Inklusion

De nordiske lande håndterer løbende en række kompetencepolitiske udfordringer. NVL bidrager med information og inspiration om, hvordan voksenlæring kan bidrage til en etablering i arbejdslivet og aktiv deltagelse i samfundet. Integration og inklusion er i denne sammenhæng en vigtig faktor der står højt på den nordiske dagsorden.

Disse netværk arbejder med inklusion

Uddannelse i fængsler

Fängelseutbildarnätverket bidrar till kvalitetsutveckling inom fängelseutbildningen med syfte att öka intagnas utbyte av lärande genom att skapa bättre sammanhang mellan utbildningsaktiviteter och arbetsrelaterad verksamhet i fängelser, genom IKT stöd till lärande, och utveckling av andra stödtjänster som t.ex. vägledning.

Alfarådet

Målgrupp för det nordiska alfarådet är vuxna med ett annat modersmål än något av de nordiska språken och med liten eller ingen skolgång och med behov av utbildning i grundläggande litteracitet. Nätverket samlar in och förmedlar kunskap om målgruppen, samt stödjer lärare och institutioner med de nödvändiga verktygen, utvecklar pedagogisk och didaktisk material för undervisare.

Nyheder

En gruppe mennesker som står sammen i et konferanserom, smilende for et gruppebilde.

08/05/2024

Island

En arbeidsgruppe som arbeider for økte utdannings- og arbeidsmuligheter for funksjonshemmede, har levert sin rapport med forslag til tre ministre. Formålet med arbeidsgruppen var å analysere de nåværende utdannings- og arbeidsmulighetene for funksjonshemmede og komme med forslag til forbedringer.

En lærer og en elev sidder over for hinanden og fører en samtale, mens de sidder ved et bord i et klasseværelse omgivet af studiematerialer og farvetuscher.

23/04/2024

Norden

NVL’s netværk for uddannelse i fængsler har nedsat en arbejdsgruppe, som skal analysere og på sigt styrke uddannelsesmulighederne for kvinder i fængsel.

Et av forslagene er at universitetene i Island blir åpnere for funksjonshemmede ungdommer

20/03/2024

Island

„Vi er alle ulike, men også like“ er overskriften på en ny rapport om å forbedre studie- og arbeidsmuligheter for funksjonshemmede i Island. Sara Dögg Svanhildardóttir var formann i arbeidsgruppen. Hun mener at rapporten inneholder forslag som kommer til å ha en stor betydning for funksjonshemmede ungdommer. De förste tiltakene blir igangsatt straks til hösten. Situasjonen for denne samfunnsgruppen i dag er langt fra å oppfylle FN´s målsetninger.

Artikler

Elísabet Pétursdóttir og Auður Kamma Einarsdóttir

23/05/2024

Island

7 min.

„Diverse strengths“ er navnet på et prosjekt som ble utarbeidet i Island med stötte fra Nordplus, i samarbeide med Sverige og Finland. Hensikten var å lage og pröve spesielle gruppearbeider eller workshops for innvandrere som nökkel til arbeidsmarkedet. Målgruppen er ungdommer i alderen 18-25 år som ikke har arbeide, studie- eller treningsplass.

Projektets syfte är att hjälpa pedagoger i icke-formell vuxenutbildning att nå fram till och involvera involverar personer med psykiska funktionsnedsättningar.

15/05/2024

Sverige

6 min.

Studiefrämjandet Uppsala Västmanland har tillsammans med nordiska partner arbetat med att inkludera personer med psykiska funktionsnedsättningar i vuxenutbildning. Genom projektet har de skapat en vägledning för nordiska pedagoger. De betonar utmaningen med att nå ut till utsatta grupper och framhåller fördelarna med studiecirklar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

In order to involve seniors in society through artistic and musical activities, it is necessary to know their creative expression, skills and need to express themselves.

06/05/2024

Norden

9 min.

While looking for ways to work with seniors so that they could live an active social life, a unifying cultural tradition was found in the three Baltic countries. The social inclusion competence of adult educators was created and tested by the experience of singing and playing music in families.

Events

Rapporter