsforhandlingerne har regeringen nu nedsat en ekspertgruppe, der skal analysere i 2017 fremlægge anbefalinger til nye løsningsmodeller for indhold i og organisering af voksen og efteruddannelse.

Baggrunden er de ændringer i virksomhedernes kompetencebehov som bl.a. digitalisering og automatisering medfører. Ekspertgruppen skal medvirke til at sikre at uddannelsernes indhold matcher virksomhedernes behov.

Se ekspertgruppens medlemmer og læs mere

Redaktör :Maria Marquard

26. september 2016

Ny publication om det danske uddannelsssystem

Publikationen “The Danish Education System” giver en introduktion til det danske uddannelsessystem samt et overblik over det danske karaktersystem og finansiering af uddannelse.
Redaktör :Maria Marquard

Færöerne

30. september 2016

Validering under opbygning

Validering er sat i fokus på Færøerne, hvor der i første omgang lægges vægt på erhvervsuddannelsesområdet.

I den forbindelse samledes omkring 40 deltagere, som repræsenterede erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedets parter til et seminar i Torshavn i dagene den 31. august og den 1. september. Gæsteforelæsere var Haukur Harðarson fra FA (Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins)  og Edda Jóhannesdóttir fra Iðan i Reykjavik , som gav deltagerne indblik i, hvordan man i Island har organiseret, opbygget og praktiserer validering på erhvervsuddannelsesområdet. Det islandske system var klart i fokus, men udover det var der korte oplæg fra færøske aktører, som bl. omfattede enkelte pilotprojekter med validering, myndighedernes arbejde med validering, livslang vejledning samt oplæg om koordinering af voksenuddannelse. Næste mål for valideringsområdet er at uddanne vejledere og fagpersoner, som skal tage sig af valideringsprocessen.

Læs mere om valideringsseminaret og de forskellige oplæg

og en pressemeddelelse

Redaktör :Elisabeth Holm

29. september 2016

Faroese Online lanceret

Den 12. september blev Faroese Online lanceret

Dette er et stort fremskridt for færøsk som fremmedsprog, for nye tilflyttere og for alle, som ønsker at lære sig sproget. Faroese Online er bygget på det islandske system Icelandic Online, hvor man kan lære sig islandsk på 6 forskellige niveauer. Samarbejdet har sit udgangspunkt i et Nordplus Voksen projekt, hvor Finland også indgår som samarbejdspartner. Ifølge projektleder, Dr Phil Hjalmar Petersen, så er planen, at man senere vil udbygge systemet, så man efterhånden kan flytte sig fra begynderniveauet 0, som de kalder Bjargni, og tage online kurser som følger niveauerne i det europæiske CEFR rammeværk (The Common European Framework of Reference for Languages). Men, som udgangspunkt kan alle, som ønsker at tilegne sig færdigheder i færøsk sprog på begynderniveau, nu gå online for at tage de første skridt med sprogindlæring i færøsk.

Læs mere om Faroese Online

Redaktör :Elisabeth Holm

Finland

28. september 2016

Yrkesutbildningen söker sin roll inom innovationsverksamheten

Yrkesutbildningen har inte en tydlig roll inom den regionala innovations- och produktutvecklingsverksamheten.

Dess uppgift har främst varit att stödja och utveckla arbetslivet, producera yrkeskompetens och trygga tillgången till arbetskraft. Detta framgår av Utbildningsstyrelsens nya lägesanalys, som granskar yrkesutbildningens roll och betydelse i den regionala och lokala forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten.

Lägesanalysen visar att yrkesutbildningen och arbetslivet har ett nära samarbete på regional nivå och att arbetslivets behov beaktas i utvecklingen av samarbetsformer. Däremot kommer inte innovations- och produktutvecklingsaspekten fram t. ex. inom lärandet på arbetsplatsen. Inom utbildningen är det uppfostran till entreprenörskap och den studerandes aktiva roll som producent av kunskap och förståelse som skapar förutsättningar för en praktiskt inriktad innovationsverksamhet.

Läs mera

Källa: Utbildningsstyrelsen

Redaktör :Pirkko Sartoneva

29. september 2016

Mindre stöd för vuxenstudier

Regeringen föreslår i sin budgetproposition för 2017 att maximitiden för vuxenutbildningsstödet förkortas från de nuvarande 19 månaderna till 15 månader.

Grunddelen för stödet kommer att minska med 15 procent. Riksdagen behandlar regeringsproportionen under hösten och ändringarna avses träda i kraft från och med nästa år.

Efterfrågan på vuxenutbildningsstödet har ökat betydligt under de senaste åren. Knappt 9000 vuxna fick stöd år 2010, men i fjol var det över 20 000. De flesta som fått stöd jobbar inom social- och hälsovården, handeln eller den offentliga sektorn. Majoriteten är kvinnor och hälften i åldern 30-40.

Läs mera

Regeringens förslag

 

Redaktör :Pirkko Sartoneva

Island

26. september 2016

Årlig utgave fra OECD, Education at a Glance 2016 er publisert

Rapporten inneholder statistikk om utdanningsnivået, utgifter til utdanning og annet.

Rapporten inneholder tall og statistikk om landenes utdanningsnivå, utgifter til utdanning, tilgang til utdanning og utdanningssystemenes organisering.  For Islands del er det bl.a. interessant å se at andel personer i alderen 25 til 64 år som har fullført høyskole / universitetsutdanning er 4 prosent høyere enn gjennomsnittet i OECD land.  

Kilde: Utdanningsdepartementet

Education at a glance; Country note Iceland på engelsk


28. september 2016

Ny internasjonal arena for utdanning

Den 14 og 15. september ble et konstituerende møte for Atlantic Rim Collaboratory avholdt i Reykjavík.

Ministrer, representanter for lærernes fagforbund, utdanningssituasjoner, kommuner, embetsmenn og spesialister fra Finland, Skottland, Irland, Canada, USA, Aruba og Island deltok. Målet med møtet var å sammenligne utvikling av utdanningsspørsmål, definere felles verdier i utdanning, formidle erfaring, arbeide mot profesjonalisering i skolearbeid og danne en felles arena for landene. 

Kilde: Utdanningsdepartementet

Mer på engelsk


Norge

15. september 2016

Høringsrunde om karriereveilending

Norge i omstilling - karriereveiledning for individ og samfunn, er tittelen på en offentlig utredning om karriereveiledning i Norge.

Kunnskapsdepartementet har nå invitert aktuelle instanser til å uttale seg om utredningen som er ett av flere svar på anbefalinger i OECDs skill strategy for Norge. Ekspertutvalget som står bak utredningen foreslår tiltak for et helhetlig karriereveiledningssystem.

Les mer om utreningen her

Last ned utreningen her

Redaktör :Astrid Krohn
Mer om: veiledning   

Sverige

12. september 2016

Fusk vid högskoleproven blir straffbara

Nya föreskrifter från Universitets- och högskolerådet (UHR) gör att alla former av fusk vid kommande högskoleprov blir straffbara.

De nya föreskrifterna började gälla 31 augusti i år efter att regeringen under sommaren ändrade i högskoleförordningen.  Alla som ska göra högskoleprovet måste numera intyga på heder och samvete att man inte använt otillåtna hjälpmedel. På så sätt görs fusk som ändå förekommer och avslöjas straffbart. En fällande dom kan ge böter eller fängelse upp till sex månader. Vid riktigt grova fall av fusk kan en dom ge upp till två års fängelse. Dessutom kommer de som ertappas med att fuska att förhindras att göra nytt prov vid de fyra närmaste provtillfällena, vilket kommer att innebära två års väntan på nytt provtillfälle.

Läs mer

Redaktör :Svante Sandell