Ny studie av teknologiens rolle for læring i arbeidslivet

Dorothy Sutherland Olsen, forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) i Norge, har undersøkt hvordan ulike sektorer i næringslivet beveger seg fra tradisjonell kompetanseplanlegging til en mer dynamisk situasjon der kompetansebehovet er i kontinuerlig endring.

 
 Dorothy Sutherland Olsen Dorothy Sutherland Olsen, NIFU (Foto: NIFU)

Hovedfunnet er at ulike sektorer kontinuerlig tolker og omtolker måter å lære på. HR-ledere er svært bevisste på behovet for både teoretisk og praktisk opplæring. De vektlegger både langsiktige strategiske planer for kunnskapsutvikling og evnen til å tilby lokale læringstiltak på kort varsel. Flere HR-ledere har vært villige til å eksperimentere med nye konsepter.

Ett eksempel er det såkalte 70:20:10-konseptet, som bygger på ideen om at 10 % av læring på arbeidsplassen er et resultat av formell utdanning, 20 % er et resultat av samarbeid med kolleger eller dialog med andre, og de resterende 70 % er et resultat av læring gjennom oppgaver på arbeidsplassen.

Kapittelet bidrar med både teoretiske og praktiske perspektiver, herunder en detaljert oversikt over hva som driver behovet for kompetanseutvikling og mer nyanserte beskrivelser av «uformell læring», der begrepet utvides til å inkludere problemløsningsaktiviteter som resulterer i nye ferdigheter og kunnskaper.

Målet er at eksempler fra studien vil gi praktisk veiledning og inspirasjon til HR-ledere for en usikker fremtid. Mer informasjon finnes her.

Resultatene er publisert som et nytt kapittel: Suggestions for an Uncertain Future i rapporten People Management – Higligting Futures. Rapporten kan i sin helhet leses her.